Skrifterna
Läran och förbunden 78


Kapitel 78

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 1 mars 1832. Den dagen hade profeten och andra ledare samlats för att samtala om kyrkliga angelägenheter. I denna uppenbarelse gavs ursprungligen profeten Joseph Smith, Sidney Rigdon och Newel K. Whitney anvisning om att resa till Missouri och organisera kyrkans handels- och utgivningsverksamhet genom att grunda en ”firma” som skulle handha detta, och skaffa medel till upprättandet av Sion och till förmån för de fattiga. Denna firma, som kallades Förenade firman, grundades i april 1832 och upplöstes 1834 (se kapitel 82). En tid efter firmans upplösning och på Joseph Smiths direktiv ersattes orden ”handels- och utgivningsverksamheten” i uppenbarelsen med uttrycket ”förrådshuset för mitt folks fattiga” och ordet ”orden” ersatte ordet ”firma”.

1–4: De heliga bör organisera och inrätta ett förrådshus; 5–12: Förståndigt bruk av deras egendomar leder till frälsning; 13–14: Kyrkan ska vara oberoende av jordiska makter; 15–16: Mikael (Adam) verkar under ledning av den Helige (Kristus); 17–22: Välsignade är de trofasta, för de ska ärva allt.

1 Herren talade till Joseph Smith den yngre och sa: Hör mig, säger Herren er Gud, ni som är ordinerade till min kyrkas ahöga prästadöme, ni som har samlats,

2 och lyssna till hans aråd som har bordinerat er från höjden, som ska tala visdomens ord i era öron så att frälsning kan komma till er genom det som ni har lagt fram inför mig, säger Herren Gud.

3 För sannerligen säger jag er: Tiden har kommit och är nu för handen, och se och ge akt, det måste finnas en aorganisation bland mitt folk som styr och inrättar allt som angår bförrådshuset för mitt folks cfattiga, både på denna plats och i dSions land –

4 som en ständig och evig inrättning och orden i min kyrka för att främja den sak som ni har tagit er an till människornas frälsning och till er Faders ära, han som är i himlen,

5 så att ni kan vara ajämlika i fråga om förpliktelser som rör himmelska ting, ja, och även i fråga om jordiska ting för att uppnå himmelska ting.

6 För om ni inte är jämlika i fråga om jordiska ting, kan ni inte vara jämlika i att uppnå himmelska ting.

7 För om ni vill att jag ska ge er en plats i den acelestiala världen, måste ni bbereda er genom att cgöra det som jag har befallt er och krävt av er.

8 Och se, sannerligen så säger Herren: Det är nödvändigt att ni som är förenade i denna aorden gör allt till min bära,

9 eller med andra ord: Låt min tjänare Newel K. Whitney och min tjänare Joseph Smith den yngre och min tjänare Sidney Rigdon sitta i råd med de heliga som är i Sion,

10 annars försöker aSatan vända deras hjärtan bort från sanningen, så att de förblindas och inte förstår det som är berett åt dem.

11 Därför ger jag er en befallning att bereda och organisera er genom en förpliktelse eller ett evigt aförbund som inte kan brytas.

12 Och den som bryter det ska mista sitt ämbete och sin ställning i kyrkan och ska överlämnas åt Satans aslag intill återlösningens dag.

13 Se, detta är den förberedelse varmed jag bereder er, och grundvalen och mönstret som jag ger er varigenom ni kan utföra de befallningar som jag har gett er,

14 så att kyrkan genom min försyn, trots de aprövningar som ska drabba er, kan stå oberoende över alla andra skapelser under den celestiala världen,

15 så att ni kan uppnå den akrona som är beredd åt er och bli bstyresmän över många riken, säger Herren Gud, Sions Helige, som har lagt grundvalarna till cAdam-ondi-Ahman,

16 som har utsett aMikael till er furste och befäst hans fötter och satt honom i höjden och gett honom frälsningens nycklar under den Heliges råd och ledning, han som är utan dagars begynnelse och livs ände.

17 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Ni är små barn, och ni har ännu inte förstått hur stora välsignelser Fadern håller i sina egna händer och har berett åt er.

18 Och ni kan inte abära allt nu. Var dock vid gott mod, för jag ska bleda er. Riket är ert och dess välsignelser är era, och cevighetens rikedomar är era.

19 Och den som tar emot allt med atacksamhet ska härliggöras, och den här jordens goda ska tillfalla honom, till och med bhundrafalt, ja, mera.

20 Gör därför allt vad jag har befallt er, säger er Återlösare, ja, Sonen aAhman, som bereder allt innan han btar upp er,

21 för ni är den Förstföddes aförsamling, och han ska bta upp er i en sky och utse åt var och en dennes andel.

22 Och den som är en trofast och avis bförvaltare ska ärva callt. Amen.