Skrifterna
Läran och förbunden 109


Kapitel 109

Den bön som uppsändes vid invigningen av templet i Kirtland i Ohio den 27 mars 1836. Enligt profetens skriftliga uttalande gavs denna bön till honom genom uppenbarelse.

1–5: Templet i Kirtland byggdes som en plats för Människosonen att besöka; 6–21: Det ska vara ett hus för bön, fasta, tro, lärdom, härlighet och ordning samt ett Guds hus; 22–33: Må den obotfärdige som motarbetar Herrens folk bringas på skam; 34–42: Må de heliga gå fram i kraft och samla de rättfärdiga till Sion; 43–53: Må de heliga befrias från de fruktansvärda ting som ska utgjutas över de ogudaktiga i de sista dagarna; 54–58: Må nationer och folk och kyrkor beredas för evangeliet; 59–67: Må judarna, lamaniterna och hela Israel återlösas; 68–80: Må de heliga krönas med ära och härlighet och vinna evig frälsning.

1 Ditt namn vare atack, o Herre, Israels Gud, som håller bförbund och visar barmhärtighet mot dina tjänare som vandrar rättrådigt inför dig av hela sitt hjärta –

2 du som har befallt dina tjänare att abygga ett hus åt ditt namn på denna plats [Kirtland].

3 Och nu ser du, o Herre, att dina tjänare har handlat enligt din befallning.

4 Och nu ber vi dig, helige Fader, i Jesu Kristi, ditt skötes Sons namn, vars namn är det enda genom vilket frälsning kan komma till människobarnen, ja, vi ber dig, o Herre, att godta detta ahus, våra, dina tjänares, händers bverk, vilket du befallde oss att bygga.

5 För du vet att vi har utfört detta verk under stora prövningar, och ur vår fattigdom har vi gett av våra medel för att bygga ett ahus åt ditt namn, så att Människosonen kan ha en plats att uppenbara sig för sitt folk.

6 Och som du har sagt i en auppenbarelse, given till oss när du kallade oss dina vänner och sa: ”Kalla samman er högtidliga församling, som jag har befallt er.

7 Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro.

8 Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus, ja, ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett hus för ordning, ett Guds hus,

9 så att ert inträde kan ske i Herrens namn, så att ert utträde kan ske i Herrens namn, så att alla era hälsningar kan ske i Herrens namn med händer lyfta mot den Allrahögste.”

10 Och nu, helige Fader, ber vi dig att bistå oss ditt folk med din nåd när vi kallar samman vår högtidliga församling, så att det kan ske till din ära och med ditt gudomliga godkännande,

11 och på ett sätt som gör att vi i dina ögon kan befinnas värdiga att få de alöften uppfyllda som du har gett oss, ditt folk, i uppenbarelserna givna till oss,

12 så att din ahärlighet kan vila över ditt folk och över ditt hus, vilket vi nu inviger åt dig, så att det kan heliggöras och invigas till att vara heligt och så att din heliga närvaro ständigt kan vara i detta hus,

13 och så att alla människor som träder över tröskeln till Herrens hus kan känna din kraft och känna sig tvungna att erkänna att du har helgat det och att det är ditt hus, en plats för din helighet.

14 Och må du förunna, helige Fader, att alla de som ska tillbe dig i detta hus kan bli undervisade om visdomsord ur de bästa böcker, och att de kan söka lärdom, ja, genom studier och även genom tro, såsom du har sagt,

15 och att de kan växa upp till dig och förlänas den Helige Andens fullhet och organiseras enligt dina lagar och beredas till att ta emot allt som är nödvändigt,

16 och att detta hus kan vara ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för härlighet och för Gud, ja ditt hus,

17 så att ditt folks alla inträden i detta hus kan ske i Herrens namn,

18 att alla deras utträden ur detta hus kan ske i Herrens namn,

19 och så att alla deras hälsningar kan ske i Herrens namn med heliga händer lyfta mot den Allrahögste,

20 och så att inget aorent ska tillåtas komma in i ditt hus och vanhelga det,

21 och när några av ditt folk begår en överträdelse, de då snabbt kan omvända sig och återvända till dig och finna nåd inför dina ögon och återfå de välsignelser som du har bestämt ska utgjutas över dem som avördar dig i ditt hus.

22 Och vi ber dig, helige Fader, att dina tjänare ska kunna gå ut från detta hus beväpnade med din kraft och att ditt namn må vara över dem och din härlighet runt omkring dem och att dina aänglar får befallning om dem,

23 och att de från denna plats i sanning kan bära mycket stora och härliga budskap till ajordens ändar, så att dessa kan veta att detta är ditt verk och att du har sträckt ut din hand för att uppfylla vad du har talat genom profeternas mun angående de sista dagarna.

24 Vi ber dig, helige Fader, att upprätta det folk som ska tillbe och ärorikt inneha namn och ställning i detta ditt hus i alla släktled och i evighet,

25 så att inget vapen som asmids mot dem ska ha framgång, så att den som gräver en bgrop åt dem, själv ska falla däri,

26 så att inga ogudaktiga sammansvärjningar ska kunna uppstå och a överhand över ditt folk, över vilka ditt bnamn ska nämnas i detta hus,

27 och om något folk reser sig upp mot detta folk, din vrede då ska upptändas över dem,

28 och om de slår detta folk du då ska slå dem, att du ska kämpa för ditt folk som du gjorde på stridens dag, så att de kan befrias ur alla sina fienders händer.

29 Vi ber dig, helige Fader, att tysta och förbluffa och bringa skam och förvirring över alla dem som har spritt ut lögnaktiga rykten runt om i världen om din tjänare eller dina tjänare, om de inte omvänder sig när det eviga evangeliet förkunnas i deras öron,

30 och att alla deras gärningar blir till intet och bortsopas genom ahagel och genom de straffdomar som du i din vrede ska sända över dem, så att det kan bli slut på blögner och förtal mot ditt folk.

31 För du vet, o Herre, att dina tjänare var oskyldiga inför dig när de bar vittne om ditt namn, för vilket de har lidit detta.

32 Därför vädjar vi till dig om fullständig och total befrielse från detta aok.

33 Bryt loss det, o Herre, bryt loss det med din kraft från dina tjänares nackar, så att vi kan resa oss mitt ibland detta släktled och utföra ditt verk.

34 O Jehova, förbarma dig över detta folk, och eftersom alla människor asyndar, förlåt ditt folks överträdelser och låt dessa bli för evigt utplånade.

35 Låt dina tjänares asmörjelse beseglas på dem med kraft från höjden.

36 Låt det uppfyllas för dem, som det gjorde på pingstdagen, låt atungomålsgåvan utgjutas över ditt folk, ja, bkluvna tungor såsom av eld, och uttydningen därav.

37 Och låt ditt hus fyllas med din ahärlighet som med en stormande, mäktig vind.

38 Ge dina tjänare förbundets avittnesbörd så att de, när de går ut och förkunnar ditt ord, kan bförsegla lagen och bereda dina heligas hjärtan för alla de domar du i din vrede snart ska låta utgå över cjordens invånare för deras överträdelsers skull, så att ditt folk inte försmäktar på prövningens dag.

39 Och vilken stad dina tjänare än inträder i, och folket i den staden tar emot deras vittnesbörd, så låt din frid och din frälsning vila över den staden, så att de kan samla de rättfärdiga ut ur den staden, så att dessa kan komma till aSion eller till hennes stavar, dina utsedda platser, med sånger av evig glädje.

40 Och låt inte dina straffdomar drabba den staden förrän detta är utfört.

41 Och vilken stad dina tjänare än inträder i, och folket i den staden inte tar emot dina tjänares vittnesbörd, och dina tjänare uppmanar dem att frälsa sig från detta vrånga släktled, så låt det ske med den staden enligt det som du har talat genom dina profeters mun.

42 Men befria, ber vi dig o Jehova, dina tjänare ur deras händer och rena dem från deras blod.

43 O Herre, vi gläder oss inte över våra medmänniskors undergång, deras asjälar är dyrbara för dig.

44 Men ditt ord måste uppfyllas. Hjälp dina tjänare att med din anåds bistånd säga: ”Ske din vilja, o Herre, och inte vår.”

45 Vi vet att du genom dina profeters mun har uttalat fruktansvärda ting angående de ogudaktiga i de ayttersta dagarna – att du ska utgjuta dina straffdomar utan mått.

46 Befria därför, o Herre, ditt folk från de ogudaktigas elände. Sätt dina tjänare i stånd att försegla lagen och binda ihop vittnesbördet, så att de kan vara redo för förbränningens dag.

47 Vi ber dig, helige Fader, att komma ihåg dem som av invånarna i Jackson County i Missouri har fördrivits från sina arveländer, och bryt loss, o Herre, detta lidandets ok som har lagts på dem.

48 Du vet, o Herre, att de har blivit mycket förtryckta och hemsökta av ogudaktiga människor, och våra hjärtan aflödar över av sorg på grund av deras tunga bördor.

49 O Herre, ahur länge ska du låta detta folk utstå detta lidande, och deras oskyldigas rop stiga upp till dina öron, och deras bblod komma upp som ett vittnesbörd inför dig utan att du uppenbarar ditt vittnesbörd för deras skull?

50 aFörbarma dig, o Herre, över den ogudaktiga pöbel som har fördrivit ditt folk, så att de slutar plundra, så att de kan omvända sig från sina synder, om omvändelse står att finna.

51 Men om de inte vill det, så blotta din arm, o Herre, och aåtervinn det som du utsett till att vara ett Sion för ditt folk.

52 Och om det inte kan ske på annat sätt, låt då din vrede upptändas och din förbittring falla på dem så att de, både rot och gren, vissnar bort under himlen för att ditt folks sak inte ska bli om intet inför dig.

53 Men i den mån de omvänder sig är du nådig och barmhärtig och vänder bort din vrede när du skådar din Smordes ansikte.

54 Förbarma dig, o Herre, över alla jordens nationer, förbarma dig över vårt lands styresmän. Må dessa principer som våra fäder så hedersamt och ädelt försvarade, det vill säga vårt lands aförfattning, vara för evigt upprättade.

55 Kom ihåg kungarna, furstarna, de ädla och de framstående på jorden och alla människor samt kyrkorna, alla de fattiga, de behövande och lidande på jorden,

56 så att deras hjärtan kan uppmjukas när dina tjänare går ut ur ditt hus, o Jehova, för att vittna om ditt namn, så att deras fördomar kan ge vika för asanningen och ditt folk finna nåd inför allas ögon,

57 så att alla jordens ändar kan veta att vi, dina tjänare, har ahört din röst och att du har sänt oss,

58 så att dina tjänare, Jakobs söner, kan samla in de rättfärdiga från alla dessa för att bygga en helig stad åt ditt namn såsom du har befallt dem.

59 Vi ber dig utse andra astavar åt Sion vid sidan om denna som du har utsett, så att ditt folks binsamling kan rulla fram med stor kraft och majestät så att ditt verk kan cpåskyndas i rättfärdighet.

60 Dessa ord har vi nu talat inför dig, o Herre, angående de uppenbarelser och befallningar som du har gett till oss som räknas som aicke-judar.

61 Men du vet att du har stor kärlek till Jakobs barn, som länge har varit skingrade uppe på bergen en mulen och mörk dag.

62 Vi ber dig därför att förbarma dig över Jakobs barn, så att aJerusalem från denna stund kan börja återlösas,

63 och träldomens ok kan börja brytas loss från aDavids hus,

64 och aJudas barn kan börja återvända till de blandområden som du gav till Abraham, deras fader,

65 och få Jakobs akvarleva, som har förbannats och slagits på grund av sin överträdelse, att bomvända sig från sitt vilda och barbariska tillstånd till det eviga evangeliets fullhet,

66 så att de kan lägga ner sina blodsutgjutelsers vapen och upphöra med sina uppror.

67 Och må alla aIsraels skingrade kvarlevor, som har fördrivits till jordens ändar, komma till kunskap om sanningen, tro på Messias och bli återlösta från förtryck och glädjas inför dig.

68 O Herre, kom ihåg din tjänare Joseph Smith den yngre och alla hans lidanden och förföljelser – hur han har slutit aförbund med bJehova och gett löften till dig, o Jakobs mäktige Gud – och befallningarna som du har gett honom, och att han uppriktigt har strävat efter att göra din vilja.

69 Förbarma dig, o Herre, över hans hustru och barn, så att de kan upphöjas i din närhet och bevaras genom din faderliga hand.

70 Förbarma dig över alla deras närmaste släktingar, så att dessas fördomar kan skingras och svepas bort som av en flod, så att de kan bli omvända och återlösta med Israel och veta att du är Gud.

71 Kom ihåg, o Herre, presidenterna, ja, din kyrkas alla presidenter, så att din högra hand kan upphöja dem tillsammans med alla deras familjer och deras närmaste släktingar, så att deras namn kan föras vidare och hållas i evig hågkomst från släktled till släktled.

72 Kom ihåg hela din kyrka, o Herre, med alla dess familjer och alla deras närmaste släktingar, med alla deras sjuka och lidande, med alla de fattiga och ödmjuka på jorden, så att det arike som du har upprättat utan händer kan bli ett stort berg och uppfylla hela jorden,

73 så att din kyrka kan komma ut ur mörkrets öken och stråla så skön som amånen, klar som solen och fruktansvärd som en här med fanor,

74 och bli smyckad som en brud för den dag när du ska ta slöjan från himlarna och få bergen att afalla ner vid din närvaro och bdalarna att upphöjas, de ojämna platserna att jämnas, så att din härlighet kan uppfylla jorden,

75 så att vi när basunen ljuder för de döda ska aryckas upp i skyn för att möta dig, så att vi för alltid kan vara hos Herren,

76 så att våra kläder kan vara rena, så att vi kan kläs i arättfärdighetens skrud, med palmer i våra händer och bhärlighetens kronor på våra huvuden, och skörda evig cglädje för alla våra dlidanden.

77 O Herre Gud Allsmäktig, hör oss i dessa våra böner och svara oss från himlen, din heliga boning, där du sitter på din tron med ahärlighet, ära, makt, majestät, kraft, herradöme, sanning, rättvisa, dom, barmhärtighet och en oändlig fullhet, från evighet till evighet.

78 O hör, o hör, o hör oss, o Herre! Och besvara dessa böner och godta invigningen av detta hus åt dig, detta våra händers verk som vi har byggt till ditt namn,

79 och även denna kyrka så att du ger den ditt namn. Och hjälp oss genom din Andes kraft så att vi kan blanda våra röster med de ljusa, strålande aserafernas, som omger din tron med lovprisningar och sjunger: ”Hosianna till Gud och bLammet!”

80 Och låt dessa dina smorda akläs med frälsning och dina heliga ropa högt av glädje. Amen och amen.