Pagalbinės studijavimo priemonės
Jėzus Kristus


Jėzus Kristus

Kristus (graikų k. žodis) ir Mesijas (hebrajų k. žodis) reiškia „pateptasis“. Jėzus Kristus yra dvasinis Tėvo Pirmagimis (Hbr 1:6; DS 93:21). Jis yra Tėvo Viengimis kūne (Jn 1:14; 3:16). Jis yra Jehova (DS 110:3–4) ir savo didžiajam pašaukimui buvo iš anksto paskirtas prieš pasaulio sukūrimą. Tėvo vadovaujamas Jėzus sukūrė žemę ir viską, kas joje (Jn 1:3, 14; Moz 1:31–33). Jis gimė Marijai Betliejuje, gyveno be nuodėmės ir atliko tobulą apmokėjimą už visas žmonijos nuodėmes, praliedamas savo kraują ir atiduodamas savo gyvybę ant kryžiaus (Mt 2:1; 1 Nef 11:13–33; 3 Nef 27:13–16; DS 76:40–42). Jis prisikėlė iš mirusiųjų ir tuo užtikrino, kad galiausiai visa žmonija bus prikelta. Jėzaus apmokėjimo ir prisikėlimo dėka tie, kurie atgailauja dėl savo nuodėmių ir paklūsta Dievo įsakymams, gali amžinai gyventi su Jėzumi ir Tėvu (2 Nef 9:10–12; 21–22; DS 76:50–53, 62).

Jėzus Kristus yra svarbiausia esybė, gimusi šioje žemėje. Jo gyvenimas yra tobulas pavyzdys, kaip turėtų gyventi visa žmonija. Visos maldos, palaiminimai ir kunigystės apeigos turi būti atliekamos jo vardu. Jis yra viešpačių Viešpats, karalių Karalius, Kūrėjas, Gelbėtojas, visos žemės Dievas.

Jėzus Kristus sugrįš galioje ir šlovėje, kad viešpatautų žemėje Tūkstantmečio metu. Paskutiniąją dieną jis teis visą žmoniją (Al 11:40–41; DžS–M 1).

Jo gyvenimo apžvalga (pagal įvykių seką)

Bažnyčios galva

Ikimirtingoji Kristaus būtis

Jėzaus Kristaus pavyzdys

Jėzaus Kristaus šlovė

Jėzaus Kristaus vardo priėmimas

Kristaus pasirodymai po mirties

Kristaus pavaizdai ir simboliai

Kristaus tūkstantmetinis viešpatavimas

Liudijimas apie Jėzų Kristų

Pranašystės apie Jėzaus Kristaus gimimą ir mirtį

Teisėjas

Valdžia