Skrifterna
Läran och förbunden 90


Kapitel 90

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1833. Denna uppenbarelse utgör ännu ett steg i upprättandet av första presidentskapet (se överskriften till kapitel 81). Som följd därav blev de nämnda rådgivarna ordinerade den 18 mars 1833.

1–5: Rikets nycklar anförtros Joseph Smith och genom honom kyrkan; 6–7: Sidney Rigdon och Frederick G. Williams ska tjäna i första presidentskapet; 8–11: Evangeliet ska predikas för Israels nationer, för icke-judarna samt för judarna, och varje människa ska höra det på sitt eget språk; 12–18: Joseph Smith och hans rådgivare ska ställa kyrkan i ordning; 19–37: Flera personer tillråds av Herren att vandra rättrådigt och tjäna i hans rike.

1 Så säger Herren: Sannerligen, sannerligen säger jag dig min son: Dina synder är dig aförlåtna enligt din begäran, för dina böner och dina bröders böner har nått upp till mina öron.

2 Därför är du välsignad härefter, du som innehar rikets anycklar vilka gavs till dig, det brike som upprättas för sista gången.

3 Sannerligen säger jag dig: Detta rikes nycklar ska aldrig tas ifrån dig, varken medan du är i den här världen eller i den kommande världen.

4 Dock ska genom dig Guds aord ges till en annan, ja, till kyrkan.

5 Och låt alla dem som tar emot Guds ord avakta på hur de håller dem, så att de inte betraktar dem som obetydliga och därigenom kommer under fördömelse och snubblar och faller när stormarna kommer och vindarna blåser och bregnet kommer och slår mot deras hus.

6 Och vidare: Sannerligen säger jag dina bröder Sidney Rigdon och Frederick G. Williams: Deras synder är även dem förlåtna, och de ska betraktas som dina jämlikar i fråga om att inneha detta sista rikes nycklar,

7 liksom också, genom din förvaltning, nycklarna till den profeternas askola som jag har befallt ska organiseras,

8 så att de därigenom kan fulländas i sin andliga verksamhet för Sions och för Israels nationers och icke-judarnas frälsning – så många som kommer till tro,

9 så att de genom din förvaltning kan ta emot ordet och ordet genom deras förvaltning kan gå ut till jordens ändar, aförst till bicke-judarna och sedan, se och ge akt, ska de vända sig till judarna.

10 Och sedan kommer den dag när Herrens arm ska auppenbaras med kraft för att övertyga nationerna, hednanationerna och bJosefs hus om deras frälsnings evangelium.

11 För på den dagen ska det ske att var och en ska ahöra evangeliets fullhet på sitt eget tungomål och på sitt eget språk, genom dem som är bordinerade till denna ckraft under inflytandet av dHjälparen, utgjuten över dem för att uppenbara Jesus Kristus.

12 Och se, sannerligen säger jag er: Jag ger er en befallning att fortsätta i den andliga averksamheten och i presidentskapet.

13 Och när ni har avslutat översättningen av profeterna, ska ni från och med då apresidera över kyrkans och bskolans angelägenheter,

14 och tid efter annan, som Hjälparen tillkännager, ta emot auppenbarelser för att avslöja rikets bhemligheter,

15 och bringa ordning i församlingarna och astudera och blära samt bekanta er med alla goda böcker och med cspråk, tungomål och folk.

16 Och er uppgift och mission hela livet igenom ska vara att presidera i råd och att bringa ordning i denna kyrkas och detta rikes alla angelägenheter.

17 Känn ingen askam och var inte heller förlägna, men låt er förmanas i all er upphöjdhet och allt ert bhögmod, för det lägger en snara om era själar.

18 Ställ era hus i ordning. Håll alättja och borenlighet långt ifrån er.

19 Och se, sannerligen säger jag dig: Låt ordna med en plats så snart som möjligt för din rådgivare och skrivare Frederick G. Williams familj.

20 Och låt min åldrige tjänare aJoseph Smith den äldre med sin familj stanna kvar på den plats där han nu bor och låt inte sälja den förrän Herrens mun så bestämmer.

21 Och låt min rådgivare aSidney Rigdon stanna kvar där han nu bor tills Herrens mun säger till.

22 Och låt biskopen flitigt söka efter att få ett aombud, och låt denne vara en man som har brikedomar till hands – en Guds man och en man med stark tro –

23 så att han därigenom kan vara i stånd att betala varje skuld och så att Herrens förrådshus inte får dåligt rykte i folkets ögon.

24 Sök aflitigt, bbe alltid och ha tro, och callt ska samverka till ert bästa om ni vandrar rättrådigt och kommer ihåg det dförbund varmed ni har förbundit er till varandra.

25 Låt era ahushåll vara små, i synnerhet min åldrige tjänare Joseph Smith den äldres, vad gäller dem som inte tillhör er familj,

26 så att det som har getts er till att genomföra mitt verk inte tas ifrån er och ges till dem som inte är värdiga,

27 och ni därigenom blir förhindrade att fullborda det som jag har befallt er.

28 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Det är min vilja att min tjänarinna Vienna Jaques ska få pengar att täcka sina utgifter och fara upp till Sions land,

29 och återstoden av pengarna kan helgas åt mig, och hon ska bli belönad i min egen rätta tid.

30 Sannerligen säger jag er, att det är lämpligt i mina ögon att hon far upp till Sions land och tar emot en arvedel ur biskopens hand,

31 så att hon kan slå sig ner i lugn och ro, i den mån hon är trofast och inte är lat i sina dagar därefter.

32 Och se, sannerligen säger jag er att ni ska skriva ner denna befallning och med en kärleksfull hälsning säga till era bröder i Sion att jag har kallat er att även apresidera över Sion i min egen rätta tid.

33 Låt dem därför sluta trötta mig i fråga om denna sak.

34 Se, jag säger er att era bröder i Sion börjar omvända sig, och änglarna gläder sig över dem.

35 Dock finns det mycket som jag inte finner behag i. Och jag finner inte behag i min tjänare aWilliam E. McLellin, inte heller i min tjänare Sidney Gilbert, och även biskopen och andra har mycket att omvända sig från.

36 Men sannerligen säger jag er att jag, Herren, ska kämpa med aSion och vädja till hennes starka och btukta henne tills hon segrar och är cren inför mig.

37 För hon ska inte flyttas bort från sin plats. Jag, Herren, har talat det. Amen.