Skrifterna
Läran och förbunden 93


Kapitel 93

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 maj 1833.

1–5: Alla som är trofasta kommer att se Herren; 6–18: Johannes bar vittnesbörd om att Guds Son gick från nåd till nåd tills han fick en fullhet av Faderns härlighet; 19–20: Trofasta personer som går från nåd till nåd kommer också att få hans fullhet; 21–22: De som är födda genom Kristus utgör den Förstföddes församling; 23–28: Kristus fick en fullhet av all sanning, och människan kan genom lydnad få detsamma; 29–32: Människan var i begynnelsen hos Gud; 33–35: Elementen är eviga och människan kan få en glädjens fullhet i uppståndelsen; 36–37: Guds härlighet är intelligens; 38–40: Barn är oskyldiga inför Gud tack vare Kristi återlösning; 41–53: De ledande bröderna blir befallda att sätta sina familjer i ordning.

1 Sannerligen, så säger Herren: Det ska ske att varje själ som överger sina synder och kommer till mig och åkallar mitt namn och lyder min röst och håller mina bud, ska se mitt ansikte och veta att jag är,

2 och att jag är det sanna ljuset som upplyser var och en som kommer till världen,

3 och att jag är i Fadern och Fadern i mig, och att Fadern och jag är ett –

4 Fadern eftersom han gav mig av sin fullhet, och Sonen eftersom jag var i världen och gjorde köttet till mitt tabernakel och bodde bland människorna.

5 Jag var i världen och tog emot från min Fader, och hans gärningar blev tydligt uppenbarade.

6 Och Johannes såg och bar vittnesbörd om min härlighets fullhet, och fullheten av Johannes vittnesbörd ska härefter uppenbaras.

7 Och han bar vittnesbörd och sa: ”Jag såg hans härlighet, att han var i begynnelsen innan världen var till.”

8 Ordet var därför i begynnelsen, för han var Ordet, ja, frälsningens budbärare,

9 världens ljus och Återlösare, sanningens Ande, som kom till världen eftersom världen skapades av honom, och i honom var människornas liv och människornas ljus.

10 Världarna blev till genom honom. Människorna blev till genom honom. Allting blev till medelst honom och genom honom och av honom.

11 Och jag, Johannes, vittnar att jag såg hans härlighet såsom Faderns Enföddes härlighet, full av nåd och sanning, ja, sanningens Ande, som kom och bodde i köttet och bodde ibland oss.

12 Och jag, Johannes, såg att han inte tog emot fullheten från början, utan tog emot nåd för nåd.

13 Och han tog inte emot fullheten från början, utan fortsatte från nåd till nåd tills han tog emot en fullhet.

14 Och därför kallades han Guds Son, eftersom han inte tog emot fullheten från början.

15 Och jag, Johannes, bär vittnesbörd och se, himlarna öppnades och den Helige Anden sänkte sig över honom i form av en duva och vilade på honom, och det kom en röst från himlen som sa: ”Denne är min älskade Son.”

16 Och jag, Johannes, bär vittnesbörd om att han tog emot en fullhet av Faderns härlighet.

17 Och han tog emot all makt, både i himlen och på jorden, och Faderns härlighet var med honom, för han bodde i honom.

18 Och det ska ske att om ni är trofasta ska ni få ta emot fullheten av Johannes vittnesbörd.

19 Jag ger er dessa ord för att ni ska kunna förstå och veta hur ni ska tillbe, och veta vad ni ska tillbe, så att ni kan komma till Fadern i mitt namn och i rätt tid få ta emot hans fullhet.

20 För om ni håller mina bud ska ni få ta emot hans fullhet och förhärligas i mig såsom jag är i Fadern. Därför säger jag er: Ni ska ta emot nåd för nåd.

21 Och se, sannerligen säger jag er: Jag var i begynnelsen hos Fadern och är den Förstfödde,

22 och alla de som är födda genom mig har del i densammes härlighet och utgör den Förstföddes församling.

23 Även ni var i begynnelsen hos Fadern, han som är Ande, det vill säga sanningens Ande,

24 och sanningen är kunskapen om tingen som de är och som de var och som de kommer att vara.

25 Och det som är mer eller mindre än detta är den ondes ande, han som var en lögnare från begynnelsen.

26 Sanningens Ande är av Gud. Jag är sanningens Ande, och Johannes bar vittnesbörd om mig och sa: ”Han tog emot en fullhet av sanningen, det vill säga av all sanning.”

27 Och ingen människa tar emot fullheten om hon inte håller hans bud.

28 Den som håller hans bud tar emot sanning och ljus, tills hon är förhärligad i sanningen och vet allting.

29 Även människan var i begynnelsen hos Gud. Intelligens, eller sanningens ljus, blev inte skapad eller formad och kan inte heller bli det.

30 All sanning är självständig i den sfär där Gud har satt den till att handla av sig själv, och så är även all intelligens. Annars skulle det inte finnas någon tillvaro.

31 Se, häri består människans handlingsfrihet, och häri ligger människans fördömelse, för det som var från begynnelsen är tydligt uppenbarat för henne och hon tar inte emot ljuset.

32 Och varje människa vars ande inte tar emot ljuset är under fördömelse.

33 För människan är ande. Elementen är eviga, och ande och element, oskiljaktigt förenade, tar emot glädjens fullhet.

34 Och när de är åtskilda kan människan inte ta emot glädjens fullhet.

35 Elementen är Guds tabernakel, ja, människan är Guds tabernakel, det vill säga tempel, och det tempel som förorenas, det templet ska Gud förgöra.

36 Guds härlighet är intelligens eller med andra ord ljus och sanning.

37 Ljus och sanning skyr den onde.

38 Varje människoande var i begynnelsen oskyldig, och eftersom Gud har återlöst människan från fallet, blev människorna i sina barnaår åter oskyldiga inför Gud.

39 Och den onde kommer och tar bort sanning och ljus från människobarnen genom olydnad och på grund av deras fäders traditioner.

40 Men jag har befallt er att fostra era barn i ljus och sanning.

41 Men sannerligen säger jag dig, min tjänare Frederick G. Williams: Du har förblivit under denna fördömelse.

42 Du har inte undervisat dina barn om ljus och sanning i enlighet med befallningarna, och den onde har ännu makt över dig, och detta är orsaken till din bedrövelse.

43 Och nu ger jag dig en befallning: Om du vill bli befriad ska du ställa ditt eget hus i ordning, för det finns mycket i ditt hus som inte är rätt.

44 Sannerligen säger jag till min tjänare Sidney Rigdon, att i några avseenden har han inte följt befallningarna angående sina barn. Ställ därför först ditt hus i ordning.

45 Sannerligen säger jag till min tjänare Joseph Smith den yngre, eller med andra ord, jag kallar er vänner, för ni är mina vänner och ni ska få en arvedel hos mig –

46 jag kallade er tjänare för världens skull, och ni är deras tjänare för min skull –

47 och se, sannerligen säger jag till Joseph Smith den yngre: Du har inte följt befallningarna och måste stå tillrättavisad inför Herren.

48 Din familj måste omvända sig och överge vissa ting samt ge mer allvarligt akt på dina ord, annars kommer de att flyttas bort från sin plats.

49 Det jag säger till en, säger jag till alla. Be alltid så att den onde inte får makt över dig och flyttar bort dig från din plats.

50 Även min tjänare Newel K. Whitney, en biskop i min kyrka, behöver tuktas och sätta sin familj i ordning och se till att de är flitigare och mer engagerade i hemmet och alltid ber. Annars ska de flyttas bort från sin plats.

51 Nu säger jag er, mina vänner: Låt min tjänare Sidney Rigdon ge sig av på sin resa och skynda sig, och även förkunna ett nådens år från Herren och frälsningens evangelium såsom jag ska inge honom att säga, och genom er enhälliga tros bön ska jag upprätthålla honom.

52 Och låt även mina tjänare Joseph Smith den yngre och Frederick G. Williams skynda sig, och det ska ges åt dem, ja, enligt trons bön. Och i den mån ni håller mina ord ska ni inte bringas på skam i den här världen, inte heller i den kommande världen.

53 Och sannerligen säger jag er att det är min vilja att ni ska skynda er att översätta mina heliga skrifter samt förvärva er kunskap om historia och om länder och om riken, om Guds och människors lagar, och allt detta för Sions frälsnings skull. Amen.