Skrifterna
Läran och förbunden 104


Kapitel 104

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i eller i närheten av Kirtland, Ohio den 23 april 1834 angående Förenade firman (se överskrifterna till kapitel 78 och 82). Detta hände förmodligen vid ett rådsmöte för medlemmarna i Förenade firman, där kyrkans överhängande timliga behov hade tagits under behandling. Vid ett tidigare möte den 10 april hade beslut tagits att lägga ner organisationen. Denna uppenbarelse förordar att ordern istället ska omorganiseras. Dess ägodelar i form av förvaltarskap skulle fördelas bland medlemmarna i orden. Under Joseph Smiths ledning och efter uppenbarelse ändrades ”Förenade firman” senare till ”Förenade ordern”.

1–10: De heliga som bryter mot den förenade orden kommer att förbannas; 11–16: Herren sörjer för sina heliga på sitt eget sätt; 17–18: Evangeliets lagar styr omsorgen om de fattiga; 19–46: Flera bröders förvaltarskap och välsignelser anges; 47–53: Den förenade orden i Kirtland och orden i Sion ska fungera var för sig; 54–66: Herrens heliga skattkammare inrättas för tryckningen av skrifterna; 67–77: Den förenade ordens allmänna skattkammare ska fungera på grundval av allmänt bifall; 78–86: De som tillhör den förenade orden ska betala alla sina skulder, och Herren kommer att befria dem från ekonomisk träldom.

1 Sannerligen säger jag er, mina vänner: Jag ger er ett råd och ett bud angående all den egendom som tillhör den orden vilken jag befallde er att organisera och upprätta, till att vara en aförenad orden och en evig orden till nytta för min kyrka och för människornas räddning tills jag kommer,

2 med ett orubbligt och oföränderligt löfte, att i den mån de som jag befallde var trofasta skulle de välsignas med en mångfald välsignelser.

3 Men i den mån de inte var trofasta skulle de vara nära att förbannas.

4 Därför har jag, i den mån några av mina tjänare inte har lytt befallningen utan brutit förbundet genom agirighet och falska ord, förbannat dem med en mycket svår och allvarlig förbannelse.

5 För jag, Herren, har i mitt hjärta fastslagit att i den mån någon som tillhör denna orden befinns vara överträdare, eller med andra ord bryter förbundet varmed ni är bundna, ska han förbannas medan han lever och nedtrampas av vem jag vill,

6 för jag, Herren, kommer inte att låta mig agäckas i fråga om detta.

7 Och allt detta för att den oskyldige bland er inte ska bli fördömd med den orättfärdige, och för att den skyldige bland er inte ska undkomma, för jag, Herren, har lovat er en härlighetens akrona på min högra sida.

8 Därför kan ni inte, i den mån ni befinns vara överträdare, undgå min vrede medan ni lever.

9 I den mån ni aavskärs på grund av överträdelse, kan ni inte undgå bSatans cslag intill återlösningens dag.

10 Och från denna stund ger jag er nu makt, att om någon bland er som tillhör denna orden befinns vara överträdare och inte omvänder sig från sin ondska, ska ni överlämna honom åt Satans slag, och han ska inte ha makt att aorsaka er något ont.

11 Det är enligt min visdom, och därför ger jag er en befallning att ni ska organisera er och utse åt var och en dennes aförvaltarskap,

12 så att var och en kan ge mig en redogörelse för det förvaltarskap som utsetts åt honom.

13 För det är viktigt att jag, Herren, gör var och en aansvarig som bförvaltare över jordiska välsignelser, vilka jag skapat och berett för mina skapelser.

14 Jag, Herren, har spänt ut himlarna och agjort jorden, mina bhänders verk, och allting däri är mitt.

15 Och det är min avsikt att sörja för mina heliga, för allting är mitt.

16 Men det måste ske på mitt eget asätt, och se, detta är sättet varpå jag, Herren, har bestämt att sörja för mina heliga så att de bfattiga kan upphöjas genom att de rika ödmjukas.

17 För ajorden är full och det finns nog och mer därtill, ja, jag beredde allt och har gett människobarnen förmåga att bhandla av sig själva.

18 Om någon därför tar av det aöverflöd som jag har skapat och inte delar med sig av sin del åt de bfattiga och behövande enligt mitt evangeliums clag, ska han med de ogudaktiga lyfta blicken i dhelvetet och pinas.

19 Och se, sannerligen säger jag er beträffande denna aordens ägodelar:

20 Låt min tjänare Sidney Rigdon som sitt förvaltarskap få platsen där han nu bor utsedd åt sig och tomten för garveriet för sitt uppehälle, så länge han arbetar i min vingård såsom jag vill och när jag befaller honom.

21 Och låt allt ske enligt denna ordens råd, och ordens enhälliga bifall eller röst, den orden som finns i Kirtlands landområde.

22 Och detta förvaltarskap och denna välsignelse ger jag, Herren, min tjänare Sidney Rigdon som en välsignelse över honom och hans avkomma efter honom.

23 Och jag ska mångfaldiga välsignelserna över honom i den mån han ödmjukar sig inför mig.

24 Och låt vidare min tjänare Martin Harris som förvaltarskap åt sig, och åt hans avkomma efter honom, få den jordlott utsedd åt sig som min tjänare John Johnson fick i utbyte mot sin tidigare arvedel.

25 Och i den mån han är trofast ska jag mångfaldiga välsignelserna över honom och hans avkomma efter honom.

26 Och låt min tjänare Martin Harris skänka sina pengar till förkunnandet av mitt ord, enligt min tjänare Joseph Smith den yngres anvisningar.

27 Och låt vidare min tjänare Frederick G. Williams få den plats där han nu bor.

28 Och låt min tjänare Oliver Cowdery få den tomt som är avskild intill det hus som ska bli ett tryckeri, vilken är tomt nummer ett, och även den tomt varpå hans far bor.

29 Och låt mina tjänare Frederick G. Williams och Oliver Cowdery få tryckeriet och allt som hör därtill.

30 Och detta ska utgöra deras förvaltarskap, vilket ska utses åt dem.

31 Och i den mån de är trofasta, se, då ska jag välsigna dem och mångfaldiga välsignelserna över dem.

32 Och detta är början till det förvaltarskap som jag har utsett åt dem, åt dem och deras avkomma efter dem.

33 Och i den mån de är trofasta ska jag mångfaldiga välsignelserna över dem och deras avkomma efter dem, ja, en mångfald välsignelser.

34 Och låt vidare min tjänare John Johnson få huset vari han bor och arvedelen, allt utom den mark som har reserverats för auppförandet av mina hus, vilken hör till denna arvedel, samt de tomter som har bestämts åt min tjänare Oliver Cowdery.

35 Och i den mån han är trofast ska jag mångfaldiga välsignelserna över honom.

36 Och det är min vilja att han ska sälja de tomter som märkts ut för upprättandet av mina heligas stad, i den mån det ska tillkännages för honom av aAndens röst och enligt ordens råd och genom ordens röst.

37 Och detta är början till det förvaltarskap som jag har utsett åt honom som en välsignelse över honom och hans avkomma efter honom.

38 Och i den mån han är trofast ska jag mångfaldiga en mängd välsignelser över honom.

39 Och låt vidare min tjänare aNewel K. Whitney få de hus och den tomt där han nu bor samt tomten och byggnaden med handelsboden utsedda åt sig och även tomten som ligger på hörnet söder om handelsboden och även tomten där pottaskefabriken ligger.

40 Och allt detta har jag utsett åt min tjänare Newel K. Whitney som hans förvaltarskap, som en välsignelse över honom och hans avkomma efter honom, till nytta för min ordens handelsbod, vilken jag har inrättat åt min stav i Kirtlands landområde.

41 Ja, detta är sannerligen det förvaltarskap som jag har utsett åt min tjänare N. K. Whitney, ja, hela denna handelsbod åt honom och hans aombud samt hans avkomma efter honom.

42 Och i den mån han är trofast i att hålla mina bud, som jag har gett honom, ska jag mångfaldiga välsignelserna över honom och hans avkomma efter honom, ja, en mängd välsignelser.

43 Och vidare: Låt min tjänare Joseph Smith den yngre som sitt förvaltarskap få den tomt som är 200 meter lång och 60 meter bred utsedd åt sig och som märkts ut till att bygga mitt hus på samt även den arvedel varpå hans far bor.

44 Och detta är början till det förvaltarskap som jag har utsett åt honom som en välsignelse över honom och över hans far.

45 För se, jag har reserverat en arvedel åt hans afar, till dennes uppehälle. Han ska därför räknas till min tjänare Joseph Smith den yngres hushåll.

46 Och i den mån min tjänare Joseph Smith den yngre är trofast ska jag mångfaldiga välsignelserna över hans hus, ja, en mängd välsignelser.

47 Och nu ger jag er en befallning angående Sion, att ni inte längre ska vara bundna till era bröder i Sion som en förenad orden, utom på detta sätt:

48 Sedan ni organiserat er ska ni kallas aSions stavs förenade orden i Kirtlands stad. Och era bröder, sedan de organiserat sig, ska kallas Sions stads förenade orden.

49 Och de ska organisera sig i sina egna namn och i sitt eget namn, och de ska sköta sina angelägenheter i sitt eget namn och i sina egna namn.

50 Och ni ska sköta era angelägenheter i ert eget namn och i era egna namn.

51 Och detta som jag har befallt ska göras för er räddning och även för deras bröders räddning, som följd av att de adrevs ut och av det som ska komma.

52 Eftersom aförbunden har brutits genom överträdelse, genom bgirighet och falska ord,

53 är ni upplösta som en förenad orden med era bröder, så att ni från denna stund inte längre är bundna till dem utom på det sätt som jag sa: Genom lån som denna orden i råd ska komma överens om, beroende på vad era omständigheter tillåter och rådets röst bestämmer.

54 Och vidare ger jag er en befallning angående det förvaltarskap som jag har utsett åt er:

55 Se, alla dessa ägodelar är mina, annars är er tro förgäves och ni befinns vara hycklare, och förbunden som ni har ingått med mig är brutna.

56 Och om ägodelarna är mina, då är ni aförvaltare. Annars är ni inga förvaltare.

57 Men sannerligen säger jag er: Jag har utsett er att vara förvaltare över mitt hus, ja, verkliga förvaltare.

58 Och i denna avsikt har jag befallt er att organisera er, ja, för att trycka amina ord, mina heliga skrifters fullhet, uppenbarelserna som jag har gett er och som jag hädanefter, tid efter annan, ska ge er

59 i avsikt att bygga upp min kyrka och mitt rike på jorden och för att bereda mitt folk för den atid då jag ska bbo med dem, vilken är nära för handen.

60 Och ni ska bereda åt er en plats för en skattkammare och inviga den åt mitt namn.

61 Och ni ska utse en bland er att ta hand om skattkammaren, och han ska ordineras till denna välsignelse.

62 Och skattkammaren ska förses med ett sigill och alla de heliga tingen ska överlämnas till skattkammaren, och ingen bland er ska kalla det eller någon del av det sitt eget, för det ska tillhöra er alla gemensamt.

63 Och jag ger er den från denna stund, och se nu till att ni går till verket och tar vara på det förvaltarskap som jag har utsett åt er, utom de heliga tingen, i avsikt att trycka dessa heliga ting såsom jag har sagt.

64 Och aintäkterna från de heliga tingen ska förvaras i skattkammaren och den ska förses med ett sigill. Och de ska inte användas eller tas ut ur skattkammaren av någon, inte heller ska sigillet som den förses med brytas, utom genom denna ordens röst eller på befallning.

65 Och på så sätt ska ni förvara intäkterna från de heliga tingen i skattkammaren för gudomliga och heliga ändamål.

66 Och denna ska kallas Herrens heliga skattkammare och den ska förses med ett sigill så att den kan vara helig och invigd åt Herren.

67 Och vidare ska det beredas ytterligare en skattkammare, och en skattmästare ska utses att ta hand om skattkammaren, och den ska förses med ett sigill.

68 Och alla pengar som ni tar emot i era förvaltarskap, genom förbättringar på de ägodelar som jag har utsett åt er i form av hus eller av landområden eller av boskap, eller av allt utom de heliga och gudomliga skrifter som jag har sparat åt mig för heliga och gudomliga ändamål, ska läggas i skattkammaren så snart ni tar emot pengarna i hundratal eller i femtiotal eller i tjugotal eller i tiotal eller i femtal.

69 Eller med andra ord: Om någon bland er får fem dollar, så låt honom lägga dem i skattkammaren. Eller om han får tio eller tjugo eller femtio eller ett hundra, så låt honom göra på samma sätt.

70 Och låt ingen bland er säga att det är hans eget, för varken det eller någon del av det ska kallas hans.

71 Och ingen del av det ska användas eller tas ut från skattkammaren, utom genom denna ordens röst och enhälliga bifall.

72 Och detta ska vara denna ordens röst och enhälliga bifall att alla bland er som säger till skattmästaren: ”Jag behöver detta till hjälp i mitt förvaltarskap”,

73 vare sig det handlar om fem dollar eller om tio dollar eller tjugo eller femtio eller ett hundra, så ska skattmästaren ge honom den summa han begär till hjälp i sitt förvaltarskap,

74 tills han befinns vara överträdare och det är tydligt uppenbarat inför denna ordens råd att han är en opålitlig och aoförståndig förvaltare.

75 Men så länge han åtnjuter fullt medlemskap och är trofast och vis i sitt förvaltarskap, ska detta vara ett tecken för skattmästaren så att skattmästaren inte avslår hans begäran.

76 Men vid överträdelse ska skattmästaren underkastas ordens råd och röst.

77 Och om skattmästaren befinns vara en opålitlig och oförståndig förvaltare, ska han underkastas ordens råd och röst och ska flyttas bort från sin plats, och en aannan ska utses i hans ställe.

78 Och vidare: Sannerligen säger jag er angående era skulder: Se, det är min vilja att ni ska abetala alla era bskulder.

79 Och det är min vilja att ni ska aödmjuka er inför mig och få denna välsignelse genom er bflit och ödmjukhet och trons bön.

80 Och i den mån ni är flitiga och ödmjuka och utövar atrons bön, se, då ska jag uppmjuka deras hjärtan till vilka ni står i skuld, tills jag sänder er medel till er befrielse.

81 Skriv därför raskt till New York och skriv enligt vad min aAnde ska inge er och jag ska uppmjuka deras hjärtan, till vilka ni står i skuld, så att deras tankar på att orsaka er lidande tas bort ifrån dem.

82 Och i den mån ni är aödmjuka och trofasta och åkallar mitt namn, se, då ska jag ge er bsegern.

83 Jag ger er ett löfte att ni denna enda gång ska befrias ur er träldom.

84 I den mån ni får möjlighet att låna pengar i hundratal eller tusental, ja, tills ni har lånat tillräckligt för att befria er från träldom, så är det er rättighet.

85 Och inteckna denna enda gång de egendomar som jag har lagt i era händer, genom att efter allmänt bifall eller på annat sätt lämna era namn, såsom det synes er gott.

86 Jag ger er denna rättighet, denna enda gång, och se, om ni fortsätter göra det som jag har förelagt er enligt mina befallningar, för allt detta är mitt och ni är mina förvaltare, så ska mästaren inte tillåta att hans hus bryts upp. Ske alltså. Amen.