Zvibatsiro Zvekudzidza
Muti weUpenyu


Muti weUpenyu

Muti uri muBindu reEdeni nemuparadiso yaMwari (Gen. 2:9; Zvaka. 2:7). Muhope dzaRihai muti weupenyu unoreva rudo rwaMwari unotsanangura sechipo chikuru-kuru pane zvipo zvose zvaMwari (1 Ni. 8; 11:21–22, 25; 15:36).

Dhinda