Skrifterna
Läran och förbunden 125


Kapitel 125

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois i mars 1841 angående de heliga i territoriet Iowa.

1–4: De heliga ska bygga städer och samlas i Sions stavar.

1 Vad är Herrens vilja angående de heliga i territoriet Iowa?

2 Sannerligen, så säger Herren: Jag säger er: Om de som akallar sig efter mitt namn och bemödar sig om att vara mina heliga, om de vill göra min vilja och lyda mina befallningar rörande dem, låt dem då samlas på de platser som jag ska utse åt dem genom min tjänare Joseph och bygga städer åt mitt namn så att de kan vara redo för det som väntar dem i framtiden.

3 Låt dem bygga en stad åt mitt namn på landområdet mitt emot staden Nauvoo, och låt den få namnet aZarahemla.

4 Och låt alla dem som kommer från öster och väster och norr och söder och som har en önskan att bo i den få ta sin arvedel i besittning där, liksom i staden aNashville, eller i staden Nauvoo, och i alla de bstavar som jag har utsett, säger Herren.