Skrifterna
Läran och förbunden 71


Kapitel 71

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Hiram i Ohio den 1 december 1831. Profeten hade fortsatt med översättningen av Bibeln med Sidney Rigdon som sin skrivare tills denna uppenbarelse togs emot, och då lades den tillfälligt åt sidan för att göra det möjligt för dem att fullgöra de instruktioner som ges häri. Bröderna skulle gå ut och predika för att mildra de ovänliga känslor som hade utvecklats mot kyrkan som en följd av publiceringen av brev av Ezra Booth, som hade avfallit.

1–4: Joseph Smith och Sidney Rigdon sänds ut att förkunna evangeliet; 5–11: De heligas fiender ska bringas på skam.

1 Se, så säger Herren till er, mina tjänare Joseph Smith den yngre och aSidney Rigdon, att stunden sannerligen har kommit då jag finner det nödvändigt och angeläget att ni öppnar era munnar för att bförkunna mitt evangelium, det som hör riket till, och förklara dess chemligheter ur skrifterna enligt det mått av Ande och kraft som ska ges er, alldeles som jag vill.

2 Sannerligen säger jag er: Förkunna för världen i områdena runt omkring, och även i kyrkan under en tid, ända tills det ska tillkännages för er.

3 Detta är sannerligen ett uppdrag som jag ger er för en tid.

4 Arbeta därför i min vingård. Kalla på jordens invånare och bär vittne och bered vägen för de befallningar och uppenbarelser som ska komma.

5 Och se, här är visdom. Låt den som läser aförstå och även bta emot,

6 för åt den som tar emot ska det ges i aöverflöd, ja, kraft.

7 Bringa därför era fiender a skam. Kalla dem till att bmöta er både offentligt och enskilt, och om ni är trofasta ska deras skam uppenbaras.

8 Låt dem därför komma med sina starka bevis mot Herren.

9 Sannerligen, så säger Herren till er: Inget avapen som smids mot er ska ha framgång,

10 och om någon höjer sin röst mot er, ska han i min egen rätta tid bringas på skam.

11 Håll därför mina bud. De är sanna och trovärdiga. Ske alltså. Amen.