Skrifterna
Läran och förbunden 43


Kapitel 43

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i februari 1831. Vid den här tiden stördes en del medlemmar i kyrkan av personer som falskeligen påstod sig vara uppenbarare. Profeten rådfrågade Herren och fick detta svar riktat till kyrkans äldster. Den första delen handlar om frågor beträffande kyrkans styrelseform. Den sista delen innehåller en varning som äldsterna ska ge till jordens nationer.

1–7: Uppenbarelser och bud kommer endast genom den som har utsetts; 8–14: De heliga är heliggjorda genom att göra allt i helighet inför Herren; 15–22: Äldster sänds ut för att ropa omvändelse och bereda människor för Herrens stora dag; 23–28: Herren kallar på människor genom sin egen röst och genom naturkrafterna; 29–35: Tusenårsriket kommer och Satan ska bindas.

1 O hör, ni min kyrkas äldster, och låna ert öra åt de ord som jag ska tala till er.

2 För se, sannerligen, sannerligen säger jag er att ni har, genom honom som jag har utsett åt er att ta emot abud och uppenbarelser av min hand, fått ett bud som ska vara en blag för min kyrka.

3 Och detta ska ni förvisso veta, att ingen annan är utsedd åt er att ta emot bud och uppenbarelser förrän han tas bort, om han aförblir i mig.

4 Men sannerligen, sannerligen säger jag er att aingen annan ska utses att få denna gåva utom genom honom, för om den tas ifrån honom ska han inte ha någon makt, utom till att utse en annan i sitt ställe.

5 Och detta ska vara en lag för er, att ni inte får lärdomarna i form av uppenbarelser eller bud från vem som helst som kommer inför er.

6 Och detta ger jag er för att ni inte ska bli abedragna, för att ni ska kunna veta att de inte är av mig.

7 För sannerligen säger jag er att den som är aordinerad av mig ska komma in genom bporten och bli ordinerad på det sätt som jag förut har sagt er, för att undervisa om de uppenbarelser som ni har fått och ska få genom honom som jag har utsett.

8 Och se, nu ger jag er ett bud att när ni är samlade ska ni aundervisa och bygga upp varandra, så att ni kan veta hur ni ska göra och leda min kyrka, hur ni ska handla beträffande de olika delarna av min lag och mina bud som jag har gett.

9 Och på så sätt ska ni bli undervisade om min kyrkas lag och bli aheliggjorda genom det som ni har fått, och ni ska förbinda er att göra allt i helighet inför mig,

10 och i den mån ni gör detta ska det rike ni har fått autökas med större härlighet. I den mån ni inte gör det ska det btas bort, ja, det som ni har fått.

11 Rensa ut den aondska som finns ibland er, heliggör er inför mig.

12 Och om ni önskar er rikets härligheter, utse då min tjänare Joseph Smith den yngre och aupprätthåll honom inför mig genom trons bön.

13 Och vidare säger jag er att om ni önskar lära känna rikets ahemligheter, förse honom då med föda och kläder och allt vad han behöver för att fullborda det verk som jag har befallt honom att utföra.

14 Och om ni inte gör detta ska han stanna kvar hos dem som har tagit emot honom, så att jag kan bevara åt mig ett folk som är arent inför mig.

15 Vidare säger jag: Hör, ni min kyrkas äldster som jag har utsett: Ni är inte utsända för att bli aundervisade, utan för att undervisa människobarnen om det som jag genom min bAndes kraft har lagt i era händer.

16 Och ni ska bli aundervisade från höjden. bHeliggör er och ni ska cbegåvas med kraft, så att ni kan ge alldeles som jag har talat.

17 Hör, för se, Herrens astora bdag är nära för handen.

18 För dagen kommer då Herren ska låta höra sin aröst från himlen. Himlarna ska bskälva och jorden ska cskaka och Guds dbasun ska ljuda både länge och högt och ska säga till de sovande nationerna: ”Ni heliga, estå upp och lev! Ni syndare, fbli kvar och gsov tills jag åter kallar.”

19 Fäst därför bältet om era höfter så att ni inte blir funna bland de ogudaktiga.

20 Höj era röster och håll inte tillbaka. Kalla nationerna till omvändelse, både gammal och ung, både träl och fri, och säg: ”Bered er för Herrens stora dag.

21 För om jag som är en människa höjer min röst och kallar er till omvändelse, och ni hatar mig, vad ska ni då säga när den dag kommer då aåskan ska höja sin röst från jordens ändar och tala till alla levandes öron och säga: ’Omvänd er och bered er för Herrens stora dag?’

22 Ja, och likaså när blixtarna ska fara från öster till väster och höja sina röster till alla levande och ringa i allas öron som hör och säga dessa ord: ’Omvänd er, för Herrens stora dag är kommen?’”

23 Och vidare ska Herren höja sin röst från himlen och säga: ”Hör, o ni jordens nationer, och hör den Guds ord som skapade er.

24 O, ni jordens nationer, hur ofta ville jag inte samla er liksom en ahöna samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni bville inte!

25 Hur ofta har jag inte atalat till er genom mina btjänares mun och genom cänglars betjäning och genom min egen röst och genom åskans röst och genom blixtars röst och genom ovädrens röst och genom jordbävningars röst och stora hagelstormar och genom dhungersnödens och alla slags farsoters röst och genom en basuns starka ljud och genom straffdomens röst och genom ebarmhärtighetens röst hela dagen lång och genom ärans och hederns och det eviga livets rikedomar, och jag skulle ha frälst er med en fevig frälsning, men ni ville inte!

26 Se, dagen har kommit då min förbittrings vredes bägare är full.”

27 Se, sannerligen säger jag er att dessa är Herrens, er Guds, ord.

28 Arbeta därför, ja, aarbeta i min vingård för sista gången. Kalla för sista gången på jordens invånare.

29 För i min egen rätta tid ska jag akomma till jorden för att döma, och mitt folk ska bli återlöst och ska regera med mig på jorden.

30 För det stora atusenårsriket, om vilket jag har talat genom mina tjänares mun, ska komma.

31 För aSatan ska bbindas, och när han åter släpps lös ska han endast regera en ckort tid, och sedan kommer jordens dände.

32 Och den som lever i arättfärdighet ska bförvandlas i ett ögonblick, och jorden ska förgås som genom eld.

33 Och den ogudaktige ska gå in i en outsläcklig aeld, och om deras slut vet ingen människa på jorden något, inte heller ska de någonsin få veta det, förrän de kommer inför mig i bdomen.

34 Hör dessa ord. Se, jag är Jesus Kristus, världens aFrälsare. bSamla detta i era hjärtan och låt evighetens callvar dvila över era esinnen.

35 Var aallvarliga. Håll alla mina bud. Ske alltså. Amen.