Skrifterna
Läran och förbunden 35


Kapitel 35

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i eller i närheten av Fayette i New York den 7 december 1830. Vid den här tiden var profeten nästan dagligen upptagen med att göra en översättning av Bibeln. Översättningen påbörjades redan i juni 1830 och både Oliver Cowdery och John Whitmer hade verkat som skrivare. Eftersom de nu hade kallats till andra plikter blev Sidney Rigdon kallad genom gudomligt förordnande att tjäna som profetens skrivare i detta verk (se vers 20). Som inledning till uppteckningen av denna uppenbarelse uppger Joseph Smiths historia: ”I december kom Sidney Rigdon [från Ohio] för att rådfråga Herren, och med honom kom Edward Partridge. … Strax efter dessa två bröders ankomst talade Herren på detta sätt.”

1–2: Hur människor kan bli Guds söner; 3–7: Sidney Rigdon kallas att döpa och förläna den Helige Anden; 8–12: Tecken och underverk åstadkoms genom tro; 13–16: Herrens tjänare kommer att tröska nationerna med Andens kraft; 17–19: Joseph Smith innehar nycklarna till hemligheterna; 20–21: De utvalda ska uthärda Herrens ankomstdag; 22–27: Israel kommer att frälsas.

1 Hör aHerrens, er Guds, röst, ja, bAlfa och Omega, begynnelsen och änden, vars cbana är ett evigt kretslopp, ddensamme i dag som i går och i evighet.

2 Jag är Jesus Kristus, Guds Son, som akorsfästes för världens synder, ja, för alla som btror på mitt namn, så att de kan bli cGuds söner, ja, ett i mig som jag är dett i Fadern och som Fadern är eett i mig, så att vi kan vara ett.

3 Se, sannerligen, sannerligen säger jag till min tjänare Sidney: Jag har iakttagit dig och dina gärningar. Jag har hört dina böner och berett dig för ett större verk.

4 Du är välsignad, för du ska utföra stora ting. Se du sändes ut, ja, liksom aJohannes, för att bereda vägen för mig och för bElia som skulle komma, och du visste det inte.

5 Du döpte i vatten till omvändelse, men de atog inte emot den Helige Anden.

6 Men nu ger jag dig en befallning att du ska adöpa i vatten, och de ska ta emot den bHelige Anden genom chandpåläggning, liksom de forna apostlarna.

7 Och det ska ske att ett stort verk ska utföras i landet, ja, bland aicke-judarna, för deras dårskap och avskyvärdheter ska uppenbaras för alla människors ögon.

8 För jag är Gud och min arm är inte aförkortad, och jag ska visa bunderverk, ctecken och under för alla dem som dtror på mitt namn.

9 Och alla de som ber om det i mitt namn i atro, de ska bdriva ut cdjävlar, de ska dbota de sjuka, de ska låta de blinda få sin syn och de döva höra och de stumma tala och de lama gå.

10 Och tiden kommer snart då stora ting ska visas för människobarnen.

11 Men autan tro ska inget visas utom bödeläggelser över cBabylon, som har fått alla nationer att dricka av sin dotukts vredesvin.

12 Och det finns aingen som gör gott, utom de som är redo att ta emot mitt evangeliums fullhet, som jag har sänt ut till detta släktled.

13 Därför vänder jag mig till det som för världen är asvagt, de som är bolärda och föraktade, att tröska nationerna med min Andes kraft.

14 Och deras arm ska vara min arm, och jag ska vara deras asköld och deras pansar. Och jag ska fästa bältet om deras höfter, och de ska strida manligt för mig, och deras bfiender ska läggas under deras fötter, och jag ska på deras vägnar låta svärdet cfalla, och med min förbittrings deld ska jag bevara dem.

15 Och de afattiga och de bödmjuka ska få evangeliet predikat för sig och de ska cse fram emot tiden för min ankomst, för den är dnära för handen.

16 Och de ska lära sig liknelsen om afikonträdet, för redan nu är sommaren nära.

17 Och jag har sänt ut mitt evangeliums afullhet genom min tjänare bJosephs hand, och i hans svaghet har jag välsignat honom,

18 och jag har gett honom anycklarna till hemligheten om det som har varit bförseglat, ja, det som fanns ifrån världens cgrundläggning, och det som ska ske från denna tid och till tiden för min ankomst om han förblir i mig, och om inte ska jag sätta en annan i hans ställe.

19 Vaka därför över honom så att hans tro inte sviktar, och det ska bli givet genom aHjälparen, den bHelige Anden, som vet allt.

20 Och jag ger dig en befallning att du ska askriva åt honom. Och skrifterna ska ges på samma sätt som de finns i mitt eget bröst, till frälsning för mina egna butvalda,

21 för de ska höra min aröst och ska se mig och ska inte sova, och de ska buthärda dagen för min cankomst, för de ska bli renade liksom jag är dren.

22 Och nu säger jag adig: Stanna hos honom, och han ska resa med dig, överge honom inte, och detta ska förvisso fullbordas.

23 Och anärhelst ni inte skriver, se, då ska det bli honom givet att profetera, och du ska predika mitt evangelium och åkalla de bheliga profeterna för att bevisa hans ord, såsom de ska bli honom givna.

24 aHåll alla de bud och förbund genom vilka ni är bundna, och jag ska låta himlarna bskälva för er skull, och cSatan ska bäva och Sion ska dglädjas på höjderna och blomstra.

25 Och aIsrael ska bfrälsas i min egen rätta tid, och med cnycklarna som jag har gett ska de bli ledda och aldrig mer på något sätt förvirras.

26 Lyft upp era hjärtan och var glada, er aåterlösning närmar sig.

27 Frukta inte, du lilla hjord, ariket är ditt tills jag kommer. Se, jag bkommer snart. Ske alltså. Amen.