Skrifterna
Läran och förbunden 88


Kapitel 88

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 27 och 28 december 1832 och den 3 januari 1833. Profeten kallade den för ”’olivbladet’ … plockat från Paradisets träd, Herrens budskap till oss om fred”. Uppenbarelsen gavs efter det att högpräster under en konferens bad ”enskilt och högt till Herren om att han skulle uppenbara sin vilja för oss angående uppbyggandet av Sion”.

1–5: Trofasta heliga får den Hjälpare som är löftet om evigt liv; 6–13: Allting kontrolleras och styrs av Kristi ljus; 14–16: Uppståndelsen kommer genom återlösningen; 17–31: Lydnad mot celestial, terrestrial eller telestial lag bereder människorna för dessa respektive riken och härligheter; 32–35: De som vill bli kvar i synd förblir orena; 36–41: Alla riken styrs genom lag; 42–45: Gud har gett en lag för allt; 46–50: Människan ska till och med förstå Gud; 51–61: Liknelsen om mannen som sände ut sina tjänare på åkern och besökte dem i tur och ordning; 62–73: Närma er Herren och ni kommer att få se hans ansikte; 74–80: Heliggör er och undervisa varandra om rikets lära; 81–85: Alla som har blivit varnade bör varna sin nästa; 86–94: Tecken, elementens omvälvningar och änglar bereder vägen för Herrens ankomst; 95–102: Änglabasuner kallar fram de döda i tur och ordning; 103–116: Änglabasuner förkunnar evangeliets återställelse, Babylons fall och den store Gudens strid; 117–126: Sök lärdom, upprätta ett Guds hus (ett tempel) och klä er i kärlekens band; 127–141: Ordningen i profeternas skola förklaras, däribland fottvättningens förrättning.

1 Sannerligen, så säger Herren till er som har samlats för att ta emot hans vilja beträffande er:

2 Se, detta är välbehagligt för Herren, och änglarna agläder sig över er, era böners ballmosor har nått upp till Herren cSebaots öron och är upptecknade i dboken med namnen på de heliggjorda, ja, de som är av den celestiala världen.

3 Därför sänder jag nu till er, ja, till er mina vänner, en annan aHjälpare, ja, blöftets Helige Ande, så att den kan förbli i era hjärtan. Denne andre Hjälpare är densamme som jag lovade mina lärjungar, som det står skrivet i Johannes vittnesbörd.

4 Denne Hjälpare är löftet som jag ger till er om aevigt liv, ja, det celestiala rikets bhärlighet,

5 vilken härlighet är den aFörstföddes församlings härlighet, ja, Guds, den heligaste av alla, genom Jesus Kristus, hans Son,

6 ahan som steg upp i höjden, på samma sätt som han också bsteg ner under allt, i det att han cförstod allt, för att han skulle kunna vara i allting och genom allting, sanningens dljus,

7 den sanning som lyser. Detta är aKristi ljus. På samma sätt är han också i solen och är solens ljus, och dess kraft varigenom den bskapades.

8 På samma sätt är han också i månen och är månens ljus, och dess kraft varigenom den skapades,

9 på samma sätt stjärnornas ljus, och dess kraft varigenom de skapades,

10 och även jorden och dess kraft, ja, den jord varpå ni astår.

11 Och det ljus som lyser, som ger er ljus, är genom honom som upplyser era ögon, vilket är samma ljus som upplivar ert aförstånd.

12 Detta aljus utgår från Guds närhet för att buppfylla den oändliga rymden,

13 ljuset som finns i aallting, som ger bliv åt allting, som är clagen efter vilken allting styrs, ja, Guds kraft, han som sitter på sin tron, som befinner sig i evighetens sköte, som är i alltings mitt.

14 Och se, sannerligen säger jag er att uppståndelsen från de döda är åstadkommen genom den aåterlösning som är utförd för er.

15 Och aanden och bkroppen utgör människans csjäl.

16 Och auppståndelsen från de döda är själens återlösning.

17 Och själens återlösning sker genom honom som levandegör allt, i vars bröst det är fastslaget att ajordens bfattiga och cödmjuka ska ärva den.

18 Den måste därför bli heliggjord från all orättfärdighet, så att den kan beredas för den acelestiala härligheten,

19 för sedan den har uppfyllt ändamålet med sin skapelse ska den krönas med ahärlighet, ja, med Gud Faderns närhet,

20 så att kroppar som tillhör det celestiala riket kan ainneha den från evighet till evighet, för i denna bavsikt formades och skapades den, och i denna avsikt blir de cheliggjorda.

21 Och de som inte är heliggjorda genom den lag som jag har gett er, ja, Kristi lag, måste ärva ett annat rike, ja, det terrestriala riket eller det telestiala riket.

22 För den som inte kan hålla ett celestialt rikes alag kan inte uthärda en celestial härlighet.

23 Och den som inte kan hålla ett terrestrialt rikes lag kan inte uthärda en aterrestrial härlighet.

24 Och den som inte kan hålla ett telestialt rikes lag kan inte uthärda en atelestial härlighet. Därför är han inte värdig ett rikes härlighet. Därför måste han uthärda ett rike som är utan härlighet.

25 Och vidare: Sannerligen säger jag er: aJorden håller ett celestialt rikes lag, för den uppfyller ändamålet med sin skapelse och överträder inte lagen.

26 Därför ska den bli aheliggjord. Ja, trots att den ska b, ska den åter bli levandegjord och ska uthärda den kraft varigenom den levandegörs, och de crättfärdiga ska därva den.

27 För trots att de dör, ska även de auppstå igen som en bandlig kropp.

28 De som har en celestial ande ska få samma kropp som var en naturlig kropp. Ja, ni ska få era kroppar, och er härlighet ska bli den ahärlighet genom vilken era kroppar blevandegörs.

29 Ni som levandegörs genom en del av den acelestiala härligheten ska då ta emot densamma i dess fullhet.

30 Och de som är levandegjorda genom en del av den aterrestriala härligheten ska då ta emot densamma i dess fullhet.

31 Och även de som levandegörs genom en del av den atelestiala härligheten ska då ta emot densamma i dess fullhet.

32 Och de övriga ska också alevandegöras, men de ska återvända till sin egen plats för att njuta av det som de är villiga att ta emot, eftersom de inte var bvilliga att njuta av det som de kunde ha tagit emot.

33 För vad gagnar det en människa om någon skänker henne en gåva och hon inte tar emot gåvan? Se, hon gläds inte över det som ges henne, inte heller gläds hon över den som är gåvans givare.

34 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Det som styrs genom lag upprätthålls också genom lag och fulländas och aheliggörs genom den.

35 Den eller det som abryter en lag och inte rättar sig efter lagen, utan försöker vara sin egen lag och väljer att förbli i synd, och förblir helt i synd, kan inte heliggöras genom lag, inte heller genom bbarmhärtighet, crättvisa eller dom. Därför måste de förbli dorena.

36 Alla riken är givna en lag.

37 Och det finns många ariken, för det finns inget rum i vilket det inte finns något rike, och det finns inget rike, vare sig ett större eller ett mindre rike, i vilket det inte finns något rum.

38 Och för varje rike är en alag given, och för varje lag finns även vissa begränsningar och villkor.

39 Ingen varelse som inte rättar sig efter dessa avillkor är brättfärdigad.

40 För aintelligens håller sig till intelligens, bvisdom tar emot visdom, csanning omfattar sanning, ddygd älskar dygd, eljus håller sig till ljus, barmhärtighet har fmedlidande med barmhärtighet och gör anspråk på sina egna, rättvisa fortsätter sin gång och gör anspråk på sina egna, dom går framför hans ansikte som sitter på tronen och styr och verkställer allt.

41 Han aförstår allting, och allting är inför honom och allting är omkring honom. Och han är över allting och i allting och är genom allting och omsluter allting. Allting är genom honom och av honom, ja, Gud själv, i evigheters evighet.

42 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Han har gett allting en lag, varigenom allt rör sig i sin atid och sin årstid.

43 Och deras banor är utstakade, ja, himlarnas och jordens banor, vilka innefattar jorden och alla planeterna.

44 Och de ger aljus till varandra i sina tider och i sina årstider, i sina minuter, i sina timmar, i sina dagar, i sina veckor, i sina månader och i sina år. Allt detta är bett år för Gud, men inte för människan.

45 Jorden far på sina vingar, och asolen ger sitt ljus om dagen och månen ger sitt ljus om natten och stjärnorna ger också sitt ljus, medan de far på sina vingar i sin härlighet, omgivna av Guds bkraft.

46 Vid vad ska jag likna dessa riken, så att ni kan förstå?

47 Se, alla dessa är riken, och den som har sett något eller det minsta av dem han har asett Gud verka i sitt majestät och sin kraft.

48 Jag säger er: Han har sett honom. Men han som kom till sina aegna blev inte förstådd.

49 aLjuset lyser i mörkret, och mörkret förstår det inte. Dock ska dagen komma då ni ska bförstå Gud själv, eftersom ni är levandegjorda i honom och genom honom.

50 Då ska ni veta att ni har sett mig, att jag är och att jag är det sanna ljuset som är i er, och att ni är i mig. Annars kunde ni inte tillväxa.

51 Se, jag ska likna dessa riken vid en man som hade en åker, och han sände ut sina tjänare på åkern för att gräva på åkern.

52 Och han sa till den förste: ”Gå ut och arbeta på åkern, och jag ska komma till dig i den första timmen, och du ska se mitt ansiktes glädje.”

53 Och han sa till den andre: ”Gå även du ut på åkern, och i den andra timmen ska jag besöka dig med mitt ansiktes glädje.”

54 Och även till den tredje sa han: ”Jag ska besöka dig.”

55 Och till den fjärde, och så vidare till och med den tolfte.

56 Och åkerns herre gick ut till den förste i den första timmen och stannade hos honom hela den timmen, och ljuset i hans herres ansikte gjorde honom glad.

57 Och sedan lämnade han den förste så att han kunde besöka även den andre och den tredje och den fjärde, och så vidare till och med den tolfte.

58 Och på så sätt tog de alla emot ljuset från sin herres ansikte, var och en i sin timme och i sin tid och i sin årstid,

59 börjande med den förste och så vidare till den asiste, och från den siste till den förste, och från den förste till den siste,

60 var och en i sin tur tills hans timme var förbi, ja, enligt det som hans herre hade befallt honom, så att hans herre skulle kunna förhärligas i honom och han i sin herre, så att de alla skulle kunna förhärligas.

61 Därför ska jag likna alla dessa riken och dess ainvånare vid denna liknelse – varje rike i sin timme och i sin tid och i sin årstid, ja, enligt det påbud som Gud har kungjort.

62 Och vidare: Sannerligen säger jag er, mina avänner: Jag ger er dessa ord att bbegrunda i era hjärtan, med detta bud som jag ger er att ni ska cåkalla mig medan jag är nära.

63 aNärma er mig och jag ska närma mig er, bsök mig flitigt och ni ska cfinna mig, be och ni ska få, bulta och det ska öppnas för er.

64 Och vad ni än aber Fadern om i mitt namn som är blämpligt för er, ska bli er givet.

65 Och om ni ber om något som inte är alämpligt för er, ska det leda till er bfördömelse.

66 Se, det som ni hör är som arösten av en som ropar i öknen – i öknen eftersom ni inte kan se honom – min röst eftersom min röst är bAnde. Min Ande är csanning. Sanningen förblir och har inget slut, och om den finns i er ska den tillväxa.

67 Och om ni har blicken fäst aendast på min bära ska hela er kropp vara fylld med ljus och det ska inte finnas något mörker i er, och den kropp som är fylld med ljus cförstår allting.

68 aHeliggör er därför så att ni har endast Gud i bsinnet, och de dagar ska komma då ni ska cse honom, för han ska ta slöjan från sitt ansikte för er, och det ska ske i hans egen tid och på hans eget sätt och enligt hans egen vilja.

69 Kom ihåg det stora och sista löfte som jag har gett er. Kasta era aonyttiga tankar och ert överdrivna bskratt långt bort från er.

70 Stanna kvar, ja, stanna kvar på den här platsen och kalla samman en högtidlig församling, ja, av dem som är de första arbetarna i detta sista rike.

71 Och låt dem som de har avarnat på sina resor åkalla Herren och under en kort tid i sina hjärtan begrunda varningen som de har fått.

72 Se och ge akt: Jag ska ta hand om era hjordar och ska uppresa äldster och sända dessa till dem.

73 Se, jag ska påskynda mitt verk i dess tid.

74 Och jag ger er som är de första aarbetarna i detta sista rike en befallning att ni ska komma tillsammans och organisera er och förbereda er och bheliggöra er. Ja, rena era hjärtan och crentvå era händer och era fötter inför mig, så att jag kan göra er drena,

75 så att jag kan vittna inför er aFader och er Gud och min Gud att ni är rena från detta ogudaktiga släktleds blod, så att jag när jag vill kan uppfylla detta löfte, detta stora och sista löfte som jag har gett er.

76 Jag ger er även en befallning att ni hädanefter ska fortsätta att abe och bfasta.

77 Och jag ger er en befallning att ni ska aundervisa varandra om rikets blära.

78 Undervisa flitigt och min anåd ska vara med er, så att ni kan bli mera fullkomligt bundervisade i teori, i princip, i lära, i evangeliets lag, i allting som rör Guds rike, som är viktigt för er att förstå,

79 både om det som är i ahimlen och på jorden och under jorden, det som har varit, det som är, det som snart måste ske, det som händer i hemlandet, det som händer utomlands, om nationernas bkrig och förvirring samt om straffdomarna över landet, och även i kunskapen om länder och om riken –

80 så att ni kan vara förberedda på allting när jag åter ska sända er att ära det kall vartill jag har kallat er, och det uppdrag varmed jag har bemyndigat er.

81 Se, jag sände ut er att avittna för och varna folket, och det tillkommer var och en som har blivit varnad att bvarna sin nästa.

82 Därför är de lämnade utan ursäkt, och deras synder vilar på deras egna huvuden.

83 Den som asöker mig btidigt ska finna mig och ska inte bli övergiven.

84 Stanna därför kvar och arbeta flitigt så att ni kan bli fullkomliga i ert tjänande att gå ut bland aicke-judarna för sista gången – alla som Herrens mun ska namnge – för att bbinda ihop lagen och försegla vittnesbördet och bereda de heliga för den domens stund som ska komma,

85 så att deras själar kan undgå Guds vrede, aförödelsens styggelse, som väntar de ogudaktiga både i den här världen och i den kommande världen. Sannerligen säger jag er: Låt dem som inte är de första äldsterna fortsätta i vingården tills Herrens mun ska bkalla dem, för deras tid har ännu inte kommit, deras kläder är inte crena från detta släktleds blod.

86 Förbli i den afrihet varmed ni har gjorts bfria. cSnärj er inte i dsynd, utan håll era händer erena tills Herren kommer.

87 För inte många dagar härefter ska ajorden bskaka och ragla hit och dit som en drucken, och csolen ska gömma sitt ansikte och ska vägra att ge ljus, och månen ska badas i dblod och estjärnorna ska bli mycket vreda och kasta sig ner som ett fikon som faller från fikonträdet.

88 Och efter ert vittnesbörd kommer vrede och förbittring över folket.

89 För efter ert vittnesbörd kommer ajordbävningars vittnesbörd som ska vålla jämmer i hennes mitt, och människor ska falla till marken och ska inte kunna stå.

90 Och likaså kommer åskans vittnesbörds aröst och blixtars röst och stormars röst och havets vågors röst när de häver sig över sina bräddar.

91 Och allt ska vara i auppror och människors hjärtan ska förvisso försmäkta, för fruktan ska komma över alla människor.

92 Och aänglar ska flyga mitt igenom himlen och ropa med hög röst medan de blåser i Guds basun och säger: ”Bered er, bered er, o ni jordens invånare, för vår Guds dom har kommit. Se och ge akt, bbrudgummen kommer, gå ut och möt honom.”

93 Och genast ska ett astort tecken visa sig på himlen, och alla människor ska tillsammans se det.

94 Och en annan ängel ska blåsa i basunen och säga: ”Den astora bkyrkan, cavskyvärdheternas moder, som fick alla nationer att dricka av sin dotukts vredesvin, som förföljer Guds heliga, som utgöt deras blod – hon som sitter på många vatten och på öarna i havet – se, hon är eogräset på jorden, hon är bunden i knippor. Hennes band har gjorts starka, ingen människa kan lösa upp dem, därför är hon redo att fbrännas.” Och han ska blåsa i sin basun både länge och högt, och alla nationer ska höra det.

95 Och det ska råda atystnad i himlen under en halv timmes tid, och omedelbart därefter ska himlens förlåt vecklas ut, på samma sätt som en bbokrulle vecklas ut efter att den har rullats upp, och slöjan ska tas från Herrens cansikte.

96 Och de heliga som är på jorden och är vid liv ska levandegöras och aryckas upp för att möta honom.

97 De som har sovit i sina gravar ska akomma fram, för deras gravar ska öppnas, och även de ska ryckas upp för att möta honom mitt i himlens pelare.

98 Dessa tillhör Kristus och är aförstlingsfrukterna, de som först ska stiga ner med honom, och de som är på jorden och i gravarna som först rycks upp för att möta honom, och allt detta genom rösten från Guds ängels ljudande basun.

99 Och efter detta ska en annan ängel blåsa, vilket är den andra basunen, och då kommer återlösningen för dem som tillhör Kristus vid hans ankomst, som har tagit emot sin del i det afängelse som är berett för dem, för att de ska kunna ta emot evangeliet och bdömas liksom människor i köttet.

100 Och vidare ska ännu en basun ljuda som är den tredje basunen, och då kommer de människors aandar som ska dömas och befinner sig under bfördömelse.

101 Och dessa är återstoden av de adöda, och de ska inte leva igen förrän de btusen åren har gått, det vill säga inte förrän vid jordens ände.

102 Och ännu en basun, som är den fjärde basunen, ska ljuda och säga: ”Bland dem som ska bli kvar till den stora och yttersta dagen, ja, till änden, finns de som fortfarande ska förbli aorena.”

103 Och ännu en basun ska ljuda, som är den femte basunen, som är den femte ängeln som, medan han flyger mitt igenom himlen, överlämnar det aeviga evangeliet till alla nationer, släkter, tungomål och folk.

104 Och detta ska vara ljudet av hans basun, vilken talar till alla människor både i himmel och på jord, och som är under jorden, för avarje öra ska höra det och varje knä ska bböjas och varje tunga ska bekänna då de hör basunens ljud säga: ”cFrukta Gud och ge honom ära som sitter på tronen i evigheters evighet, för stunden för hans dom har kommit.”

105 Och vidare ska en annan ängel, som är den sjätte ängeln, blåsa i sin basun och säga: ”Hon som fick alla nationer att dricka av sin otukts vredesvin är afallen. Hon är fallen, ja, fallen!”

106 Och vidare ska en annan ängel, som är den sjunde ängeln, blåsa i sin basun och säga: ”Det är fullbordat, det är fullbordat! Guds aLamm har bsegrat och har ensam ctrampat vinpressen, ja, den allsmäktige Gudens stränga vredes vinpress.”

107 Och då ska änglarna krönas med hans makts härlighet, och de aheliga ska fyllas med hans bhärlighet och ta emot sin carvedel och göras honom djämlika.

108 Och sedan ska den första ängeln åter blåsa i sin basun i alla levandes öron och auppenbara människors hemliga gärningar och Guds kraftgärningar i det bförsta årtusendet.

109 Och sedan ska den andra ängeln blåsa i sin basun och uppenbara människornas hemliga gärningar och deras hjärtans tankar och avsikter samt Guds kraftgärningar i det andra årtusendet.

110 Och så vidare tills den sjunde ängeln blåser i sin basun, och han ska stå fram på jorden och på havet och svärja vid hans namn som sitter på tronen att det inte längre ska finnas atid. Och bSatan, den gamle ormen som kallas djävulen, ska bindas och inte släppas lös under ctusen års tid.

111 Och sedan ska han asläppas lös för en kort tid så att han kan samla sina härar.

112 Och aMikael, den sjunde ängeln, ja, ärkeängeln, ska samla sina härar, ja, himlens härskaror.

113 Och djävulen ska samla sina härar, ja, helvetets härskaror, och ska komma upp för att strida mot Mikael och hans härar.

114 Och då kommer den store Gudens astrid, och djävulen och hans härar ska drivas ut till sin egen plats, så att de aldrig mer ska få någon som helst makt över de heliga.

115 För Mikael ska utkämpa deras strider, och ska besegra honom som asöker den tron som tillhör honom som sitter på tronen, ja, Lammet.

116 Detta är Guds och de aheliggjordas härlighet, och de ska aldrig mera se bdöden.

117 Sannerligen säger jag er därför, mina avänner: Kalla samman er högtidliga församling, som jag har befallt er.

118 Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och alär varandra bvisdomsord, ja, sök i de bästa cböcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro.

119 Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus, ja, ett ahus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett ordningens hus, ett Guds hus,

120 så att ert inträde kan ske i Herrens namn, så att ert utträde kan ske i Herrens namn, så att alla era hälsningar kan ske i Herrens namn med händer lyfta mot den Allrahögste.

121 aUpphör därför med allt ert lättsinniga tal, med allt bskratt, med alla era cvällustiga begär, med allt ert dhögmod och lättsinne och med alla era ogudaktiga gärningar.

122 Utse bland er en lärare, och låt inte alla vara talesmän samtidigt utan låt en tala åt gången och låt alla lyssna till hans ord, så att när alla har talat, alla kan bli uppbyggda av varandra och så att alla kan få samma förmån.

123 Se till att ni aälskar varandra. Upphör att vara bgiriga. Lär er att ge till varandra som evangeliet kräver.

124 Upphör att vara alata. Upphör att vara orena. Upphör att bfinna fel med varandra. Upphör att sova längre än nödvändigt. Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig upp tidigt så att era kroppar och era sinnen kan bli styrkta.

125 Och framför allt: Klä er med akärlekens band, som med en mantel som är fullkomlighetens och bfridens band.

126 aBe alltid tills jag bkommer, så att ni inte tröttnar. Se och ge akt, jag kommer snart och tar er till mig. Amen.

127 Och vidare: Detta är ordningen i det hus som är färdigställt för presidentskapet för profeternas askola, som inrättats för att undervisa dem om allt som är nödvändigt för dem, ja, för alla kyrkans bämbetsmän, eller med andra ord för dem som är kallade att verka i kyrkan, från högprästerna och ända ner till diakonerna.

128 Och detta ska vara ordningen i skolans presidentskaps hus: Den som utses att vara president eller lärare ska stå på sin plats i det hus som ska färdigställas åt honom.

129 Därför ska han vara först i Guds hus, på en plats varifrån församlingen i huset kan höra hans ord tydligt och klart, utan att han behöver tala högt.

130 Och när han kommer in i Guds hus, för han bör vara först i huset – se, det är storartat att han kan vara ett exempel –

131 låt honom då på sina knän ahänge sig åt bön inför Gud som tecken på eller till minne av det eviga förbundet.

132 Och när någon kommer in efter honom, låt då läraren ställa sig upp och med händerna lyfta mot himlen, ja, rakt upp, hälsa sin broder eller sina bröder med dessa ord:

133 ”Är du en broder eller är ni bröder? Jag hälsar er i Herren Jesu Kristi namn som tecken på eller till minne av det eviga förbundet, det förbund vari jag upptar er i agemenskapen med en beslutsamhet som är fast, orubblig och oföränderlig att genom Guds nåd vara er vän och bbroder i kärlekens band, att vandra oklanderligt enligt alla Guds bud, med tacksägelse i evigheters evighet. Amen.”

134 Och den som befinns vara ovärdig denna hälsning ska inte ha någon plats bland er, för ni ska inte tillåta att mitt hus avanhelgas av honom.

135 Och den som kommer in och är trofast inför mig samt är en broder, eller om de är bröder, ska hälsa presidenten eller läraren med händerna lyfta mot himlen med samma bön och förbund eller genom att säga ”amen” som tecken därpå.

136 Se, sannerligen säger jag er: Detta är ett mönster för hur ni ska hälsa varandra i Guds hus, i profeternas skola.

137 Och ni är kallade att göra detta under bön och tacksägelse, såsom Anden inger er i allt ni gör i Herrens hus, i profeternas skola, så att det kan bli en helgedom, ett den Helige Andens tabernakel till er auppbyggelse.

138 Och ni ska inte uppta någon bland er i denna skola som inte är ren från detta släktleds ablod.

139 Och han ska upptas genom afottvättningens förrättning, ty för detta ändamål instiftades fottvättningens förrättning.

140 Och vidare ska fottvättningens förrättning utföras av presidenten eller kyrkans presiderande äldste.

141 Den ska inledas med bön, och efter att ha atagit del av bröd och vin ska han omgjorda sig enligt det bmönster som ges i det trettonde kapitlet av Johannes vittnesbörd om mig. Amen.