Skrifterna
Läran och förbunden 100


Kapitel 100

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Perrysburg i New York den 12 oktober 1833. Dessa två bröder, som hade varit borta från sina familjer i flera dagar, kände en viss oro för dem.

1–4: Joseph och Sidney ska predika evangeliet till frälsning för själar; 5–8: Det ska i samma stund bli dem givet vad de ska säga; 9–12: Sidney ska vara talesman och Joseph ska vara en uppenbarare och mäktig i sitt vittnesbörd; 13–17: Herren ska uppresa ett rent folk, och de lydiga ska bli frälsta.

1 Sannerligen, så säger Herren till er, mina vänner aSidney och bJoseph: Era familjer befinner sig väl. De är i mina händer, och jag ska göra med dem som det synes mig gott, för i mig är all makt.

2 Följ därför mig och lyssna till det råd jag ska ge er.

3 Se och ge akt, jag har många människor på denna plats i områdena runt omkring, och en vid dörr ska öppnas i områdena runt omkring i denna östra del av landet.

4 Därför har jag, Herren, låtit er komma till denna plats, för jag fann det nödvändigt för att kunna afrälsa själar.

5 Därför säger jag er sannerligen: Höj era röster för dessa människor, auttala de tankar som jag ska lägga i era hjärtan, och ni ska inte komma på skam inför människorna,

6 för det ska i samma stund, ja, i samma ögonblick, bli er agivet vad ni ska säga.

7 Dock ger jag er en befallning att vadhelst ni aförkunnar i mitt namn ska ni förkunna med allvar i hjärtat, med bödmjukhetens anda i allt.

8 Och jag ger er detta löfte att i den mån ni gör detta ska den aHelige Anden utgjutas för att bära vittne om allt vad ni säger.

9 Och jag finner det nödvändigt att du, min tjänare Sidney, ska vara en atalesman inför detta folk. Ja, jag ska förvisso ordinera dig till denna kallelse, ja, att vara en talesman för min tjänare Joseph.

10 Och jag ska ge honom kraft att vara mäktig i sitt avittnesbörd.

11 Och jag ska ge dig kraft att vara amäktig i att förklara alla de heliga skrifterna så att du kan vara en talesman för honom, och han ska vara en buppenbarare för dig så att du med visshet kan känna till allt som rör mitt rike på jorden.

12 Fortsätt därför er resa och låt era hjärtan glädjas, för se och ge akt, jag är med er ända till slutet.

13 Och nu ger jag er ett ord angående aSion: Sion ska båterlösas, även om hon tuktas för en kort tid.

14 Era bröder, mina tjänare aOrson Hyde och John Gould, är i mina händer, och i den mån de håller mina bud ska de bli frälsta.

15 Låt därför era hjärtan bli tröstade, för aallt ska samverka till deras bästa som vandrar rättrådigt, och till kyrkans heliggörelse.

16 För jag ska uppresa ett arent folk åt mig som ska tjäna mig i rättfärdighet,

17 och alla som aåkallar Herrens namn och håller hans bud ska bli frälsta. Ske alltså. Amen.