Skrifterna
Läran och förbunden 54


Kapitel 54

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Newel Knight i Kirtland i Ohio den 10 juni 1831. Kyrkans medlemmar som bodde i Thompson i Ohio var oeniga i frågor som rörde helgandet av egendomar. Själviskhet och snikenhet kom till uttryck. Efter sin mission till skakarna (se överskriften till kapitel 49) hade Leman Copley brutit sitt förbund om att helga sin stora gård som arvedel åt de heliga som anlände från Colesville i New York. Som följd därav hade Newel Knight (ledare för medlemmarna som bodde i Thompson) och andra äldster kommit till profeten för att fråga hur de skulle gå till väga. Profeten frågade Herren och fick denna uppenbarelse, i vilken medlemmarna i Thompson befalls att lämna Leman Copleys gård och resa till Missouri.

1–6: De heliga måste hålla evangeliets förbund för att få barmhärtighet; 7–10: De måste vara tålmodiga i prövningar.

1 Se, så säger Herren, ja, aAlfa och Omega, begynnelsen och änden, ja, han som bkorsfästes för världens synder –

2 se, sannerligen, sannerligen säger jag dig, min tjänare Newel Knight: Du ska stå fast i det ämbete vartill jag har utsett dig.

3 Och om dina bröder vill undkomma sina fiender, låt dem då omvända sig från sina synder och i sanning bli aödmjuka inför mig och botfärdiga.

4 Och eftersom det aförbund som de har slutit med mig har brutits, så har det blivit utan bverkan och utan kraft.

5 Och ve honom genom vilken denna aöverträdelse kommer, för det hade varit bättre för honom att han hade dränkts i havets djup.

6 Men välsignade är de som har hållit förbundet och åtlytt befallningen, för de ska få abarmhärtighet.

7 Gå nu därför till verket och fly ut ur landet så att fienderna inte kommer över er. Och påbörja er färd och utse vem ni vill till att vara er ledare och betala pengar för er räkning.

8 Och sålunda ska ni färdas till områdena västerut, till aMissouris land, till gränsen till lamaniterna.

9 Och sedan ni har fullbordat resan, se, då säger jag er: Sök er ett auppehälle som andra människor, tills jag bereder en plats åt er.

10 Och vidare: Var atålmodiga i prövningar tills jag bkommer, och se, jag kommer snart och har min lön med mig, och de som har csökt mig tidigt ska finna dvila för sina själar. Ske alltså. Amen.