Skrifterna
Officiellt tillkännagivande 2


Officiellt tillkännagivande 2

Mormons bok lär att ”alla är lika inför Gud”, oavsett man är ”svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna” (2 Nephi 26:33). Under hela kyrkans historia har personer av alla raser och släkten blivit döpta i många länder och har levt som trofasta medlemmar i kyrkan. Under Joseph Smiths livstid blev några svarta manliga medlemmar i kyrkan ordinerade till prästadömet. Tidigt i dess historia slutade kyrkans ledare att förläna prästadömet till svarta män av afrikansk härkomst. Kyrkans uppteckningar ger inga klara insikter om ursprunget till denna praxis. Ledare i kyrkan ansåg att en uppenbarelse från Gud var nödvändig för att ändra på denna praxis och sökte vägledning under bön. Uppenbarelsen kom till Spencer W. Kimball, kyrkans president, och bekräftades för andra ledare i kyrkan i templet i Salt Lake City den 1 juni 1978. Uppenbarelsen avlägsnade alla restriktioner i förhållande till ras som tidigare tillämpades på prästadömet.

Till dem det vederbör:

Den 30 september 1978, vid den 148:e halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, framlades följande av president N. Eldon Tanner, förste rådgivare i kyrkans första presidentskap:

Tidigt i juni detta år tillkännagav första presidentskapet att president Spencer W. Kimball hade tagit emot en uppenbarelse enligt vilken prästadömet och templets välsignelser erbjuds till alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan. President Kimball har bett mig underrätta konferensen att efter det att han tagit emot den uppenbarelsen, som kom till honom efter omfattande meditation och bön i det heliga templets heliga rum, framlade han den för sina rådgivare, vilka antog och godkände den. Därefter framlades den för de tolv apostlarnas kvorum som enhälligt godkände den, och senare framlades den för alla de övriga generalauktoriteterna som på samma sätt gav sitt enhälliga godkännande.

President Kimball har bett mig att nu läsa upp detta brev:

Den 8 juni 1978

Till alla ämbetsmän inom prästadömet på generalnivå och lokal nivå i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga över hela världen:

Kära bröder!

Under det att vi bevittnat hur Herrens verk brett ut sig över jorden har vi med tacksamhet sett hur människor i många nationer tagit emot det återställda evangeliets budskap och anslutit sig till kyrkan i ständigt ökande antal. Det har i sin tur inspirerat oss med en önskan att erbjuda varje värdig medlem i kyrkan alla de förmåner och välsignelser som evangeliet erbjuder.

Eftersom vi är medvetna om de löften som profeterna och kyrkans presidenter före oss har uttalat, att någon gång i Guds eviga plan ska alla våra bröder som är värdiga kunna ta emot prästadömet, och när vi ser trofastheten hos dem från vilka prästadömet varit undanhållet, har vi länge och innerligt vädjat till Herren till förmån för dessa våra trofasta bröder och tillbringat många timmar i det övre rummet i templet och bönfallit Herren om gudomlig vägledning.

Han har hört våra böner och genom uppenbarelse bekräftat att den länge utlovade dagen har kommit då varje trofast värdig man inom kyrkan kan få det heliga prästadömet, med makt att utöva dess gudomliga myndighet och tillsammans med sina kära åtnjuta varje välsignelse som strömmar därifrån, templets välsignelser inräknade. Följaktligen kan alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan ordineras till prästadömet, oavsett ras eller hudfärg. Prästadömsledarna instrueras att följa ordningen att noggrant intervjua alla kandidater för ordination till antingen aronska eller melkisedekska prästadömet för att förvissa sig om att de uppfyller de fastställda normerna för värdighet.

Vi tillkännager med allvar att Herren nu gjort sin vilja känd till välsignelse för alla sina barn över hela jorden som är villiga att lyssna till hans bemyndigade tjänares röst och förbereder sig på att ta emot alla evangeliets välsignelser.

Med vänlig hälsning

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Första presidentskapet

Eftersom vi erkänner Spencer W. Kimball som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, är det föreslaget att vi som beslutsmässig församling antar denna uppenbarelse som Herrens ord och vilja. Alla som stöder detta, var vänliga visa det genom att räcka upp er högra hand. Om någon är däremot, så visa det med samma tecken.

Röstningen till stöd för nämnda förslag var enhällig.

Salt Lake City, Utah, den 30 september 1978.