Raštai
Džozefas Smitas–Mato 1


Džozefas Smitas–Mato

Ištrauka iš Biblijos vertimo, kaip jis buvo apreikštas pranašui Džozefui Smitui 1831 metais (Mt 23:39 ir 24 skyrius).

1 skyrius

Jėzus išpranašauja artėjantį Jeruzalės sunaikinimą – Jis taip pat kalba apie antrąjį Žmogaus Sūnaus atėjimą ir nelabųjų sunaikinimą.

1 Nes sakau jums, kad nuo šiol manęs nebematysite ir nežinosite, jog aš esu tas, apie kurį rašė pranašai, kol netarsite: Palaimintas tas, kuris aateina Viešpaties vardu dangaus debesyse ir visi šventieji angelai su juo. Tada jo mokiniai suprato, kad jis vėl ateis į žemę po to, kai bus pašlovintas ir karūnuotas bDievo dešinėje.

2 Ir Jėzus išėjo ir keliavo tolyn nuo šventyklos; ir prie jo priėjo jo mokiniai, norėdami jį išgirsti, sakydami: Mokytojau, apreikšk mums apie šventyklos pastatus, kadangi tu pasakei: Jie bus nugriauti ir palikti jums tušti.

3 Ir Jėzus tarė jiems: Argi viso to nematote ir nesuprantate? Iš tiesų sakau jums: čia, šitoje šventykloje, neliks aakmens ant akmens, kuris nebūtų nugriautas.

4 Ir juos palikęs Jėzus užkopė ant Alyvų akalno. Ir jam besėdint ant Alyvų kalno, priėjo vien tik mokiniai, sakydami: Pasakyk mums kada įvyks tai, ką pasakei apie šventyklos ir žydų sunaikinimą; ir koks tavo batėjimo ir cpasaulio pabaigos, arba dnelabųjų sunaikinimo, kas yra pasaulio pabaiga, eženklas?

5 Ir Jėzus atsakė ir tarė jiems: Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų;

6 nes daugelis ateis mano vardu, sakydami: Aš esu Kristus, – ir daugelį suklaidins;

7 tada jie atiduos jus akankinti ir žudys jus, ir dėl mano vardo būsite bnekenčiami visų tautų;

8 ir tada daugelis pasipiktins, ir vienas kitą išduos, ir vienas kito nekęs.

9 Ir kils daug netikrų pranašų, ir daugelį suklaidins.

10 Ir kadangi įsigalės nedorybė, daugelio ameilė atšals;

11 bet tas, kuris išliks tvirtas ir nenugalėtas, tas bus išgelbėtas.

12 Taigi, išvydę išnaikinimo abjaurastį, apie kurią kalbėjo pranašas bDanielius, kalbėdamas apie cJeruzalės sunaikinimą, stovėkite dšventoje vietoje; kas skaito, tesupranta.

13 Tada tie, kurie Judėjoje, tebėga į akalnus;

14 tas, kuris ant stogo, tebėga ir tenegrįžta ko nors pasiimti iš savo namų;

15 o tas, kuris laukuose, tenegrįžta pasiimti savo drabužių;

16 ir vargas anėščioms ir žindančioms tomis dienomis;

17 todėl melskite Viešpatį, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną;

18 nes tuomet, tomis dienomis, ažydus ir bJeruzalės gyventojus ištiks didelis suspaudimas, kokio Dievas dar nebuvo siuntęs Izraeliui nuo jų karalystės pradžios iki dabar, taip, ir kokio daugiau niekada nesiųs Izraeliui.

19 Visa, kas juos ištiko, yra tik juos ištiksiančių kentėjimų pradžia.

20 Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, nebūtų išgelbėtas nė vienas iš jų kūno; bet išrinktųjų labui, pagal sandorą, tos dienos bus sutrumpintos.

21 Štai, tai aš jums pasakiau apie žydus; ir dar, jei pasibaigus tų dienų suspaudimui, kuris ištiks Jeruzalę, kas nors jums sakytų: Štai, čia Kristus, arba ten, – netikėkite juo;

22 nes tomis dienomis taip pat iškils netikri kristūs ir netikri pranašai ir rodys didelius ženklus bei stebuklus, ir taip suklaidins, jei įmanoma, net išrinktuosius, kurie yra išrinktieji pagal sandorą.

23 Štai aš jums tai kalbu aišrinktųjų labui; ir jūs taip pat girdėsite apie bkarus ir karų gandus; žiūrėkite, kad nebūtumėt susirūpinę, nes viskas, ką jums pasakiau, turi įvykti; bet tai dar ne pabaiga.

24 Štai aš pasakiau jums iš anksto;

25 todėl, jeigu jie sakys jums: Štai jis dykumoje, – neikite; Štai jis slaptuose kambariuose, – netikėkite;

26 nes kaip aušros šviesa sklinda iš arytų ir šviečia net iki vakarų, ir apima visą žemę, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas.

27 Ir dabar aš duodu jums palyginimą. Štai, kur lavonas, ten susirinks ir ereliai; taip ir mano išrinktieji bus asurinkti iš keturių žemės ketvirčių.

28 Ir jie girdės apie karus ir karų gandus.

29 Štai aš kalbu savo išrinktųjų labui; nes tauta pakils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę; bus abadai ir marai, ir žemės drebėjimai įvairiose vietose.

30 Ir dar, kadangi įsigalės nedorybė, žmonių meilė atšals; bet tas, kuris liks nenugalėtas, tas bus išgelbėtas.

31 Ir dar, ši karalystės evangelija bus skelbiama visame apasaulyje kaip liudijimas visoms tautoms, ir tada ateis galas, arba nelabųjų sunaikinimas;

32 ir vėl išsipildys išnaikinimo bjaurastis, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius.

33 Ir netrukus po tų dienų suspaudimo asaulė bus užtemdyta, ir mėnulis neduos savo šviesos, ir žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus supurtytos.

34 Iš tiesų sakau jums: ši karta, kurioje pasirodys šie dalykai, nepraeis, kol visa, ką jums pasakiau, bus išpildyta.

35 Nors ateis dienos, kai dangus ir žemė praeis, tačiau mano ažodžiai nepraeis, bet viskas bus išpildyta.

36 Ir, kaip sakiau anksčiau, po tų dienų asuspaudimo ir dangų galybių supurtymo, danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės gentys raudos; ir jie išvys Žmogaus Sūnų, bateinantį dangaus debesyse su galia ir didele šlove;

37 ir kas kraunasi mano ažodį, nebus suklaidintas, nes Žmogaus Sūnus ateis ir pasiųs priešais save savo bangelus su garsiu trimito skardenimu, ir šie csurinks likusius jo išrinktuosius iš keturių vėjų, nuo vieno dangaus krašto iki kito.

38 Dabar pasimokykite palyginimo iš afigmedžio: kai jo šakelės dar gležnos ir jis pradeda leisti lapus, jūs žinote, kad vasara arti.

39 Lygiai taip ir mano išrinktieji – kai jie pamatys visa tai, žinos, kad jis arti, netgi prie durų;

40 bet apie tą dieną ir valandą anežino niekas, taip, nė Dievo angelai danguje, o tik mano Tėvas.

41 Bet kaip tai buvo aNojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant;

42 nes jiems bus taip, kaip buvo dienomis prieš atvaną; nes iki tos dienos, kai Nojus įžengė į arką, jie valgė ir gėrė, vedė ir tekino;

43 ir nenumanė, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas.

44 Tada bus išpildyta tai, kas parašyta, kad apaskutinėmis dienomis du bus lauke, vienas bus paimtas, o kitas bpaliktas;

45 du mals prie girnų, vienas bus paimtas, o kitas paliktas;

46 ir ką sakau vienam, aš sakau visiems žmonėms: abudėkite tad, nes nežinote, kurią valandą ateina jūsų Viešpats.

47 Bet žinokite tai: jei geras namų šeimininkas žinotų, kurią sargybą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų, kad į jo namus būtų įsilaužta, bet būtų pasiruošęs.

48 Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateina tą valandą, kai nesitikite.

49 Kas tad yra tas aištikimas ir išmintingas tarnas, kurį jo viešpats paskyrė savo namų valdytoju, kad duotų jiems maisto deramu laiku?

50 Palaimintas tas tarnas, kurį jo viešpats grįžęs ras tai darantį; ir iš tiesų sakau jums: jis paskirs jį visų savo gėrybių valdytoju.

51 Bet jei tas piktas tarnas sakys savo širdyje: Mano viešpats avilkina savo atėjimą,

52 ir ims mušti savo bendratarnius bei valgyti ir gerti su girtuokliais,

53 to tarno viešpats ateis tą dieną, kada anas jo nelaukia, ir tą valandą, apie kurią tas nenumano,

54 ir perkirs jį pusiau, ir paskirs jam jo dalį su veidmainiais; ten bus verksmas ir dantų agriežimas.

55 Ir taip ateina nelabųjų agalas, kaip pranašavo Mozė, sakydamas: Jie bus iškirsti iš mano liaudies; bet žemės pabaiga dar ne tada, bet netrukus.