Zvibatsiro Zvekudzidza
Dangwe


Dangwe

Munguva yemadzibaba echinyakare, dangwe remwanakomana raigashidzwa nhaka yekuberekwa (Gen. 43:33) nokudaro aigara nhaka yehutungamiri hwemhuri pakufa kwababa. Dangwe raifanira kunge riine chiremera kutora basa iri (Ⅰ Mak. 5:1–2) uye aigona kurasikirwa nehudangwe hwake pamusana pekusarurama.

Pasi pemurau waMosesi, dangwe remwanakomana raitarisirwa kuve raMwari. Dangwe raigashira mugove wakapetwa wezvinhu zvababa vake (Deut. 21:17). Mushure merufu rwababa vake, raive basa rake rekuchengeta amai vake nehanzvadzi.

Dangwe renzombe remhuka nairowo rainzi nderaMwari. Mhuka dzakachena dzaishandiswa mumipiro, mhuka dzakasviba dzichinunurwa kana kutengeswa kana kuuraiwa (Eks. 13:2, 11–13; 34:19–20; Rev. 27:11–13, 26–27).

Dangwe mumucherechedzo vaJesu Kristu nekudzidzisa kwake pano pasi, zvichiyeuchidza vanhu kuti Mesia mukuru achauya (Mos. 5:4–8; 6:63).

Jesu aiva dangwe kuvana vemweya vaBaba vedu Vekudenga, iyeyo Mumwechete Akaberekwa waBaba munyama, uye wekutanga kumuka kuvakafa (VaKoro. 1:13–18). Vatendi vane rutendo vanove nhengo dzeChechi yeDangwe mukusingaperi (D&Z 93:21–22).