Skrifterna
Läran och förbunden 28


Kapitel 28

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Fayette i New York i september 1830. Hiram Page, en medlem i kyrkan, hade en viss sten och påstod sig med hjälp av den få uppenbarelser angående uppbyggandet av Sion och om kyrkans ordning. Flera medlemmar hade bedragits av dessa påståenden, och till och med Oliver Cowdery påverkades negativt av dem. Alldeles före en fastställd konferens bad profeten enträget till Herren om detta och fick följande uppenbarelse.

1–7: Joseph Smith innehar nycklarna till hemligheterna, och endast han får uppenbarelser för kyrkan; 8–10: Oliver Cowdery ska predika för lamaniterna; 11–16: Satan bedrog Hiram Page och gav honom falska uppenbarelser.

1 Se, jag säger dig, aOliver, att det ska bli dig givet att bli hörd av kyrkan i allt vad du ska blära dem genom cHjälparen som rör de uppenbarelser och befallningar som jag har gett.

2 Men se, sannerligen, sannerligen säger jag dig: aIngen ska utses att ta emot befallningar och uppenbarelser i denna kyrka utom min tjänare bJoseph Smith den yngre, för han får dem liksom Mose.

3 Och du ska vara lydig liksom aAron mot det som jag ska ge honom, och troget förkunna befallningarna och uppenbarelserna med kraft och bmyndighet för kyrkan.

4 Och om du någon gång leds av Hjälparen till att atala eller undervisa, eller varje gång du blir befalld att göra det till kyrkan, så får du göra det.

5 Men du ska inte skriva i form av befallningar, utan med visdom.

6 Och du ska inte befalla honom som är ditt överhuvud och kyrkans överhuvud,

7 för jag har gett honom anycklarna till bhemligheterna och de förseglade uppenbarelserna, tills jag utser åt dem en annan i hans ställe.

8 Och se, nu säger jag dig att du ska bege dig till alamaniterna och predika mitt bevangelium för dem, och i den mån de tar emot din undervisning ska du låta upprätta min kyrka bland dem, och du ska få uppenbarelser, men skriv dem inte i form av befallningar.

9 Och se, nu säger jag dig att det inte är uppenbarat, och ingen människa vet var astaden bSion ska byggas, men det ska uppenbaras härefter. Se, jag säger dig att det ska ske vid gränsen till lamaniterna.

10 Du ska inte lämna denna plats förrän efter konferensen, och min tjänare Joseph ska genom konferensens röst utses att presidera över den, och vad han säger dig ska du förkunna.

11 Och vidare: Du ska ta din broder, Hiram Page, amellan fyra ögon och säga honom att det som han har skrivit från den stenen inte är av mig och att bSatan cbedrar honom,

12 för se, detta har inte blivit honom givet, inte heller ska något bli givet någon i denna kyrka som strider mot kyrkans förbund.

13 För allting måste ske med ordning och genom aallmänt bifall i kyrkan, genom trons bön.

14 Och du ska hjälpa till att klara upp allt detta enligt kyrkans förbund, innan du påbörjar din resa bland lamaniterna.

15 Och det ska bli dig agivet från den tid du ger dig av till den tid du kommer tillbaka, vad du ska göra.

16 Och du ska alltid öppna din mun och förkunna mitt evangelium med glädjens röst. Amen.