Skrifterna
Läran och förbunden 93


Kapitel 93

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 maj 1833.

1–5: Alla som är trofasta kommer att se Herren; 6–18: Johannes bar vittnesbörd om att Guds Son gick från nåd till nåd tills han fick en fullhet av Faderns härlighet; 19–20: Trofasta personer som går från nåd till nåd kommer också att få hans fullhet; 21–22: De som är födda genom Kristus utgör den Förstföddes församling; 23–28: Kristus fick en fullhet av all sanning, och människan kan genom lydnad få detsamma; 29–32: Människan var i begynnelsen hos Gud; 33–35: Elementen är eviga och människan kan få en glädjens fullhet i uppståndelsen; 36–37: Guds härlighet är intelligens; 38–40: Barn är oskyldiga inför Gud tack vare Kristi återlösning; 41–53: De ledande bröderna blir befallda att sätta sina familjer i ordning.

1 Sannerligen, så säger Herren: Det ska ske att varje själ som aöverger sina synder och kommer till mig och båkallar mitt namn och clyder min röst och håller mina bud, ska dse mitt eansikte och veta att jag är,

2 och att jag är det sanna aljuset som upplyser var och en som kommer till världen,

3 och att jag är ai Fadern och Fadern i mig, och att Fadern och jag är ett –

4 Fadern aeftersom han bgav mig av sin fullhet, och Sonen eftersom jag var i världen och gjorde cköttet till mitt tabernakel och bodde bland människorna.

5 Jag var i världen och tog emot från min Fader, och hans agärningar blev tydligt uppenbarade.

6 Och aJohannes såg och bar vittnesbörd om min bhärlighets fullhet, och fullheten av cJohannes vittnesbörd ska härefter uppenbaras.

7 Och han bar vittnesbörd och sa: ”Jag såg hans härlighet, att han var i abegynnelsen innan världen var till.”

8 Ordet var därför i begynnelsen, för han var aOrdet, ja, frälsningens budbärare,

9 världens aljus och bÅterlösare, sanningens Ande, som kom till världen eftersom världen skapades av honom, och i honom var människornas liv och människornas ljus.

10 Världarna ablev till genom honom. Människorna blev till genom honom. Allting blev till medelst honom och genom honom och av honom.

11 Och jag, Johannes, vittnar att jag såg hans härlighet såsom Faderns Enföddes härlighet, full av nåd och sanning, ja, sanningens Ande, som kom och bodde i köttet och bodde ibland oss.

12 Och jag, Johannes, såg att han inte tog emot afullheten från början, utan tog emot bnåd för nåd.

13 Och han tog inte emot fullheten från början, utan fortsatte från anåd till nåd tills han tog emot en fullhet.

14 Och därför kallades han aGuds Son, eftersom han inte tog emot fullheten från början.

15 Och jag, aJohannes, bär vittnesbörd och se, himlarna öppnades och den bHelige Anden sänkte sig över honom i form av en cduva och vilade på honom, och det kom en röst från himlen som sa: ”Denne är min dälskade Son.”

16 Och jag, Johannes, bär vittnesbörd om att han tog emot en fullhet av Faderns härlighet.

17 Och han tog emot aall bmakt, både i himlen och på jorden, och cFaderns härlighet var med honom, för han bodde i honom.

18 Och det ska ske att om ni är trofasta ska ni få ta emot fullheten av Johannes vittnesbörd.

19 Jag ger er dessa ord för att ni ska kunna förstå och veta hur ni ska atillbe, och veta vad ni ska tillbe, så att ni kan komma till Fadern i mitt namn och i rätt tid få ta emot hans fullhet.

20 För om ni håller mina abud ska ni få ta emot hans bfullhet och cförhärligas i mig såsom jag är i Fadern. Därför säger jag er: Ni ska ta emot dnåd för nåd.

21 Och se, sannerligen säger jag er: Jag var i abegynnelsen hos Fadern och är den bFörstfödde,

22 och alla de som är födda genom mig har adel i densammes bhärlighet och utgör den Förstföddes församling.

23 Även ni var i begynnelsen ahos Fadern, han som är Ande, det vill säga sanningens Ande,

24 och asanningen är bkunskapen om tingen som de är och som de var och som de kommer att vara.

25 Och det som är amer eller mindre än detta är den ondes ande, han som var en blögnare från begynnelsen.

26 aSanningens Ande är av Gud. Jag är sanningens Ande, och Johannes bar vittnesbörd om mig och sa: ”Han tog emot en fullhet av sanningen, det vill säga av all sanning.”

27 Och ingen människa tar emot afullheten om hon inte håller hans bud.

28 Den som ahåller hans bud tar emot sanning och bljus, tills hon är förhärligad i sanningen och cvet allting.

29 Även människan var i abegynnelsen hos Gud. bIntelligens, eller sanningens ljus, blev inte skapad eller formad och kan inte heller bli det.

30 All sanning är självständig i den sfär där Gud har satt den till att ahandla av sig själv, och så är även all intelligens. Annars skulle det inte finnas någon tillvaro.

31 Se, häri består människans ahandlingsfrihet, och häri ligger människans fördömelse, för det som var från begynnelsen är btydligt uppenbarat för henne och hon tar inte emot ljuset.

32 Och varje människa vars ande inte tar emot aljuset är under fördömelse.

33 För människan är aande. bElementen är eviga, och ande och element, oskiljaktigt förenade, tar emot glädjens fullhet.

34 Och när de är aåtskilda kan människan inte ta emot bglädjens fullhet.

35 aElementen är Guds tabernakel, ja, människan är Guds tabernakel, det vill säga btempel, och det tempel som förorenas, det templet ska Gud förgöra.

36 Guds ahärlighet är bintelligens eller med andra ord cljus och sanning.

37 Ljus och sanning skyr aden onde.

38 Varje människoande var i begynnelsen aoskyldig, och eftersom Gud har båterlöst människan från cfallet, blev människorna i sina barnaår åter doskyldiga inför Gud.

39 Och den onde kommer och atar bort sanning och ljus från människobarnen genom olydnad och på grund av deras fäders btraditioner.

40 Men jag har befallt er att fostra era abarn i ljus och sanning.

41 Men sannerligen säger jag dig, min tjänare Frederick G. Williams: Du har förblivit under denna fördömelse.

42 Du har inte aundervisat dina barn om ljus och sanning i enlighet med befallningarna, och den onde har ännu makt över dig, och detta är orsaken till din bedrövelse.

43 Och nu ger jag dig en befallning: Om du vill bli befriad ska du ställa ditt eget hus i aordning, för det finns mycket i ditt hus som inte är rätt.

44 Sannerligen säger jag till min tjänare Sidney Rigdon, att i några avseenden har han inte följt befallningarna angående sina barn. Ställ därför först ditt hus i ordning.

45 Sannerligen säger jag till min tjänare Joseph Smith den yngre, eller med andra ord, jag kallar er avänner, för ni är mina vänner och ni ska få en arvedel hos mig –

46 jag kallade er atjänare för världens skull, och ni är deras tjänare för min skull –

47 och se, sannerligen säger jag till Joseph Smith den yngre: Du har inte följt befallningarna och måste stå atillrättavisad inför Herren.

48 Din afamilj måste omvända sig och överge vissa ting samt ge mer allvarligt akt på dina ord, annars kommer de att flyttas bort från sin plats.

49 Det jag säger till en, säger jag till alla. aBe alltid så att den onde inte får makt över dig och flyttar bort dig från din plats.

50 Även min tjänare Newel K. Whitney, en biskop i min kyrka, behöver tuktas och sätta sin familj i ordning och se till att de är flitigare och mer engagerade i hemmet och alltid ber. Annars ska de flyttas bort från sin aplats.

51 Nu säger jag er, mina vänner: Låt min tjänare Sidney Rigdon ge sig av på sin resa och skynda sig, och även förkunna ett anådens år från Herren och frälsningens evangelium såsom jag ska inge honom att säga, och genom er enhälliga tros bön ska jag upprätthålla honom.

52 Och låt även mina tjänare Joseph Smith den yngre och Frederick G. Williams skynda sig, och det ska ges åt dem, ja, enligt trons bön. Och i den mån ni håller mina ord ska ni inte bringas på skam i den här världen, inte heller i den kommande världen.

53 Och sannerligen säger jag er att det är min vilja att ni ska skynda er att aöversätta mina heliga skrifter samt bförvärva er ckunskap om historia och om länder och om riken, om Guds och människors lagar, och allt detta för Sions frälsnings skull. Amen.