Skrifterna
Läran och förbunden 133


Kapitel 133

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 3 november 1831. Som inledning för denna uppenbarelse återger Joseph Smiths historia: ”Vid den här tiden fanns det mycket som äldsterna önskade få veta rörande predikandet av evangeliet till jordens invånare och angående insamlingen, och för att kunna vandra i det sanna ljuset och undervisas från höjden, frågade jag Herren den 3 november 1831 och erhöll följande viktiga uppenbarelse.” Detta kapitel utgjorde först ett tillägg till boken Läran och förbunden och fick senare ett kapitelnummer.

1–6: De heliga befalls att bereda sig för Kristi andra ankomst; 7–16: Alla människor befalls att fly från Babylon, komma till Sion och bereda sig för Herrens stora dag; 17–35: Han kommer att stå på Sions berg, kontinenterna kommer att bli ett enda landområde och Israels förlorade stammar kommer att återvända; 36–40: Evangeliet återställdes genom Joseph Smith för att predikas i hela världen; 41–51: Herren ska komma ner med hämnd över de orättfärdiga; 52–56: Det kommer att bli hans återlöstas år; 57–74: Evangeliet ska sändas ut för att frälsa de heliga och för de ogudaktigas undergång.

1 Hör, o ni min kyrkas folk, säger Herren er Gud, och lyssna till Herrens ord om er,

2 den Herre som plötsligt ska akomma till sitt tempel, den Herre som ska komma ner över världen med förbannelse för att hålla bdom, ja, över alla nationer som glömmer Gud och över alla de gudlösa bland er.

3 För han ska ablotta sin heliga arm inför alla nationernas ögon, och alla jordens ändar ska se sin Guds bfrälsning.

4 Bered er därför, o mitt folk, bered er, heliggör er, samla er, o ni min kyrkas folk, i Sions land, alla ni som inte fått befallning att stanna kvar.

5 Dra ut från aBabylon. Var brena, ni som bär Herrens kärl.

6 Kalla samman era högtidliga församlingar och atala ofta med varandra. Och låt alla åkalla Herrens namn.

7 Ja, sannerligen säger jag er på nytt: Tiden är inne då Herrens röst ljuder för er: Dra ut från Babylon, asamla ihop er från nationerna, från de bfyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

8 aSänd ut min kyrkas äldster till nationerna som är i fjärran, till böarna i havet. Sänd ut dem till främmande länder, kalla på alla nationer, först på cicke-judarna och sedan på djudarna.

9 Och se och ge akt, detta ska vara deras rop och Herrens röst till alla människor: ”Dra ut till Sions land så att mitt folks gränser kan utvidgas och så att hennes astavar kan stärkas och så att bSion kan nå ut till områdena runt omkring.”

10 Ja, låt ropet gå ut bland alla människor: ”Vakna och stå upp och gå ut och möt abrudgummen. Se och ge akt, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Bered er för Herrens bstora dag.

11 aVaka därför, för ni bvet varken dagen eller timmen.

12 Låt därför dem som befinner sig abland icke-judarna fly till bSion.

13 Och låt dem som är av aJuda fly till bJerusalem, till cbergen där Herrens dhus står.

14 Dra ut från nationerna, ja, från Babylon, från ogudaktighetens mitt, som är ett andligt Babylon.

15 Men sannerligen så säger Herren: Låt inte er flykt ske med ahast utan se till att allt bereds för er. Och den som drar åstad, låt honom binte se sig om, så att plötslig undergång drabbar honom.”

16 Lyssna och hör, o ni jordens invånare. aLyssna samfällt alla ni min kyrkas äldster och hör Herrens röst, för han kallar alla människor och han befaller alla människor överallt att bomvända sig.

17 För se, Herren Gud har asänt ut ängeln som ropar mitt i himlen och säger: ”Bered Herrens väg och gör hans stigar braka, för timmen för hans cankomst är nära”,

18 aLammet ska stå på bSions berg och med honom cetthundrafyrtiofyra tusen som har hans Faders namn skrivet på sina pannor.

19 Bered er därför för abrudgummens bankomst. Gå ut, gå ut och möt honom,

20 för se, han ska astå på Olivberget och på den mäktiga oceanen, ja, det stora djupet, och på öarna i havet och på Sions land.

21 Och han ska alåta höra sin röst från bSion, och han ska tala från Jerusalem, och hans röst ska höras bland alla människor.

22 Och det ska vara en aröst som ljudet av många vatten, och som ljudet av en stark båska, vilken ska cbryta ner bergen, och dalarna ska inte gå att finna.

23 Han ska befalla det stora djupet, och det ska drivas tillbaka till länderna i norr och aöarna ska bli ett enda land.

24 Och aJerusalems land och Sions land ska återvända till sin egen plats, och jorden ska bli såsom den var i de dagar innan den bdelades.

25 Och Herren, ja, Frälsaren, ska stå mitt ibland sitt folk och ska aregera över allt kött.

26 Och de som är i länderna i anorr ska bli ihågkomna inför Herren, och deras profeter ska höra hans röst och inte längre hejda sig, och de ska slå på klipporna och isen ska flyta undan för deras närvaro.

27 Och en aväg ska byggas mitt i det stora djupet.

28 Deras fiender ska bli deras byte,

29 och i de aofruktbara öknarna ska det bildas dammar av levande vatten, och den förtorkade marken ska inte längre vara ett törstigt land.

30 Och de ska frambära sina rika skatter åt aEfraims barn, mina tjänare.

31 Och de eviga ahöjdernas gränser ska bäva vid deras närvaro.

32 Och där ska de falla ner och krönas med härlighet, ja, i Sion, genom Herrens tjänares händer, ja, Efraims barn.

33 Och de ska fyllas med den eviga glädjens asånger.

34 Se, detta är den evige Gudens välsignelse över Israels astammar, och den rikare välsignelsen över bEfraims huvud och hans följeslagares.

35 Och även de som är av aJuda stam ska efter sitt lidande bli heliggjorda i bhelighet inför Herren, för att bo i hans närhet dag och natt, i evigheters evighet.

36 Och nu, sannerligen säger Herren: För att detta ska kunna komma till er kännedom, o, jordens invånare, har jag sänt ut min aängel som flyger igenom himlens mitt, han som har det eviga bevangeliet, som har visat sig för några och har överlämnat det åt människorna och som ska visa sig för många som bor på jorden.

37 Och detta aevangelium ska bpredikas för calla nationer, släkten, tungomål och folk,

38 och Guds tjänare ska gå ut och med hög röst säga: ”Frukta Gud och ge honom ära, för stunden för hans dom har kommit,

39 och atillbe honom som har skapat himmel och jord och havet och vattenkällorna.”

40 Åkalla Herrens namn dag och natt och säg: ”O, att du ville låta himlarna arämna, att du själv kom ner, att bergen kunde smälta för din närvaro.”

41 Och den ska besvaras på deras huvuden, för Herrens närhet ska vara som den smältande eld som bränner, och som den eld som får vattnen att asjuda.

42 O Herre, du ska komma ner och kungöra ditt namn för dina motståndare, och alla nationer ska bäva för din närvaro.

43 När du gör fruktansvärda ting, ting som de inte väntar sig,

44 ja, när du kommer ner och bergen smälter för din närvaro ska du amöta honom som gläder sig och utövar rättfärdighet, honom som kommer ihåg dig på dina vägar.

45 För sedan världens begynnelse har människor varken hört eller med örat uppfattat, inte heller har något öga sett, o Gud, utom du, hur stora ting du har aberett åt den som bväntar på dig.

46 Och det ska sägas: ”aVem är detta som bkommer ner från Gud i himlen i färgade kläder, ja, från de trakter vilka ingen känner, klädd i sin härliga skrud och kommer farande i sin styrkas storhet?”

47 Och han ska säga: ”Jag är den som talade i rättfärdighet, mäktig att frälsa.”

48 Och Herren ska vara klädd i arött, och hans kläder vara lika hans som trampar vinpressen.

49 Och så stor ska hans närvaros härlighet vara, att asolen ska gömma sitt ansikte i skam, och månen ska hålla tillbaka sitt ljus, och stjärnorna ska slungas från sina platser,

50 och hans röst ska höras: ”Jag har ensam atrampat vinpressen och frambringat dom över alla människor, och ingen var med mig.

51 Och jag har trampat dem i min vrede, och jag trampade sönder dem i min ilska, och deras blod har jag astänkt på mina kläder och fläckat ner hela min dräkt, för detta var hämndens dag i mitt hjärta.

52 Och nu har mina återlöstas år kommit” och de ska tala om sin Herres kärleksfulla välvilja och om allt som han har skänkt dem enligt sin godhet och enligt sin kärleksfulla välvilja, i evigheters evighet.

53 I alla deras alidanden led han med dem och hans närvaros ängel frälste dem, och i sin bkärlek och i sin medömkan cåterlöste han dem och lyfte dem och bar dem i alla forna dagar,

54 ja, och även aEnok och dem som var med honom, profeterna som var före honom, och även bNoa och dem som var före honom, och även cMose och dem som var före honom,

55 och från Mose till Elia, och från Elia till Johannes, vilka var med Kristus i hans auppståndelse, samt de heliga apostlarna, jämte Abraham, Isak och Jakob, ska vara i Lammets närhet.

56 Och de aheligas bgravar ska cöppnas, och de ska komma fram och stå på Lammets dhögra sida, när han står på eSions berg och på den heliga staden, fNya Jerusalem, och de ska sjunga gLammets hsång, dag och natt i evigheters evighet.

57 Och i den avsikten, för att människorna skulle kunna få del av de ahärligheter som skulle uppenbaras, sände Herren ut sitt bevangeliums fullhet, sitt eviga förbund, och framlade det med tydlighet och klarhet,

58 för att bereda de svaga för det som ska ske på jorden och för Herrens verk den dag då de asvaga ska bringa den vise på skam och den bminste bli en stark nation och ctvå driva sina tiotusenden på flykt.

59 Och med det som för världen är svagt ska Herren atröska nationerna med sin Andes kraft.

60 Och därför gavs dessa bud. Det befalldes den dag de gavs att de skulle döljas för världen, men nu ska de autsändas till ballt kött.

61 Och detta är enligt Herrens sinne och vilja, han som råder över allt kött.

62 Och den som aomvänder sig och bheliggör sig inför Herren ska få cevigt liv.

63 Och över dem som inte ahörsammar Herrens röst ska det uppfyllas som skrevs av profeten Mose, att de skulle bavskäras från folket.

64 Och även det som skrevs av profeten aMalaki: ”För se, bdagen kommer som ska cbrinna som en ugn, och alla de högmodiga, ja, alla som handlar ogudaktigt, ska bli som stubb, och dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Härskarornas Herre, så att varken rot eller gren ska lämnas kvar av dem.”

65 Därför ska detta vara Herrens svar till dem:

66 ”Den dag då jag kom till mina egna atog ingen av er emot mig, och ni drevs ut.

67 När jag ropade på nytt var det ingen av er som svarade, dock var min aarm inte alls förkortad så att jag inte kunde återlösa, inte heller min bmakt att befria.

68 Se, med min tillrättavisning auttorkar jag havet. Jag gör floderna till vildmark. Deras fisk stinker och dör av törst.

69 Jag klär himlarna i svart och gör av säckväv deras klädnad.

70 Och adetta ska ni få av min hand – ni ska lägga er ner i sorg.

71 Se och ge akt, det finns ingen som kan befria er, för ni lydde inte min röst när jag kallade på er från himlarna. Ni trodde inte mina tjänare, och när de asändes till er tog ni inte emot dem.

72 Därför aförseglade de vittnesbördet och band ihop lagen, och ni överlämnades åt mörker.

73 Dessa ska gå bort till det yttersta mörkret, där det finns agråt och klagan och tandagnisslan.

74 Se, Herren er Gud, har talat det. Amen.”