Skrifterna
Läran och förbunden 136


Kapitel 136

Herrens ord och vilja, givna genom president Brigham Young i Winter Quarters, Israels läger, i Omaha Nation på Missouriflodens västra strand, i närheten av Council Bluffs i Iowa.

1–16: Förklaring till hur Israels läger ska organiseras för resan västerut; 17–27: De heliga befalls att leva efter evangeliets många normer; 28–33: De heliga bör sjunga, dansa, be och lära visdom; 34–42: Profeter dräps så att de kan äras och de ogudaktiga fördömas.

1 Herrens ord och vilja beträffande Israels läger på deras färder mot Västern:

2 Låt allt folket som tillhör aJesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och de som färdas med dem, organisera sig i kompanier med ett förbund och löfte att hålla alla Herren vår Guds bud och stadgar.

3 Låt organisera kompanierna med befäl över ahundra, befäl över femtio och befäl över tio, med en president och dennes två rådgivare i spetsen under de tolv bapostlarnas ledning.

4 Och detta ska vara vårt aförbund: Att vi ska bvandra enligt Herrens alla cförordningar.

5 Låt varje kompani själv skaffa vad de kan av alla dragdjur, vagnar, livsmedel, kläder och andra nödvändiga ting för resan.

6 När kompanierna är organiserade, låt dem då gå till verket med all sin kraft för att ordna för dem som ska stanna kvar.

7 Låt varje kompani med sina befäl och presidenter avgöra hur många som kan ge sig av till våren. Välj sedan ut ett tillräckligt antal arbetsföra och kunniga män att ta med sig dragdjur, utsäde och jordbruksredskap och ge sig av som pionjärer för att förbereda vårsådden.

8 Låt varje kompani till lika delar, enligt deras del av ägodelarna, åta sig att ta med de afattiga, bänkorna, de cfaderlösa och de anhöriga till dem som har gått in i armén, så att änkornas och de faderlösas rop inte når upp till Herrens öron mot detta folk.

9 Låt varje kompani färdigställa hus och åkrar för odling av säd åt dem som ska stanna kvar den här årstiden, och detta är Herrens vilja rörande sitt folk.

10 Låt var och en bruka allt sitt inflytande och alla sina ägodelar till att föra detta folk till den plats där Herren ska upprätta en Sions astav.

11 Och om ni gör detta med ett rent hjärta, i all trofasthet, ska ni bli avälsignade. Ni ska bli välsignade i fråga om era flockar och era hjordar och era åkrar och era hus och era familjer.

12 Låt mina tjänare Ezra T. Benson och Erastus Snow organisera ett kompani.

13 Och låt mina tjänare Orson Pratt och Wilford Woodruff organisera ett kompani.

14 Och låt även mina tjänare Amasa Lyman och George A. Smith organisera ett kompani.

15 Och utse presidenter och befäl över hundra och över femtio och över tio.

16 Och låt mina tjänare, dem som jag har utsett, gå ut och undervisa de heliga om denna min vilja, så att de kan bli redo att bege sig till ett fridens land.

17 Gå er väg och gör som jag har sagt er och frukta inte era fiender, för de ska inte ha makt att hejda mitt verk.

18 Sion ska aåterlösas i min egen rätta tid.

19 Och om någon försöker upphöja sig själv och inte söker mitt aråd, ska han inte ha någon kraft och hans dårskap ska uppenbaras.

20 Sträva efter och ahåll alla era löften till varandra och ha inte bbegärelse till det som är er broders.

21 aHåll er ifrån det onda i att missbruka Herrens namn, för jag är Herren er Gud, ja, era bfäders Gud, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud.

22 aJag är den som förde Israels barn ut ur Egyptens land, och min arm är utsträckt i de sista dagarna för att bfrälsa mitt folk Israel.

23 Upphör att astrida med varandra, upphör att tala billa om varandra.

24 Upphör med adryckenskap och låt era ord bidra till att bbygga upp varandra.

25 Om du lånar något av din nästa ska du återlämna det som du har alånat, och om du inte kan betala tillbaka, gå då genast och tala om det för din nästa så att han inte fördömer dig.

26 Om du hittar något som din nästa har aförlorat ska du göra flitiga efterforskningar tills du kan återlämna det till honom.

27 Du ska vara aflitig i att ta vara på vad du har så att du kan bli en vis bförvaltare, för det är Herren din Guds fria gåva och du är hans förvaltare.

28 Om du är glad, prisa då Herren amed sång, med musik, med dans och med en bbön i pris och ctacksamhet.

29 Om du är asorgsen, åkalla då Herren din Gud med ödmjuk vädjan så att era själar kan bglädjas.

30 Frukta inte dina fiender, för de är i mina händer och jag ska handla mot dem efter mitt behag.

31 Mitt folk måste aprövas i allt, så att de kan bli redo att ta emot den bhärlighet jag har för dem, nämligen Sions härlighet, och den som inte uthärdar ctuktan är inte värdig mitt rike.

32 Låt den som är okunnig lära avisdom genom att bödmjuka sig och åkalla Herren sin Gud, så att hans ögon kan öppnas så att han kan se, och hans öron öppnas så att han kan höra.

33 För min aAnde är utsänd i världen för att upplysa de ödmjuka och botfärdiga och till de gudlösas fördömelse.

34 Era bröder har förkastat er och ert vittnesbörd, ja, den nation som har adrivit ut er,

35 och nu kommer deras eländes dag, ja, en sorgens dag, lik en kvinnas födslovåndor, och deras sorg ska bli stor om de inte snart omvänder sig, ja, mycket snart.

36 För de dödade profeterna och dem som sändes till dem, och de har utgjutit oskyldigt blod som ropar ur jorden mot dem.

37 Förundras därför inte över detta, för ni är ännu inte arena. Ni kan ännu inte uthärda min härlighet, men ni ska se den om ni trofast följer alla mina ord som jag har bgett er från Adams dagar till Abrahams, från Abrahams till Moses, från Moses till Jesu och hans apostlars, och från Jesu och hans apostlars till Joseph Smiths, som jag kallade genom mina cänglar, mina tjänande änglar, och genom min egen röst från himlarna, till att frambringa mitt verk,

38 vars grund han lade, och han var trofast och jag tog honom till mig.

39 Många har förundrats över hans död, men det var nödvändigt att han skulle abesegla sitt bvittnesbörd med sitt cblod, så att han skulle kunna hedras och de ogudaktiga kunna fördömas.

40 Har jag inte befriat er från era afiender bara genom att jag har lämnat ett vittne om mitt namn?

41 Hör därför, o ni min akyrkas folk, och lyssna samfällt alla ni äldster, ni har tagit emot mitt brike.

42 Var flitiga i att hålla mina bud, så att inte domar kommer över er och er tro sviker er och era fiender triumferar över er. Därför inte mer för denna gång. Amen, ja, amen.