Skrifterna
Läran och förbunden 98


Kapitel 98

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 augusti 1833. Denna uppenbarelse kom som följd av förföljelsen mot de heliga i Missouri. Allt fler av kyrkans medlemmar bosatte sig i Missouri, vilket bekymrade några av de andra nybyggarna. De kände sig hotade av de heligas antal, politiska och ekonomiska inflytande och religiösa skillnader. I juli 1833 förstörde en pöbel kyrkans egendom, tjärade och fjädrade två av kyrkans medlemmar och krävde att de heliga lämnade Jackson County. Även om en del nyheter om problemen i Missouri utan tvivel hade nått profeten i Kirtland (nästan 1 450 kilometer därifrån) kunde han vid den här tidpunkten endast ha känt till situationens allvar genom uppenbarelse.

1–3: De heligas lidanden ska bli till deras bästa; 4–8: De heliga ska stödja landets författningsenliga lag; 9–10: Ärliga, visa och goda människor ska stödjas som världsliga regeringar; 11–15: De som ger sitt liv åt Herrens sak ska få evigt liv; 16–18: Ta avstånd från krig och förkunna fred; 19–22: De heliga i Kirtland tillrättavisas och befalls att omvända sig; 23–32: Herren uppenbarar sina lagar som gäller de förföljelser och lidanden som påtvingats hans folk; 33–38: Krig rättfärdigas endast när Herren befaller det; 39–48: De heliga ska förlåta sina fiender som, om de omvänder sig, också kommer att undgå Herrens hämnd.

1 Sannerligen säger jag er, mina vänner: aFrukta inte. Låt era hjärtan bli tröstade. Ja, var alltid glada och var btacksamma i fråga om allting,

2 medan ni tålmodigt aväntar på Herren, för era böner har gått in i Herren Sebaots öron och har upptecknats med detta sigill och vittnesmål: Herren har svurit och fastslagit att de ska uppfyllas.

3 Därför ger han er detta löfte med ett oåterkalleligt förbund att de ska uppfyllas, och alla era alidanden ska samverka till ert bästa och till mitt namns förhärligande, säger Herren.

4 Och se, sannerligen säger jag er angående landets lagar: Det är min vilja att mitt folk ska vinnlägga sig om att göra allt vad jag befaller dem.

5 Och den landets alag som är bförfattningsenlig, som stöder frihetens princip genom att upprätthålla rättigheter och förmåner, tillhör hela människosläktet och är rättfärdigad inför mig.

6 Därför rättfärdigar jag, Herren, er och era bröder i min kyrka, när ni understöder den lag som är landets författningsenliga lag.

7 Och vad gäller människors lagar så kommer allt det som är mer eller mindre än detta från det onda.

8 Jag, Herren Gud, gör er afria, därför är ni verkligen fria. Och även lagen gör er fria.

9 Men när de aogudaktiga härskar, sörjer folket.

10 Därför bör ni söka flitigt efter aärliga och visa män, och goda män och visa män bör ni alltid vinnlägga er om att stödja. Annars kommer allt som är mindre än detta från det onda.

11 Och jag ger er en befallning att ni ska avstå från allt ont och hålla fast vid allt gott, så att ni lever av varje aord som utgår från Guds mun.

12 För åt de trofasta ska han age rad på rad, bud på bud, och härigenom ska jag sätta er på bprov och pröva er härmed.

13 Och den som ager sitt liv för min sak, för mitt namns skull, ska åter finna det, ja, evigt liv.

14 aFrukta därför inte era fiender, för jag har fastslagit i mitt hjärta, säger Herren, att jag ska bpröva er i allt för att se om ni förblir i mitt förbund ända till cdöden, så att ni kan befinnas värdiga.

15 För om ni inte förblir i mitt förbund, är ni mig inte värdiga.

16 Ta därför aavstånd från bkrig och förkunna cfred och sträva flitigt efter att dvända barnens hjärtan till deras fäder och fädernas hjärtan till barnen.

17 Och likaså ajudarnas hjärtan till profeterna och profeternas till judarna, så att jag inte kommer och slår hela jorden med en förbannelse och allt kött förtärs inför mig.

18 Låt inte era hjärtan oroas, för i min Faders hus finns amånga boningar, och jag har berett en plats åt er. Och där min Fader och jag är, där ska även ni vara.

19 Se, det finns många som tillhör kyrkan i Kirtland i vilka jag, Herren, inte finner behag,

20 för de överger inte sina synder och sina ogudaktiga vägar, sina hjärtans högmod och sin girighet och alla sina vedervärdigheter, och håller inte visdomens och det eviga livets ord som jag har gett dem.

21 Sannerligen säger jag er att jag, Herren, ska atukta dem och göra vad jag behagar, om de inte omvänder sig och håller allt vad jag har sagt till dem.

22 Och vidare säger jag er: Om ni vinnlägger er om att agöra vadhelst jag befaller er, ska jag, Herren, vända bort all vrede och förbittring från er, och bhelvetets portar ska inte få överhand över er.

23 Nu talar jag till er angående era familjer: Om människor aslår er eller era familjer en gång, och ni uthärdar det tålmodigt och inte smädar dem, inte heller söker hämnd, ska ni bli belönade.

24 Men om ni inte uthärdar det tålmodigt, ska det tillräknas er som att ett rättvist mått blivit autmätt åt er.

25 Och vidare: Om er fiende slår er för andra gången, och ni inte smädar er fiende och uthärdar det tålmodigt, ska er belöning bli hundrafaldig.

26 Och vidare: Om han slår er för tredje gången och ni uthärdar det atålmodigt, ska er belöning fördubblas fyrfaldigt.

27 Och dessa tre vittnesbörd ska stå emot er fiende om han inte omvänder sig, och de ska inte utplånas.

28 Och se, sannerligen säger jag er: Om denna fiende undgår min hämnd, så att han inte ställs till doms inför mig, ska du se till att du avarnar honom i mitt namn, då kommer han aldrig mer över dig, inte heller din familj och dina barns barn intill tredje och fjärde släktledet.

29 Och om han då angriper dig eller dina barn eller dina barns barn intill tredje och fjärde släktledet, har jag överlämnat din fiende i dina händer.

30 Och om du då skonar honom ska du belönas för din rättfärdighet, och även dina barn och dina barns barn intill tredje och fjärde släktledet.

31 Dock är din fiende i dina händer, och om du vedergäller honom efter hans gärningar är du rättfärdigad. Om han har traktat efter ditt liv, och ditt liv är i fara på grund av honom, är din fiende i dina händer och du är rättfärdigad.

32 Se, detta är den lag jag gav min tjänare Nephi och dina afäder Josef och Jakob och Isak och Abraham och alla mina forna profeter och apostlar.

33 Och vidare: Detta är den alag som jag gav mitt folk i forna tider, att de inte skulle gå ut i strid mot någon nation, något släkte, tungomål eller folk, om inte jag, Herren, befallde dem det.

34 Om någon nation, något tungomål eller folk skulle förklara krig mot dem, skulle de först höja en afredsflagga för detta folk, denna nation eller detta tungomål.

35 Och om det folket inte antog erbjudandet om fred vare sig andra eller tredje gången, skulle de föra fram dessa vittnesbörd inför Herren.

36 Då skulle jag, Herren, ge dem en befallning och rättfärdiga dem i att gå ut och strida mot denna nation, detta tungomål eller folk.

37 Och jag, Herren, skulle autkämpa deras strider och deras barns strider och deras barnbarns, tills de hade hämnats på alla sina fiender intill tredje och fjärde släktledet.

38 Se, detta är ett mönster för alla folk, sa Herren er Gud, varigenom de kan rättfärdigas inför mig.

39 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om er fiende har kommit över er en gång, och han därefter omvänder sig och kommer till er och ber om förlåtelse, ska ni förlåta honom och inte längre hålla det som ett vittnesbörd mot er fiende –

40 och så vidare intill andra och tredje gången. Och så ofta er fiende omvänder sig från de överträdelser som han har begått mot er, ska ni aförlåta honom intill sjuttio gånger sju gånger.

41 Och om han begår överträdelser mot er en gång och inte omvänder sig, ska ni ändå förlåta honom.

42 Och om han för andra gången begår överträdelser mot er och inte omvänder sig, ska ni ändå förlåta honom.

43 Och om han för tredje gången begår överträdelse mot er och inte omvänder sig, ska ni också förlåta honom.

44 Men om han för fjärde gången begår överträdelser mot er ska ni inte förlåta honom, utan ska föra fram dessa vittnesbörd inför Herren, och de ska inte utplånas förrän han omvänder sig och belönar er fyrfaldigt för alla de överträdelser som han har begått mot er.

45 Och om han gör detta ska ni förlåta honom av allt ert hjärta. Och om han inte gör detta ska jag, Herren, ahämnas er hundrafaldigt på era fiender,

46 och på hans barn och på hans barns barn intill atredje och fjärde släktledet av alla dem som hatar mig.

47 Men om barnen omvänder sig, eller barnens barn, och avänder sig till Herren sin Gud av allt sitt hjärta och av all sin förmåga, allt sitt förstånd och all sin styrka och fyrdubbelt gottgör alla de överträdelser som de har begått eller som deras fäder har begått, eller deras fäders fäder, då ska din förbittring vändas bort,

48 och ahämnden ska inte längre drabba dem, säger Herren er Gud, och deras överträdelser ska aldrig mer föras fram som ett vittnesbörd inför Herren mot dem. Amen.