Skrifterna
Läran och förbunden 41


Kapitel 41

Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 februari 1831. I denna uppenbarelse anvisas profeten och kyrkans äldster att be för att ta emot Guds ”lag” (se kapitel 42). Joseph Smith hade precis anlänt till Kirtland från New York och Leman Copley, en medlem i kyrkan i det närliggande Thompson i Ohio, ”anhöll om att broder Joseph och Sidney [Rigdon] … skulle bo hos honom och att han skulle tillhandahålla hus och förnödenheter”. Följande uppenbarelse klargör var Joseph och Sidney skulle bo och kallar också Edward Partridge som kyrkans första biskop.

1–3: Äldsterna ska leda kyrkan genom uppenbarelsens ande; 4–6: Sanna lärjungar tar emot och håller Herrens lag; 7–12: Edward Partridge utses till biskop för kyrkan.

1 Lyssna och hör, o ni mitt folk, säger Herren och er Gud, ni som jag gläder mig åt att avälsigna med de största av alla välsignelser, ni som hör mig. Och ni som inte hör mig ska jag bförbanna, ni som har påstått er cbekänna mitt namn, med den svåraste av alla förbannelser.

2 Hör, o ni min kyrkas äldster som jag har kallat, se, jag ger er en befallning att ni ska samla er för att aenas om mitt ord,

3 och genom er tros bön ska ni ta emot min alag, så att ni kan veta hur min kyrka ska ledas och få allting rätt inför mig.

4 Och jag ska vara er astyresman när jag bkommer, och se, jag kommer snart, och ni ska se till att min lag åtlyds.

5 Den som atar emot min lag och bhåller den, han är min lärjunge, och den som säger sig ta emot den och inte håller den, han är inte min lärjunge och ska cdrivas ut från er,

6 för det är inte rätt att det som tillhör rikets barn ska ges till dem som inte är värdiga, eller till ahundar, eller att bpärlorna ska kastas åt svin.

7 Och vidare är det rätt att ett ahus byggs åt min tjänare Joseph Smith den yngre vari han kan bo och böversätta.

8 Och vidare är det rätt att min tjänare Sidney Rigdon ska bo som det synes honom gott, så länge han håller mina bud.

9 Och vidare har jag kallat min tjänare aEdward Partridge, och jag ger en befallning att han ska utses genom kyrkans röst och ordineras till bbiskop för kyrkan, så att han kan lämna sin handel och cägna all sin tid åt kyrkans arbete,

10 för att ta hand om allt det som ska anvisas honom i mina lagar den dag då jag ska ge dem.

11 Och detta eftersom hans hjärta är rent inför mig, för han är som den forne aNatanael, i vilken inget bsvek finns.

12 Dessa ord är givna till er och de är rena inför mig. Ge därför akt på hur ni håller dem, för ni ska med era själar stå till svars för dem på domens dag. Ske alltså. Amen.