Skrifterna
Läran och förbunden 27


Kapitel 27

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i augusti 1830. Under förberedelserna för en gudstjänst där brödets och vinets sakrament skulle välsignas och utdelas, gick Joseph ut för att skaffa vin. Han möttes av en himmelsk budbärare och fick denna uppenbarelse, varav en del skrevs just då och resten i september samma år. Numera används vatten i stället för vin vid kyrkans sakramentsmöten.

1–4: Sinnebilderna som ska användas vid deltagandet av sakramentet förklaras; 5–14: Kristus och hans tjänare från alla tidsutdelningar kommer att ta del av sakramentet; 15–18: Ta på er hela Guds rustning.

1 Lyssna till Jesu Kristi röst, till er Herre, er Gud och er Återlösare, vars ord är alevande och kraftfullt.

2 För se, jag säger er att det inte har någon betydelse vad ni äter och dricker när ni tar del av asakramentet, om så är att ni gör det med blicken endast fäst på min bära och inför Fadern kommer ihåg min kropp som lades ner för er och mitt cblod som utgöts till era synders dförlåtelse.

3 Därför ger jag er en befallning att ni inte ska köpa vin eller starka drycker av era fiender.

4 Därför ska ni inte inta något sådant om ni inte själva har tillrett det nyligen, ja, i detta min Faders rike som ska byggas upp på jorden.

5 Se, detta är enligt min visdom. Förundra er därför inte, för den tid kommer då jag ska adricka av vinstockens frukt med er på jorden och med bMoroni som jag har sänt till dig för att uppenbara Mormons bok, som innehåller mitt eviga evangeliums fullhet, åt vilken jag har anförtrott nycklarna till cEfraims stavs uppteckning,

6 och likaså med aElias, åt vilken jag har anförtrott nycklarna till att genomföra återställelsen av allt som har talats om de sista dagarna genom alla de heliga profeternas mun sedan världens begynnelse,

7 och likaså med Johannes, Sakarias son, denne Sakarias som han (aElias) besökte och gav löftet att han skulle få en son, och att hans namn skulle vara bJohannes och att han skulle fyllas med Elias ande,

8 samme Johannes som jag har sänt till er, mina tjänare, Joseph Smith den yngre och Oliver Cowdery, för att ordinera er till det första aprästadömet som ni har tagit emot, för att ni skulle kunna kallas och bordineras liksom cAron,

9 och likaså med aElia, åt vilken jag har anförtrott nycklarna till makten att bvända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att inte hela jorden ska slås med en förbannelse,

10 och likaså med Josef och Jakob och Isak och Abraham, era fäder, genom vilka alöftena består,

11 och likaså med Mikael, eller aAdam, allas fader, fursten över alla, den Gamle av dagar,

12 och likaså med Petrus och Jakob och Johannes, som jag har sänt till er och genom vilka jag har aordinerat och stadfäst er till att vara bapostlar och särskilda cvittnen om mitt namn och inneha nycklarna till er andliga verksamhet och till det som jag uppenbarade för dem –

13 till vilka jag har aanförtrott mitt rikes bnycklar och en cevangeliets dtidsutdelning för de esista dagarna och för ftidernas fullbordan, i vilken jag ska samla allting till gett, både det som är i himlen och som är på jorden –

14 och likaså med alla dem som min Fader har agett mig ur världen.

15 Lyft därför upp era hjärtan och gläd er, och fäst bältet om era höfter och ta på er hela min arustning, så att ni kan stå emot den onda dagen, sedan ni gjort allt, så att ni kan bbestå.

16 Stå därför med asanningens bälte bom era höfter, iförda crättfärdighetens dbröstplåt och ha som skor på fötterna den förberedelse som efridens evangelium skänker, vilket jag har sänt mina fänglar att överlämna åt er.

17 Fatta trons sköld, med vilken ni ska kunna släcka de ogudaktigas alla abrinnande pilar,

18 och fatta frälsningens hjälm och min Andes svärd, som jag ska utgjuta över er, och mitt ord, som jag ska uppenbara för er, och var överens i allting, oavsett vad ni ber mig om, och var trofasta tills jag kommer, och ni ska aryckas upp så att där jag är bäven ni ska vara. Amen.