Skrifterna
Läran och förbunden 45


Kapitel 45

Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 7 mars 1831. Som inledning till sin uppteckning av denna uppenbarelse uppger Joseph Smiths historia att ”vid denna tid spreds om kyrkan … många falska rykten … och dåraktiga historier … för att hindra människor från att utforska verket eller anamma tron. … Men till de heligas glädje … erhöll jag följande.”

1–5: Kristus är vår förespråkare hos Fadern; 6–10: Evangeliet är en budbärare som ska bereda vägen för Herren; 11–15: Herren tog Enok och hans bröder till sig; 16–23: Kristus uppenbarade de tecken på sin ankomst som gavs på Olivberget; 24–38: Evangeliet ska återställas, icke-judarnas tid ska fullbordas och en ödeläggande sjukdom ska täcka landet; 39–47: Tecken, under och uppståndelsen ska åtfölja Kristi andra ankomst; 48–53: Kristus ska stå på Olivberget och judarna ska se såren i hans händer och fötter; 54–59: Herren ska regera under tusenårsriket; 60–62: Profeten blir anvisad att påbörja översättningen av Nya testamentet varigenom viktig kunskap kommer att tillkännages; 63–75: De heliga befalls att samlas och bygga Nya Jerusalem, dit folk från alla nationer ska komma.

1 Hör, o ni min akyrkas folk, åt vilka briket har getts. Hör och låna ert öra åt honom som lade jordens grundval, som cskapade himlarna och alla dess härskaror och genom vilken allt skapades som lever och rör sig och har en tillvaro.

2 Och åter säger jag: Hörsamma min röst så att adöden inte överraskar er. I en bstund då ni inte anar det ska sommaren vara över och cskörden avslutad och era själar inte frälsta.

3 Lyssna till honom som är aförespråkaren hos Fadern, han som för er talan inför honom,

4 och säger: ”Fader, se hans alidanden och död som inte begick någon bsynd, i vilken du fann gott behag. Se din Sons blod som blev utgjutet, blodet från honom som du utgav för att du själv skulle kunna cförhärligas.

5 Fader, skona därför dessa mina bröder som atror på mitt namn, så att de kan komma till mig och få bevigt liv.”

6 Hör, o ni min kyrkas folk och lyssna samfällt alla ni äldster, och hör min röst så länge det heter ai dag och förhärda inte era hjärtan,

7 för sannerligen säger jag er: Jag är aAlfa och Omega, begynnelsen och änden, världens ljus och liv – ett bljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte.

8 Jag kom till mina egna och mina egna tog inte emot mig, men åt alla som tog emot mig gav jag amakt att göra många bunder och att bli Guds csöner, ja, åt dem som dtrodde på mitt namn gav jag förmågan att få eevigt liv.

9 Och på så sätt har jag sänt mitt aeviga bförbund ut i världen, till att vara ett ljus för världen och till att vara ett cbaner för mitt folk och för dicke-judarna att söka sig till, och till att vara en ebudbärare framför mitt ansikte för att bereda vägen för mig.

10 Kom därför till detta, och med honom som kommer ska jag gå till rätta, liksom med människorna i forna dagar, och jag ska visa er min astarka bevisföring.

11 Lyssna därför samfällt ni alla och låt mig visa er min visdom, ja, hans visdom som ni säger är aEnoks och hans bröders Gud,

12 vilka askildes från jorden och togs emot av mig – en bstad bevarad tills en rättfärdighetens dag kommer – en dag som alla heliga män sökte efter och inte fann på grund av ogudaktighet och avskyvärdheter.

13 Och de bekände sig vara afrämlingar och pilgrimer på jorden,

14 men fick ett alöfte att de skulle finna den och se den i sitt kött.

15 Lyssna därför och jag ska gå till rätta med er, och jag ska tala till er och profetera liksom för människorna i forna dagar,

16 och jag ska visa det lika tydligt som jag avisade det för mina lärjungar när jag stod framför dem i köttet och talade till dem och sa: ”Eftersom ni har frågat mig om btecknen på min ankomst, den dag då jag ska komma i min härlighet i himlens skyar för att uppfylla de löften som jag har gett till era fäder,

17 för eftersom ni har betraktat era aandars långa bfrånvaro från era kroppar som en fångenskap, ska jag visa er hur återlösningens dag ska komma och även cåterställelsen av det dskingrade Israel.

18 Och se nu detta tempel som är i Jerusalem, vilket ni kallar Guds hus, och era fiender säger att detta hus aldrig ska falla,

19 men sannerligen säger jag er att förödelse ska komma över detta släktled som en tjuv om natten, och detta folk ska förgöras och skingras bland alla nationer.

20 Och det tempel som ni nu ser ska brytas ner, så att där inte ska lämnas sten på sten.

21 Och det ska ske att detta släktled av judar inte ska dö förrän varje förödelse som jag har sagt er angående dem ska äga rum.

22 Ni säger att ni vet att världens aände kommer. Ni säger också att ni vet att himlarna och jorden ska förgås.

23 Och i detta talar ni sanning, för så är det. Men detta som jag har sagt er ska inte förgås förrän allt ska gå i fullbordan.

24 Och detta har jag sagt er beträffande Jerusalem, och när den dagen kommer ska en återstod askingras bland alla nationer,

25 men de ska asamlas på nytt. Dock ska de förbli skingrade tills bicke-judarnas tider är fullbordade.

26 Och på aden dagen ska man få höra om bkrig och rykten om krig, och hela jorden ska vara i uppror, och människornas hjärtan ska csvika dem, och de ska säga att Kristus duppskjuter sin ankomst till jordens ände.

27 Och människornas kärlek ska svalna, och ondskan ska flöda över.

28 Och när aicke-judarnas tider har kommit ska ett bljus bryta fram bland dem som sitter i mörker, och det ska vara mitt evangeliums fullhet.

29 Men de atar inte emot det, för de ser inte ljuset, och de vänder sina bhjärtan från mig för cmänniskobudens skull.

30 Och i det släktledet ska icke-judarnas tider fullbordas.

31 Och det ska finnas människor i det släktledet som inte ska dö förrän de har sett ett överväldigande agissel, för en ödeläggande sjukdom ska täcka landet.

32 Men mina lärjungar ska astå på heliga platser och ska inte rubbas. Men bland de ogudaktiga ska människor höja sina röster och bförbanna Gud och dö.

33 Och det ska även bli ajordbävningar på olika platser och många ödeläggelser. Ändå ska människor förhärda sina hjärtan mot mig, och de ska lyfta bsvärd mot varandra och de ska döda varandra.”

34 Och när nu jag, Herren, hade talat dessa ord till mina lärjungar, blev de oroliga.

35 Och jag sa till dem: ”Var inte aoroliga, för när allt detta sker, då kan ni veta att de löften som har getts er ska uppfyllas.

36 Och när ljuset börjar bryta fram ska det bli för dem som i en liknelse som jag ska ge er:

37 Ni ser och skådar afikonträden och ni ser dem med era ögon, och när de börjar knoppas och löven ännu är späda säger ni att sommaren är nära för handen.

38 På samma sätt ska det ske på den dagen när de får se allt detta, då ska de veta att stunden är nära.

39 Och det ska ske att den som afruktar mig ska bse fram emot Herrens stora cdag, ja, emot dteckneneMänniskosonens ankomst.

40 Och de ska se tecken och under, för dessa ska synas på himlarna ovantill och på jorden nedantill.

41 Och de ska se blod och aeld och rökmoln.

42 Och innan Herrens dag kommer ska asolen förmörkas och månen förvandlas till blod och stjärnorna falla från himlen.

43 Och återstoden ska samlas till denna plats.

44 Och då ska de hoppas på mig, och se, jag ska komma, och de ska se mig i himlens skyar, klädd med makt och stor ahärlighet, med alla de heliga änglarna. Och den som inte bväntar mig ska bli avskuren.

45 Men innan Herrens arm faller ska en ängel blåsa i sin abasun, och de heliga som har sovit ska bkomma fram för att möta mig i cskyn.

46 Om ni därför har sovit i afrid så är ni välsignade, för som ni nu ser mig och vet att jag är, på samma sätt ska ni bkomma till mig och era själar ska cleva, och er återlösning ska vara fullbordad, och de heliga ska komma fram från jordens fyra hörn.

47 Då ska Herrens aarm falla på nationerna.

48 Och då ska Herren sätta sin fot på detta aberg och det ska delas mitt itu, och jorden ska bskaka och ragla hit och dit, och även himlarna cska skälva.

49 Herren ska höja sin röst och jordens alla ändar ska höra den. Och jordens nationer ska ajämra sig, och de som har skrattat ska inse sin dårskap.

50 Och elände ska drabba bespottaren och smädaren ska förtäras, och de som har sökt det onda ska huggas ner och kastas i elden.

51 Och då ska ajudarna bse på mig och säga: ’Vad är det för sår i dina händer och i dina fötter?’

52 Då ska de veta att jag är Herren, för jag ska säga dem: ’Detta är såren som jag asårades med i mina vänners hus. Jag är den som lyftes upp. Jag är Jesus som bkorsfästes. Jag är Guds Son.’

53 Och då ska de agråta för sin ondskas skull, då ska de sörja över att de förföljde sin bkonung.

54 Och då ska ahednanationerna återlösas, och de som inte kände till någon lag ska ha del i den första buppståndelsen, och det ska bli cdrägligt för dem.

55 Och aSatan ska bbindas, så att han inte ska ha något rum i människobarnens hjärtan.

56 Och den adagen när jag kommer i min härlighet ska liknelsen som jag framställde om de tio bjungfrurna fullbordas.

57 För de som är visa och har tagit emot asanningen samt tagit den Helige Anden till sin bvägledare och inte har låtit sig cbedragas – sannerligen säger jag er: De ska inte huggas ner och kastas i delden, utan de ska uthärda den dagen.

58 Och ajorden ska ges till dem som en barvedel, och de ska föröka sig och växa sig starka, och deras barn ska cväxa upp utan synd till dfrälsning.

59 För Herren ska vara amitt ibland dem, och hans härlighet ska vara över dem och han ska vara deras kung och deras blagstiftare.”

60 Och se, nu säger jag dig: Det ska inte bli dig givet att veta något mer om detta kapitel förrän aNya testamentet är översatt, och i det ska allt detta tillkännages.

61 Därför ger jag dig nu tillåtelse att översätta det, så att ni kan vara beredda på det som ska komma.

62 För sannerligen säger jag er att stora ting väntar er.

63 Ni hör om akrig i främmande länder, men se, jag säger er: De är nära, ja, vid er dörr, och inte många år härefter ska ni få höra om krig i era egna länder.

64 Därför har jag, Herren, sagt: ”Samla ihop er från de aöstra landsdelarna, samla er, ni min kyrkas äldster. Dra ut till de västra områdena. Kalla invånarna till omvändelse och upprätta församlingar åt mig i den mån de omvänder sig.

65 Och samla med ett hjärta och en själ ihop era rikedomar, så att ni kan aköpa en arvedel som härefter ska utses åt er.”

66 Och den ska kallas aNya Jerusalem, ett bfridens cland, en dfristad, en säker plats för den allrahögste Gudens heliga.

67 Och Herrens ahärlighet ska vara där, och även Herrens förskräckelse ska vara där, så att de ogudaktiga inte kommer dit, och den ska kallas Sion.

68 Och ibland de ogudaktiga ska det ske att var och en som inte vill lyfta svärd mot sin nästa måste fly till Sion för sin säkerhet.

69 Och man ska asamlas dit från varje nation under himlen, och det ska vara det enda folk som inte ska föra krig mot varandra.

70 Och det ska sägas bland de ogudaktiga: ”Låt oss inte gå upp för att strida mot Sion, för Sions invånare är fruktansvärda, varför vi inte kan bjuda motstånd.”

71 Och det ska ske att de rättfärdiga ska samlas från alla nationer och komma till Sion sjungande den eviga glädjens sånger.

72 Och nu säger jag er: Låt inte detta gå ut till världen förrän jag finner det lämpligt, så att ni kan utföra detta verk inför människornas ögon och inför era fienders ögon, så att de inte vet vad ni gör förrän ni har utfört det som jag har befallt er,

73 så att de, när de får veta det, kan begrunda det.

74 För när Herren visar sig ska han vara afruktansvärd för dem, så att fruktan ska gripa dem, och de ska stå långt borta och bäva,

75 och alla nationer ska frukta på grund av Herrens förskräckelse och kraften i hans makt. Ske alltså. Amen.