Zvibatsiro Zvekudzidza
Upenyu hwenyama husati hwavepo


Upenyu hwenyama husati hwavepo

Upenyu husati hwave nehwepano pasi. Vose varume nevakadzi vaigara naMwari sevana vavo vemweya vasati vauya pano pasi sevanhu vanofa. Izvi dzimwe nguva zvinodaidzwa kuti chinzvimbo chekutanga (Abr. 3:26).

Dhinda