Zvibatsiro Zvekudzidza
Edeni


Edeni

Musha wevabereki vedu vekutanga, Adama naEva (Gen. 2:8–3:24; 4:16; 2 Ni. 2:19–25; Mos. 3, 4; Abr. 5), rakamiswa sebindu, kumabvazuva kweEdeni. Adama naEva vakaburitswa muEdeni mushure mekudya muchero wairambidzwa nokuve vanofa (Mos. 4:29). Zvakazarurwa zvemazuva ekupedzisira zvinotsinhira rungano rwemubhaibheri rweBindu reEdeni. Zvinopamhidzira mashoko anokosha ekuti bindu iri rakanga riri pave kunzi zvino nyika ye North America (D&Z 116; 117:8).

Dhinda