Skrifterna
Läran och förbunden 42


Kapitel 42

Uppenbarelse given i två delar genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 9 och 23 februari 1831. Den första delen, verserna 1–72, togs emot i tolv äldsters närvaro och för att uppfylla Herrens tidigare löfte om att lagen skulle ges i Ohio (se kapitel 38:32). Den andra delen består av verserna 73–93. Profeten säger att denna uppenbarelse ”omfattar kyrkans lag”.

1–10: Äldsterna är kallade att predika evangeliet, döpa de omvända och bygga upp kyrkan; 11–12: De måste kallas och ordineras och ska undervisa om evangeliets principer som finns i skrifterna; 13–17: De ska undervisa och profetera genom Andens kraft; 18–29: De heliga befalls att inte döda, stjäla, ljuga, ha begärelse, begå äktenskapsbrott eller tala illa om andra; 30–39: Lagar som styr helgandet av egendomar framställs; 40–42: Högmod och lättja fördöms; 43–52: De sjuka ska botas genom handpåläggning och genom tro; 53–60: Skrifterna styr kyrkan och ska kungöras för världen; 61–69: Platsen för Nya Jerusalem och rikets hemligheter ska uppbenbaras; 70–73: Helgade egendomar ska användas till att understödja kyrkans ämbetsmän; 74–93: Lagar som gäller otukt, äktenskapsbrott, mord, stöld och bekännelse av synder framställs.

1 Hör, o ni min kyrkas äldster, som har samlats i mitt namn, ja, i Jesu Kristi den levande Gudens Sons, världens Frälsares, namn, eftersom ni tror på mitt namn och håller mina bud.

2 Åter säger jag er: Lyssna till och hör och lyd den alag som jag ska ge er.

3 För sannerligen säger jag: Eftersom ni har samlats enligt den abefallning med vilken jag befallde er och är eniga brörande denna sak och har bett till Fadern i mitt namn, så ska ni också få.

4 Se, sannerligen säger jag er: Jag ger er denna första befallning att ni ska gå ut i mitt namn, allesammans utom mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon.

5 Och jag ger dem en befallning att de ska gå ut för en kort tid, och det ska ges genom aAndens kraft när de ska återvända.

6 Och ni ska gå ut i min Andes kraft och predika mitt evangelium, atvå och två, i mitt namn, och höja era röster som med en basuns ljud och förkunna mitt ord liksom Guds änglar.

7 Och ni ska gå ut och döpa i vatten och säga: ”Omvänd er, omvänd er, för himmelriket är nära.”

8 Och härifrån ska ni bege er till områdena västerut, och i den mån ni finner dem som vill ta emot er ska ni bygga upp min kyrka i varje område,

9 tills tiden är inne då det ska uppenbaras för er från höjden när astaden bNya Jerusalem ska grundas så att ni kan csamlas till ett så att ni kan vara mitt dfolk, och jag ska vara er Gud.

10 Och vidare säger jag er att min tjänare aEdward Partridge ska verka i det ämbete vartill jag har utsett honom. Och det ska ske att om han överträder ska en bannan utses i hans ställe. Ske alltså. Amen.

11 Vidare säger jag er att det inte ska bli någon givet att gå ut och apredika mitt evangelium, eller att bygga upp min kyrka, om han inte har bordinerats av någon som har cmyndighet, och det är känt i kyrkan att han har myndighet och har blivit regelmässigt ordinerad av kyrkans ledare.

12 Och vidare: Denna kyrkas aäldster, präster och lärare ska bundervisa om mitt evangeliums principer, vilka finns i cBibeln och dMormons bok, vari eevangeliets fullhet finns.

13 Och de ska iaktta aförbunden och kyrkans föreskrifter och hålla dem, och det är dessa de ska undervisa om såsom Anden leder dem.

14 Och Anden ska ges till er genom trons abön, och om ni inte får del av bAnden ska ni inte undervisa.

15 Och allt detta ska ni vinnlägga er om att göra som jag har befallt om det ni ska undervisa om, tills mina askrifter i sin helhet har getts.

16 Och när ni höjer era röster genom aHjälparen, ska ni tala och profetera som det synes mig gott,

17 för se, Hjälparen vet allt och bär vittne om Fadern och Sonen.

18 Och se, nu talar jag till kyrkan: Du ska inte amörda. Och den som bmördar ska inte få förlåtelse vare sig i den här världen eller i den kommande världen.

19 Och åter säger jag: Du ska inte mörda, för den som mördar ska a.

20 Du ska inte astjäla, och den som stjäl och inte vill omvända sig ska drivas ut.

21 Du ska inte aljuga. Den som ljuger och inte vill omvända sig ska drivas ut.

22 Du ska aälska din hustru av hela ditt hjärta och ska bhålla dig till henne och ingen annan.

23 Och den som ser med abegär på en kvinna ska förneka tron och ska inte ha Anden, och om han inte omvänder sig ska han drivas ut.

24 Du ska inte begå aäktenskapsbrott, och den som begår äktenskapsbrott och inte omvänder sig ska drivas ut.

25 Men den som har begått äktenskapsbrott och aomvänder sig av hela sitt hjärta och avstår därifrån och inte gör det mer, honom ska du bförlåta,

26 men om han gör det a nytt ska han inte bli förlåten, utan ska drivas ut.

27 Du ska inte atala illa om din nästa, inte heller göra honom någon skada.

28 Du vet att mina lagar beträffande dessa ting finns i mina skrifter. Den som syndar och inte omvänder sig ska adrivas ut.

29 Om du aälskar mig ska du btjäna mig och chålla alla mina bud.

30 Och se, du ska komma ihåg de afattiga och bhelga det av dina ägodelar som du har att dela med dig åt dem till deras cuppehälle, med ett förbund och en överlåtelsehandling vilka inte kan brytas.

31 Och i den mån ni ager av era medel till de bfattiga, gör ni det mot mig, och de ska läggas fram inför min kyrkas cbiskop och hans rådgivare, två av äldsterna eller högprästerna, som han ska utse eller har utsett och davskilt för det ändamålet.

32 Och det ska ske att sedan de har lagts fram för min kyrkas biskop, och sedan han har tagit emot dessa bevis på ahelgandet av min kyrkas ägodelar, så att de i överensstämmelse med mina bud inte kan berövas kyrkan, ska var och en göras bansvarig inför mig som cförvaltare av sina egna ägodelar eller det som han har tagit emot vid helgandet, ja, så mycket som är tillräckligt för honom och hans dfamilj.

33 Och vidare: Om det efter detta första helgande skulle finnas flera ägodelar i kyrkans eller dess enskildas händer än som är nödvändigt för deras uppehälle, så är detta en aåterstod som ska helgas åt biskopen och förvaras för att tid efter annan delas ut åt dem som inte har tillräckligt, så att var och en som är i behov kan bli tillräckligt sörjd för och få enligt sina behov.

34 Därför ska återstoden förvaras i mitt förrådshus för att ges åt de fattiga och behövande, enligt vad kyrkans högråd och biskopen och hans råd bestämmer,

35 och för att köpa mark till kyrkans allmänna nytta och bygga hus för gudstjänster och bygga upp det aNya Jerusalem, som härefter ska uppenbaras –

36 så att mitt förbundsfolk kan samlas till ett på den dag när jag ska akomma till mitt btempel. Och detta gör jag för mitt folks frälsning.

37 Och det ska ske att den som syndar och inte omvänder sig ska adrivas ut ur kyrkan och ska inte få tillbaka det som han har bhelgat åt min kyrkas fattiga och behövande, eller med andra ord, åt mig,

38 för i samma mån som ni agör det mot en av dessa minsta, gör ni det mot mig.

39 För det ska ske att det som jag talade genom mina profeters mun ska fullbordas, för av deras rikedomar, vilka anammar mitt evangelium bland icke-judarna, ska jag helga åt de fattiga av mitt folk som är av Israels hus.

40 Och vidare: Du ska inte vara ahögmodig i ditt hjärta. Låt alla dina bkläder vara enkla, och deras skönhet utgöra skönheten i dina egna händers verk.

41 Och låt allt göras i renhet inför mig.

42 Du ska inte vara alat, för den som är lat ska varken äta arbetarens bröd eller bära hans kläder.

43 Och den ibland er som är asjuk och inte har tro till att bli botad, men annars har tro, ska vårdas med all ömhet, med örter och lätt föda, men inte av en fiendes hand.

44 Och kyrkans äldster, två eller flera, ska tillkallas och ska be för och lägga sina ahänder på dem i mitt namn, och om de dör ska de b för mig, och om de lever ska de leva för mig.

45 Du ska så aleva tillsammans i bkärlek att du cgråter över förlusten av dem som dör, och i synnerhet över dem som inte har något dhopp om en härlig uppståndelse.

46 Och det ska ske att de som dör i mig inte ska smaka adöden, för den ska vara bljuvlig för dem,

47 och ve dem som inte dör i mig, för deras död är bitter.

48 Och vidare ska det ske att den som har atro på mig till att bli bbotad, och inte är cbestämd till att dö, ska bli botad.

49 Den som har tro till att se ska se.

50 Den som har tro till att höra ska höra.

51 Den lame som har tro till att hoppa ska hoppa.

52 Och de som inte har tro till att göra detta, men tror på mig, har förmågan att bli mina asöner, och i den mån de inte bryter mot mina lagar ska du bbära deras svagheter.

53 Du ska stå fast i ditt aförvaltarskap.

54 Du ska inte ta din broders kläder. Du ska betala för det som du tar emot av din broder.

55 Och om du askaffar dig mer än du behöver för ditt uppehälle ska du ge det till mitt bförrådshus så att allt kan göras i enlighet med vad jag har sagt.

56 Du ska be, och mina askrifter ska ges såsom jag har bestämt och de ska bförvaras i säkerhet.

57 Och det är lämpligt att du håller tyst om dem och inte undervisar om dem, förrän ni har dem i deras helhet.

58 Och jag ger er en befallning att då ska ni undervisa alla människor om dem, för aalla nationer, släkten, tungomål och folk ska undervisas om dem.

59 Du ska betrakta det som du har fått, det som har getts dig i mina skrifter som en lag, som varande min lag som ska styra min kyrka,

60 och den som agör enligt detta ska bli frälst, och den som inte gör det ska bli bfördömd om han fortsätter på det sättet.

61 Om du ber ska du få auppenbarelse på uppenbarelse, bkunskap på kunskap, så att du kan lära känna chemligheterna och de dfridgivande tingen – det som ger eglädje, det som ger evigt liv.

62 Du ska be, och det ska uppenbaras för dig i min egen rätta tid var aNya Jerusalem ska byggas.

63 Och se, det ska ske att mina tjänare ska sändas ut åt öster och åt väster, åt norr och åt söder.

64 Och låt redan nu den som reser österut lära dem som omvänder sig att fly avästerut, och detta till följd av det som ska komma över jorden och av bhemliga sammansvärjningar.

65 Se, ni ska iaktta allt detta, och stor ska er lön bli, för åt er är det givet att känna till rikets hemligheter, men åt världen är det inte givet att lära känna dem.

66 Ni ska iaktta de lagar som ni har fått och vara trofasta.

67 Och ni ska härefter få kyrkans aförbund, sådana som är tillräckliga för att fast grunda er både här och i Nya Jerusalem.

68 Låt därför den som brister i avishet fråga mig, och jag ska ge honom villigt och utan att kritisera.

69 Lyft upp era hjärtan och gläd er för åt er har ariket getts, eller med andra ord kyrkans bnycklar. Ske alltså. Amen.

70 aPrästerna och blärarna ska få sina cförvaltarskap, liksom medlemmarna.

71 Och de äldster eller högpräster som är satta till att som rådgivare bistå biskopen i allt, ska få understöd till sina familjer av de ägodelar som är ahelgade åt biskopen till förmån för de fattiga och för andra ändamål som tidigare nämnts,

72 eller också ska de få en skälig ersättning för allt sitt tjänande, antingen ett förvaltarskap eller något annat som kan anses vara bäst eller som rådgivarna och biskopen beslutar.

73 Och även biskopen ska få sitt understöd eller en skälig ersättning för allt sitt tjänande i kyrkan.

74 Se, sannerligen säger jag er att vem som än ibland er har förskjutit sin make eller maka på grund av aotukt, eller med andra ord, om de vittnar inför er i hjärtats största ödmjukhet att så är fallet, ska ni inte driva bort dem ifrån er,

75 men om ni finner att några har övergett sin make eller maka på grund av aäktenskapsbrott, och de själva är överträdarna, och deras make eller maka lever, ska ni bdriva bort dem ifrån er.

76 Och vidare säger jag er att ni ska vara avaksamma och försiktiga och noggrant utreda, så att ni inte tar emot några sådana bland er om de är gifta,

77 och om de inte är gifta ska de omvända sig från alla sina synder, annars ska ni inte ta emot dem.

78 Och vidare: Alla de som tillhör denna Kristi kyrka ska vinnlägga sig om att hålla alla kyrkans bud och förbund.

79 Och det ska ske att om några ibland er adödar ska de överlämnas åt och behandlas enligt landets lagar, för kom ihåg att han inte kan förlåtas, och det ska bevisas enligt landets lagar.

80 Och om en man eller kvinna begår äktenskapsbrott, ska han eller hon anklagas inför två eller flera av kyrkans äldster, och varje ord ska stadfästas mot honom eller henne genom två vittnen som tillhör kyrkan, och inte av fiender. Men om det finns fler än två vittnen, så är det bättre.

81 Men han eller hon ska dömas genom två vittnens mun, och äldsterna ska lägga fram saken inför kyrkan, och kyrkan ska räcka upp händerna mot honom eller henne, så att de kan behandlas enligt Guds lag.

82 Och om det är möjligt ska även biskopen vara närvarande.

83 Och så ska ni göra med varje sak som läggs fram inför er.

84 Och om en man eller kvinna begår rån, ska han eller hon överlämnas åt landets lag.

85 Och om han eller hon begår astöld, ska han eller hon överlämnas åt landets lag.

86 Och om han eller hon aljuger, ska han eller hon överlämnas åt landets lag.

87 Och om han eller hon begår någon form av ondska, ska han eller hon överlämnas åt lagen, ja, Guds lag.

88 Och om din abroder eller syster bsyndar mot dig, ska du ta upp det med honom eller henne i enrum, och om han eller hon cbekänner ska du låta er försonas.

89 Och om han eller hon inte bekänner, ska du överlämna honom eller henne åt kyrkan, inte till medlemmarna utan till äldsterna. Och det ska göras på ett möte, och inte inför världen.

90 Och om din broder eller syster syndar mot många, ska han eller hon atuktas inför många.

91 Och om någon syndar öppet, ska han eller hon tillrättavisas öppet, så att han eller hon får skämmas. Och om han eller hon inte bekänner, så ska han eller hon överlämnas åt Guds lag.

92 Om någon syndar i hemlighet, ska han eller hon tillrättavisas i hemlighet, så att han eller hon kan få möjlighet att i hemlighet bekänna för honom eller henne som han eller hon har syndat mot och för Gud, och så att kyrkan inte kan tala förebrående om honom eller henne.

93 Och så ska ni handla i allt.