Skrifterna
Läran och förbunden 60


Kapitel 60

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Independence i Jackson County i Missouri den 8 augusti 1831. Vid det här tillfället ville de äldster som hade rest till Jackson County och deltagit i invigningen av platsen och tempelplatsen veta hur de skulle handla.

1–9: Äldsterna ska predika evangeliet i de ogudaktigas församlingar; 10–14: De ska inte slösa bort sin tid, inte heller gräva ner sina talenter; 15–17: De kan tvätta sina fötter som ett vittnesbörd mot dem som förkastar evangeliet.

1 Se, så säger Herren till sin kyrkas äldster, vilka raskt ska återvända till det område varifrån de kom: Se, det behagar mig, att ni har kommit hit upp,

2 men i några finner jag inte behag, för de vill inte öppna sin amun, i stället bgömmer de på grund av cfruktan för människor den talent som jag har gett dem. Ve sådana, för min vrede är upptänd mot dem.

3 Och det ska ske att om de inte är mer trofasta mot mig, ska även det de har atas ifrån dem.

4 För jag, Herren, regerar i himlarna ovan och bland jordens ahärar. Och på den dag när jag ska samla mina bädelstenar ska alla människor veta vad det är som vittnar om Guds kraft.

5 Men jag vill sannerligen tala till er om er färd till det område varifrån ni kom. Låt bygga en båt, eller köp en, som det synes er gott, det gör mig detsamma, och påbörja raskt er resa till den plats som heter S:t Louis.

6 Och låt mina tjänare Sidney Rigdon, Joseph Smith den yngre och Oliver Cowdery fortsätta färden därifrån till Cincinnati.

7 Och låt dem där höja sin röst och förkunna mitt ord med hög röst, utan vrede eller tvivel, och lyfta upp heliga händer över dem. För jag kan göra er aheliga, och era synder är er bförlåtna.

8 Och låt de övriga påbörja sin resa från S:t Louis, två och två, och predika ordet, men utan hast, bland de ogudaktigas församlingar, tills de återvänder till de församlingar varifrån de kom.

9 Och allt detta till förmån för församlingarna, för i den avsikten har jag sänt dem.

10 Och låt min tjänare aEdward Partridge skänka en del av pengarna som jag har gett honom till mina äldster som har fått befallning att återvända.

11 Och den som kan, låt honom betala tillbaka dem genom ombudet, och den som inte kan, av honom krävs det inte.

12 Och nu talar jag om de övriga som ska komma till detta land.

13 Se, de har sänts ut för att predika mitt evangelium i de ogudaktigas församlingar. Därför ger jag dem en befallning som lyder: Du ska inte aslösa bort din tid, inte heller ska du gräva ner din btalent så att den inte blir känd.

14 Och sedan du har kommit upp till Sions land och förkunnat mitt ord, ska du raskt återvända och förkunna mitt ord bland de ogudaktigas församlingar, inte i hast, inte heller i avrede eller med stridighet.

15 Och skaka av adammet under era fötter mot dem som inte tar emot er, inte i deras närvaro så att du förtörnar dem, utan i hemlighet, och tvätta dina fötter som ett vittnesbörd mot dem på domens dag.

16 Se, detta är tillräckligt för er, och hans vilja som har sänt er.

17 Och genom min tjänare Joseph Smith den yngres mun ska det tillkännages angående Sidney Rigdon och Oliver Cowdery. Det övriga ska tillkännages härefter. Ske alltså. Amen.