Skrifterna
Läran och förbunden 51


Kapitel 51

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Thompson i Ohio den 20 maj 1831. Vid den här tiden började de heliga som flyttade in från de östra staterna att anlända till Ohio, och det blev nödvändigt att vidta bestämda åtgärder för deras bosättning. Eftersom denna uppgift speciellt ingick i biskopens ämbete, sökte biskop Edward Partridge vägledning om denna sak, och profeten rådfrågade Herren.

1–8: Edward Partridge utses att ordna med förvaltarskap och egendomar; 9–12: De heliga ska handla ärligt och få i lika grad; 13–15: De ska ha ett biskopens förrådshus och organisera egendomar enligt Herrens lag; 16–20: Ohio ska vara en tillfällig samlingsplats.

1 Hör mig, säger Herren, er Gud, och jag ska tala till min tjänare aEdward Partridge och ge honom föreskrifter, för det är nödvändigt att han får föreskrifter om hur detta folk ska organiseras.

2 För det är nödvändigt att de organiseras enligt mina alagar, annars kommer de att avskäras.

3 Låt därför min tjänare Edward Partridge och dem som han har utvalt, i vilka jag finner gott behag, utse åt detta folk deras andelar, alika åt var och en i förhållande till hans familj, alltefter hans omständigheter och hans önskemål och bbehov.

4 Och låt min tjänare Edward Partridge, när han ska utse åt någon dennes andel, ge denne ett intyg som tillförsäkrar honom hans andel, så att han äger den, ja, denna rättighet och denna arvedel i kyrkan, tills han begår en överträdelse och enligt kyrkans röst inte anses värdig att i enlighet med kyrkans lagar och aförbund tillhöra kyrkan.

5 Och om han överträder och inte anses värdig att tillhöra kyrkan, ska han inte ha rätt att göra anspråk på den del som han har helgat åt biskopen till förmån för min kyrkas fattiga och behövande. Därför ska han inte få tillbaka gåvan utan endast kunna göra anspråk på den del som är överlåten till honom.

6 Och på så sätt ska allting fastställas aenligt landets blagar.

7 Och låt det som tillhör detta folk tilldelas detta folk.

8 Och beträffande de apengar som återstår för detta folk: Låt utse ett ombud för detta folk som ska få bpengarna till att anskaffa mat och kläder i enlighet med detta folks behov.

9 Och låt var och en handla aärligt och vara jämlik bland detta folk och få i lika grad, så att ni kan vara bett, alldeles som jag har befallt er.

10 Och låt inte det som tillhör detta folk tas och ges till någon aannan församling.

11 Om därför någon annan kyrka skulle få pengar av denna kyrka, så låt dem betala tillbaka till denna församling enligt vad de kommer överens om.

12 Och detta ska ske genom biskopen eller ombudet som ska utses genom församlingens aröst.

13 Och vidare: Låt biskopen inrätta ett aförrådshus åt denna församling och låt allt, både i fråga om pengar och livsmedel som utgör mer än det bnödvändiga för detta folks behov förvaras i biskopens händer.

14 Och låt honom också lägga undan åt sig själv för sina egna behov, och för sin familjs behov, eftersom han ska vara upptagen med dessa angelägenheter.

15 Och följaktligen ger jag detta folk förmånen att organisera sig enligt mina alagar.

16 Och jag helgar adetta land åt dem för en kort tid, tills jag, Herren, ska sörja för dem på annat sätt och befalla dem att bege sig härifrån.

17 Och stunden och dagen är inte given dem, låt dem därför uppträda i detta land som om de skulle stanna i många år, och det ska lända dem till godo.

18 Se, detta ska vara ett mönster för min tjänare Edward Partridge på alla andra platser, i alla församlingar.

19 Och den som befinns vara en trofast, en rättfärdig och en vis aförvaltare ska gå in i sin Herres bglädje och ska ärva evigt liv.

20 Sannerligen säger jag er: Jag är Jesus Kristus som akommer snart, ja, i en bstund då ni inte anar det. Ske alltså. Amen.