Skrifterna
Läran och förbunden 57


Kapitel 57

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 20 juli 1831. I överensstämmelse med Herrens befallning att resa till Missouri, där han skulle tillkännage deras arveland (kapitel 52), hade äldsterna rest från Ohio till Missouris västra gräns. Joseph Smith begrundade lamaniternas tillstånd och undrade: ”När ska öknen blomma som en ros? När ska Sion byggas upp i sin härlighet, och var ska ditt tempel stå, till vilket alla nationer ska komma i de sista dagarna?” Därefter erhöll han denna uppenbarelse.

1–3: Independence i Missouri är platsen för Sions stad och templet; 4–7: De heliga ska köpa mark och få arvedelar i detta område; 8–16: Sidney Gilbert ska inrätta en handelsbod, William W. Phelps ska bli tryckare och Oliver Cowdery ska redigera material som ska publiceras.

1 Hör, o ni min kyrkas äldster, säger Herren er Gud, ni som har samlats enligt min befallning i detta land, som är aMissouris land, det bland som jag har utsett och chelgat för de heligas dinsamling.

2 Därför är detta löftets land och aplatsen för bSions stad.

3 Och så säger Herren er Gud: Om ni vill få visdom, så är här visdom. Se, den plats som nu heter Independence är mittpunkten, och platsen för atemplet ligger västerut på en tomt inte långt från tingshuset.

4 Därför är det visdom att de heliga aköper upp marken och även varje område västerut ända till gränslinjen som går rakt mellan bjudar och icke-judar,

5 och likaså varje område som gränsar till prärierna, i den mån mina lärjungar förmår aköpa upp mark. Se, detta är visdom, så att de kan bskaffa sig det till en evig arvedel.

6 Och låt min tjänare Sidney Gilbert verka i det ämbete vartill jag har utsett honom, till att ta emot pengar, till att vara kyrkans aombud och till att köpa upp mark i alla områdena runt omkring, så länge som det kan ske i rättfärdighet och såsom visdomen vägleder.

7 Och låt min tjänare aEdward Partridge, och likaså dem som han har utsett till att biträda honom, verka i det ämbete vartill jag har utsett honom och butdela åt de heliga deras arvedel, alldeles som jag har befallt.

8 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare Sidney Gilbert slå sig ner på den här platsen och inrätta en handelsbod, så att han kan sälja varor utan svek, så att han kan skaffa fram pengar till att köpa mark till förmån för de heliga och så att han kan skaffa allt vad lärjungarna kan behöva för att slå sig ner i sin arvedel.

9 Och låt min tjänare Sidney Gilbert också skaffa sig rättigheter – se, här är visdom, och låt den som läser förstå – så att han också, genom dem som han vill anställa som biträden i sin tjänst, kan sända varor till folket,

10 och på så sätt dra försorg om mina heliga, så att mitt evangelium kan predikas för dem som sitter i amörker och i dödens land och bskugga.

11 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare aWilliam W. Phelps slå sig ner på denna plats och etablera sig som btryckare åt kyrkan.

12 Och se, om världen tar emot det han har skrivit – se, här är visdom – låt honom då förvärva allt han kan i rättfärdighet till förmån för de heliga.

13 Och låt min tjänare aOliver Cowdery hjälpa honom, alldeles som jag har befallt, på vilken plats jag än utser åt honom, med att renskriva och rätta och göra urval, så att allt kan göras rätt inför mig, såsom det genom honom ska bekräftas av Anden.

14 Och låt därför dem om vilka jag har talat så fort som möjligt med sina familjer slå sig ner i Sions land, för att utföra detta såsom jag har talat.

15 Och nu angående insamlingen: Låt biskopen och ombudet så snart som möjligt vidta förberedelser för de familjer som har fått befallning att komma till detta land och låt dem slå sig ner i sin arvedel.

16 Och till återstoden av både äldster och medlemmar ska ytterligare föreskrifter ges härefter. Ske alltså. Amen.