Skrifterna
Läran och förbunden 103


Kapitel 103

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 24 februari 1834. Denna uppenbarelse togs emot efter Parley P. Pratts och Lyman Wights ankomst till Kirtland i Ohio, dit de kommit från Missouri för att rådgöra med profeten om hjälpen till de heliga och hur dessa skulle återföras till sina landområden i Jackson County.

1–4: Varför Herren tillät att de heliga förföljdes i Jackson County; 5–10: De heliga kommer att få framgång om de håller buden; 11–20: Sions återlösning kommer att äga rum med kraft, och Herren kommer att gå framför sitt folk; 21–28: De heliga ska samlas i Sion, och de som ger sitt liv ska återfinna det; 29–40: Flera bröder kallas att organisera Sions läger och bege sig till Sion. De utlovas seger om de är trofasta.

1 Sannerligen säger jag er, mina vänner: Se, jag ska ge er en uppenbarelse och befallning, så att ni kan veta hur ni ska ahandla för att fullgöra era plikter rörande era bröders frälsning och båterlösning, de som har skingrats i Sions land,

2 som har afördrivits och slagits av mina fienders händer, över vilka jag i min egen tid ska utgjuta min vrede utan mått,

3 för hittills har jag haft fördragsamhet med dem, för att de ska kunna afylla sin ondskas mått, så att deras bägare kan bli fylld,

4 och för att de som kallar sig efter mitt namn ska kunna atuktas en kort tid med en svår och allvarlig tuktan, eftersom de inte helt och hållet bhörsammade de bud och befallningar som jag gav dem.

5 Men sannerligen säger jag er att jag har fastslagit ett beslut som ska komma mitt folk tillgodo i den mån de från denna stund hörsammar ade råd som jag, Herren deras Gud, ska ge dem.

6 Se, de ska från denna stund börja få överhand över mina fiender, för jag har så fastslagit,

7 och genom att noggrant aiaktta alla de ord som jag, Herren deras Gud, ska tala till dem, ska de aldrig upphöra att ha framgång förrän bvärldens riken är lagda under mina fötter, och jorden är cgiven åt de dheliga så att de kan ebesitta den i evigheters evighet.

8 Men i den mån de inte ahåller mina bud och inte noggrant iakttar alla mina ord, ska världens riken få överhand över dem,

9 för de sattes till att vara ett aljus för världen och att vara människornas frälsare,

10 och i den mån de inte är människornas frälsare liknar de asaltet som har mist sin sälta och från den stunden inte duger till något annat än att kastas bort och trampas under människors fötter.

11 Men sannerligen säger jag er: Jag har fastslagit att era bröder som är skingrade ska återvända till sina aarveländer och bygga upp Sions öde platser.

12 För, som jag har sagt er i en tidigare befallning, efter amånga prövningar kommer välsignelsen.

13 Se, detta är den välsignelse som jag har utlovat efter era prövningar och era bröders prövningar: er upprättelse och era bröders upprättelse, ja, deras återställelse till Sions land för att där slå sig ner och aldrig mer omstörtas.

14 Men om de vanhelgar sina arvedelar ska de omstörtas, för jag ska inte skona dem om de vanhelgar sina arvedelar.

15 Se, jag säger er att Sions återlösning måste ske med kraft.

16 Därför ska jag uppresa en man åt mitt folk som ska leda dem liksom aMose ledde Israels barn,

17 för ni är Israels barn och aAbrahams avkomlingar, och ni måste ledas ut ur träldomen med kraft och med en utsträckt arm.

18 Och såsom era fäder leddes i början, så ska Sions återlösning äga rum.

19 Låt därför inte era hjärtan bli modlösa, för jag säger inte till er som jag sa till era fäder: Min aängel ska gå framför er, men inte min bnärvaro.

20 Utan jag säger er: Mina aänglar ska gå framför er och även min närvaro, och slutligen ska ni bbesitta det goda landet.

21 Sannerligen, sannerligen säger jag er att min tjänare Joseph Smith den yngre är den aman vid vilken jag liknade den tjänare som bvingårdens herre talade med i liknelsen som jag har gett er.

22 Låt därför min tjänare Joseph Smith den yngre säga till astyrkan i mitt hus, mina unga män och de medelålders: Samla er i Sions land, i det land som jag har köpt för pengar som har helgats åt mig.

23 Och låt alla församlingarna sända sina pengar med visa män och aköpa landområden på det sätt som jag har befallt dem.

24 Och i den mån mina fiender, efter de vittnesbörd som ni har framfört mot dem inför mig, kommer mot er för att driva bort er från mitt goda aland, som jag har invigt till att vara Sions land, ja, från era egna landområden, ska ni förbanna dem,

25 och den ni förbannar den ska jag förbanna, och ni ska hämnas mig på mina fiender.

26 Och min närvaro ska vara med er när ni ahämnas mig på mina fiender, intill tredje och fjärde släktledet av dem som hatar mig.

27 Låt ingen vara rädd för att ge sitt liv för min skull, för den som ager sitt liv för min skull ska återfinna det.

28 Och den som inte är villig att ge sitt liv för min skull är inte min lärjunge.

29 Det är min vilja att min tjänare aSidney Rigdon ska höja sin röst i församlingarna i länderna österut för att bereda församlingarna att hålla de bud som jag har gett dem angående Sions återställelse och återlösning.

30 Det är min vilja att min tjänare aParley P. Pratt och min tjänare Lyman Wight inte ska återvända till sina bröders land förrän de har samlat grupper på tio eller på tjugo eller på femtio eller på hundra som ska dra upp till Sions land, och förrän de har samlat ett antal av fem hundra ur bstyrkan i mitt hus.

31 Se, detta är min vilja. Be och ni ska få, men människor gör ainte alltid min vilja.

32 Om ni därför inte kan samla fem hundra, sträva då flitigt så att ni kanske kan samla tre hundra.

33 Och om ni inte kan samla tre hundra, sträva då flitigt så att ni kanske kan samla ett hundra.

34 Men sannerligen säger jag er: Jag ger er en befallning att ni inte ska dra upp till Sions land förrän ni har samlat ett hundra ur styrkan i mitt hus för att tillsammans med er dra upp till Sions land.

35 Be därför, som jag sa till er, och ni ska få. Be innerligt om att min tjänare Joseph Smith den yngre ska kunna färdas med er och presidera mitt ibland mitt folk och organisera mitt rike i det ainvigda landet och etablera Sions barn enligt de lagar och befallningar som har getts och som ska ges till er.

36 All seger och härlighet ska komma er till del genom er aflit och trofasthet och er tros bböner.

37 Låt min tjänare Parley P. Pratt färdas med min tjänare Joseph Smith den yngre.

38 Låt min tjänare Lyman Wight färdas med min tjänare Sidney Rigdon.

39 Låt min tjänare Hyrum Smith färdas med min tjänare Frederick G. Williams.

40 Låt min tjänare Orson Hyde färdas med min tjänare Orson Pratt varthelst min tjänare Joseph Smith den yngre råder dem, för att uppfylla dessa befallningar som jag har gett er, och lämna det övriga i mina händer. Ske alltså. Amen.