Skrifterna
Läran och förbunden 5


Kapitel 5

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i mars 1829 på begäran av Martin Harris.

1–10: Detta släktled ska få Herrens ord genom Joseph Smith; 11–18: Tre vittnen ska vittna om Mormons bok; 19–20: Herrens ord ska besannas liksom i tidigare dagar; 21–35: Martin Harris kan omvända sig och bli ett av vittnena.

1 Se, jag säger dig, att då min tjänare aMartin Harris av min hand har önskat ett bevis om att du, min tjänare Joseph Smith den yngre, har fått de bplåtar om vilka du har vittnat och burit vittne om att du har tagit emot av mig,

2 och se, nu ska du säga detta till honom: ”Han som talade till dig sa till dig: ’Jag, Herren, är Gud och har gett dessa ting till dig, min tjänare Joseph Smith den yngre, och har befallt dig att du ska stå som ett avittne om dem,

3 och jag har låtit dig ingå ett förbund med mig om att du inte ska visa dem, utom för de apersoner vilka jag befallde dig, och du har ingen bmakt över dem om inte jag ger dig den.

4 Och du har fått gåvan att översätta plåtarna, och detta är den första gåva jag gav dig. Och jag har befallt dig att du inte ska göra anspråk på någon annan gåva förrän min avsikt med denna är fullbordad, för jag kommer inte att ge dig någon annan gåva förrän den är avslutad.

5 Sannerligen säger jag dig, att ve ska komma över jordens invånare om de ainte hörsammar mina ord,

6 för härefter ska du bli aordinerad och gå ut och förkunna mina bord för människobarnen.

7 Se, om de vägrar att atro mina ord, kommer de inte heller att tro dig, min tjänare Joseph, även om det vore möjligt för dig att visa dem allt detta som jag har anförtrott dig.

8 O, detta avantrogna och bstyvnackade släktled – min vrede är upptänd mot dem.

9 Se, sannerligen säger jag dig: Jag har abevarat detta som jag har anförtrott dig, min tjänare Joseph, i en för mig vis avsikt, och den ska tillkännages för framtida släktled.

10 Men detta släktled ska få mitt ord genom dig,

11 och förutom ditt avittnesbörd tre av mina tjänares vittnesbörd, vilka jag ska kalla och ordinera, för vilka jag ska visa dessa ting, och de ska gå ut med mina ord, som getts genom dig.

12 Ja, de ska veta med säkerhet att dessa ting är sanna, för från himlen kommer jag att förkunna det för dem.

13 Jag ska ge dem förmåga att kunna se och skåda dessa ting som de är,

14 och till aingen annan ibland detta släktled ska jag ge denna förmåga att få samma vittnesbörd, i detta som utgör inledningen till min bkyrkas upprättande och framkomst ut ur öknen – klar som cmånen och skön som solen och fruktansvärd som en här med fanor.

15 Och tre vittnens avittnesbörd om mitt ord ska jag sända ut.

16 Och se, de som atror på mina ord, dem ska jag bbesöka med min cAndes duppenbarelse, och de ska efödas av mig, ja, av vatten och Anden.

17 Och ni måste vänta ännu en kort tid, för ni är ännu inte aordinerade –

18 och deras vittnesbörd ska även gå ut till detta släktleds afördömelse, om de förhärdar sina hjärtan mot dem.

19 För ett ödeläggande agissel ska gå fram bland jordens invånare, och ska fortsätta att utgjutas tid efter annan, om de inte bomvänder sig, till dess jorden är ctom och dess invånare är förtärda och helt tillintetgjorda genom min dankomsts strålglans.

20 Se, jag säger dig detta, liksom jag asa till folket om Jerusalems förstöring, och mitt bord ska besannas denna gång, liksom det hittills har besannats.

21 Och nu befaller jag dig, min tjänare Joseph, att omvända dig och vandra mer rättrådigt inför mig, och att inte längre ge efter för människors övertalningar,

22 och att du är ståndaktig i att ahålla de befallningar varmed jag befallt dig. Och om du gör detta, se, då ger jag dig evigt liv, även om du skulle bli bdräpt.

23 Och se, jag talar åter till dig, min tjänare Joseph, om den aman som önskar få beviset –

24 se, jag säger till honom att han upphöjer sig och ödmjukar sig inte tillräckligt inför mig, men om han faller ner inför mig, och ödmjukar sig i mäktig bön och tro, i sitt hjärtas uppriktighet, då ska jag låta honom ase det han önskar få se.

25 Och sedan ska han säga till människorna i detta släktled: ”Se, jag har sett de ting som Herren har visat Joseph Smith den yngre, och jag avet med säkerhet att de är sanna, för jag har sett dem, för de har visats mig genom Guds kraft och inte genom någon människas.”

26 Och jag, Herren, befaller honom, min tjänare Martin Harris, att han inte ska säga något mer till dem om dessa ting, frånsett att han ska säga: ”Jag har sett dem, och de har visats för mig genom Guds kraft”, och dessa är de ord han ska säga.

27 Men om han förnekar detta, bryter han det förbund varmed han förut har förbundit sig till mig, och se, då är han fördömd.

28 Och se, om han inte ödmjukar sig och erkänner för mig det han har gjort som är orätt, och sluter förbund med mig om att han ska hålla mina bud, och utövar tro på mig, se, då säger jag honom att han inte ska få se något sådant, för jag ska inte låta honom se de ting om vilka jag har talat.

29 Och om så skulle vara, befaller jag dig, min tjänare Joseph, att du ska säga till honom att han inte ska göra något mer och inte heller besvära mig längre rörande denna sak.

30 Och om så skulle vara, se, då säger jag till dig, Joseph: När du har översatt några få sidor till, ska du stanna upp för en tid, ända tills jag åter befaller dig. Sedan kan du åter få översätta.

31 Och om du inte gör detta, se, då ska du inte längre ha någon gåva, och jag ska ta ifrån dig de ting som jag har anförtrott dig.

32 Och se, eftersom jag förutser att man ska ligga i bakhåll för att förgöra dig, ja, jag förutser att om min tjänare Martin Harris inte ödmjukar sig och får ett bevis från min hand, kommer han att falla i överträdelse.

33 Och det finns många som ligger i bakhåll för att autplåna dig från jordens yta. Och av den anledningen, för att dina dagar ska kunna förlängas, har jag gett dig dessa befallningar.

34 Ja, därför har jag sagt: Stanna upp och var stilla, tills jag befaller dig, och jag ska aförse dig med medel varmed du kan utföra det som jag har befallt dig.

35 Om du är atrofast i att hålla mina bud, ska du bli bupphöjd på den yttersta dagen. Amen.’”