Skrifterna
Läran och förbunden 70


Kapitel 70

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 12 november 1831. Profetens historia anger att fyra särskilda konferenser hölls från den 1 till och med den 12 november. Under den sista av dessa sammankomster tog man upp den stora betydelsen av uppenbarelserna som senare skulle publiceras i Book of Commandments (Befallningarnas bok) och senare i Läran och förbunden. Denna uppenbarelse gavs efter att konferensen hade fastställt att uppenbarelserna var ”värda jordens alla rikedomar för kyrkan”. I Joseph Smiths historia kallas uppenbarelserna för ”kyrkans grundval i dessa sista dagar och en tillgång för världen som visar att nycklarna till vår Frälsares rikes hemligheter åter har anförtrotts människan”.

1–5: Förvaltare utses att ge ut uppenbarelserna; 6–13: De som arbetar med andliga ting är värda sin lön; 14–18: De heliga ska vara jämlika i fråga om timliga ting.

1 Se och lyssna, o ni Sions invånare, och alla ni min kyrkas folk som är långt borta, och hör Herrens ord som jag ger till min tjänare Joseph Smith den yngre, och även till min tjänare Martin Harris, och även till min tjänare Oliver Cowdery, och även till min tjänare John Whitmer, och även till min tjänare Sidney Rigdon och även till min tjänare William W. Phelps, som befallning till dem.

2 För jag ger dem en befallning. Ge därför akt och hör, för så säger Herren till dem:

3 Jag, Herren, har utsett dem och ordinerat dem till att vara aförvaltare av de uppenbarelser och bud som jag har gett dem och som jag hädanefter ska ge dem.

4 Och på domens dag kommer jag att kräva en redogörelse av dem för detta förvaltarskap.

5 Därför har jag utsett dem, och detta är deras uppgift i Guds kyrka: att ha hand om dem och allt som angår dem, ja, även inkomsterna därav.

6 Därför ger jag dem en befallning att de inte ska överlåta dessa åt kyrkan, inte heller åt världen.

7 Om de trots allt får mera än det som är nödvändigt för deras behov och önskemål, ska det ges till mitt aförrådshus,

8 och inkomsterna ska helgas åt Sions invånare och åt deras släktled, om de blir aarvingar enligt rikets lagar.

9 Se, detta är vad Herren kräver av var och en i deras aförvaltarskap, alldeles som jag, Herren, har bestämt eller framdeles ska bestämma för alla människor.

10 Och se, ingen som tillhör den levande Gudens kyrka är befriad från denna lag,

11 nej, varken biskopen eller aombudet som förestår Herrens förrådshus, inte heller den som är utsedd till förvaltare över timliga ting.

12 Den som är utsedd att handha andliga ting, han är avärd sin lön lika väl som de som är utsedda att som förvaltare handha timliga ting,

13 ja, i ännu rikligare grad och denna riklighet mångdubblas för dem genom Andens uppenbarelser.

14 Ifråga om era timliga ting ska ni dock vara ajämlika, och detta utan att knota, annars ska Andens rikliga uppenbarelser undanhållas.

15 Nu ger jag denna abefallning till mina tjänare till nytta för dem medan de är kvar här, som ett tecken på mina välsignelser över deras huvuden och som lön för deras bflit och med hänsyn till deras säkerhet,

16 till föda och till akläder, till en arvedel och till hus och till mark, i vilka omständigheter jag, Herren, än försätter dem och varthelst jag, Herren, än sänder dem,

17 för de har varit trofasta i amycket och har gjort väl, i den mån de inte har syndat.

18 Se, jag, Herren, är abarmhärtig och ska välsigna dem, och de ska gå in i glädjen över allt detta. Ske alltså. Amen.