Skrifterna
Läran och förbunden 89


Kapitel 89

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 27 februari 1833. Som följd av att de tidiga bröderna brukade tobak under mötena, leddes profeten att begrunda saken, och följaktligen frågade han Herren därom. Resultatet blev denna uppenbarelse som kallas Visdomsordet.

1–9: Bruket av vin, starka drycker, tobak och heta drycker förbjuds; 10–17: Örter, frukter, kött och säd är avsedda att brukas av människor och djur; 18–21: Lydnad mot evangeliets lag, däribland Visdomsordet, medför timliga och andliga välsignelser.

1 Ett avisdomsord, till nytta för högprästernas råd som är samlat i Kirtland, och för kyrkan och även för de heliga i Sion –

2 att sändas med en hälsning, inte som befallning eller tvång utan som uppenbarelse och ett visdomsord som visar Guds ordning och avilja rörande alla heligas timliga frälsning i de sista dagarna –

3 givet som en princip med ett alöfte, anpassat efter förmågan hos de svaga och de svagaste av alla bheliga som är eller kan kallas heliga.

4 Se, sannerligen så säger Herren till er: Som följd av den aondska och de onda avsikter som finns och kommer att finnas i bränkfulla människors hjärtan i de sista dagarna, har jag cvarnat er, och förvarnar jag er, genom att ge er detta visdomsord genom uppenbarelse,

5 att i den mån någon bland er dricker avin eller starka drycker, är detta inte gott, inte heller passande i er Faders ögon, utom när ni är samlade för att offra era sakrament inför honom.

6 Och se, detta ska vara vin, ja, arent vin av vinstockens druvor, tillagat av er själva.

7 Och vidare är astarka drycker inte för magen utan till att tvätta era kroppar med.

8 Och vidare är tobak inte för akroppen, inte heller för magen, och är inte gott för människan, utan är en ört för sår och all sjuk boskap, att användas med omdöme och färdighet.

9 Och vidare är heta drycker inte för kroppen eller magen.

10 Och sannerligen säger jag er vidare: Alla hälsosamma aörter har Gud bestämt för människans uppbyggnad, natur och bruk,

11 varje ört i dess tid, och varje frukt i dess tid, allt detta att brukas med förstånd och atacksägelse.

12 Ja, även aköttet av bfyrfotadjur och fåglarna i luften har jag, Herren, bestämt till att brukas av människan med tacksägelse. Det ska dock nyttjas csparsamt,

13 och det är behagligt för mig att det inte brukas utom i vintertid, eller i kyla eller hungersnöd.

14 All asäd är bestämd till att brukas av människor och djur, till att vara livets stödjestav, inte endast för människor utan även för markens djur och himlens fåglar och alla vilda djur som springer eller krälar på jorden,

15 och dessa har Gud skapat att brukas av människor endast vid svält och svår hunger.

16 All säd är god till föda åt människan, likaså vinstockens frukt, det som bär frukt antingen i eller över marken –

17 dock är vete för människan och majs för oxen och havre för hästen och råg för fåglarna och för svin och för alla djur på marken, och korn för alla nyttodjur och till milda drycker, liksom andra sädesslag.

18 Och alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dessa ord och vandrar i lydnad mot buden, ska få ahälsa i naveln och märg i benen

19 och ska finna avisdom och stora skatter av bkunskap, ja, fördolda skatter,

20 och ska aspringa och inte bli trötta och ska gå och inte bli matta.

21 Och jag, Herren, ger dem ett alöfte att mordängeln ska gå bförbi dem som han gick förbi Israels barn, och inte dräpa dem. Amen.