Pagalbinės studijavimo priemonės
Chronologija


Chronologija

Ši chronologija, arba įvykių sąrašas, nėra išsami ir skirta tik padėti skaitytojui suprasti biblinių ir Mormono Knygos laikų įvykių seką.

Pirmųjų patriarchų dienų įvykiai: (Kadangi sunku nustatyti šiame skyriuje aprašomų įvykių tikslias datas, jos nepateikiamos)

Prieš Kristaus gim. (arba pr. m. e.)

4000

Nupuolė Adomas

Tarnavo Henochas

Tarnavo Nojus; žemė buvo užtvindyta

Buvo statomas Babelės bokštas; Jareditai keliavo į pažadėtąją žemę

Tarnavo Melchizedekas

Mirė Nojus

Gimė Abramas (Abraomas)

Gimė Izaokas

Gimė Jokūbas

Gimė Juozapas

Juozapas buvo parduotas į Egiptą

Juozapas buvo atvestas pas faraoną

Jokūbas (Izraelis) su savo šeima persikėlė į Egiptą

Mirė Jokūbas (Izraelis)

Mirė Juozapas

Gimė Mozė

Mozė išvedė Izraelio vaikus iš Egipto (Išėjimas)

Mozė buvo perkeltas

Mirė Jozuė

Mirus Jozuei, prasidėjo teisėjų periodas. Pirmasis teisėjas buvo Otnielis, o paskutinis – Samuelis. Apie kitų teisėjų seką ir datas nėra patikimų duomenų.

Saulius buvo pateptas karaliumi

Įvykiai Jungtinėje Izraelio karalystėje:

1095

Pradėjo karaliauti Saulius

1063

Samuelis patepė karaliumi Dovydą

1055

Dovydas buvo paskelbtas karaliumi Hebrone

1047

Dovydas buvo paskelbtas karaliumi Jeruzalėje; pranašavo Natanas ir Gadas

1015

Saliamonas buvo paskelbtas viso Izraelio karaliumi

991

Užbaigta šventykla

975

Mirė Saliamonas; dešimt šiaurinių genčių sukilo prieš jo sūnų Rehabeamą, ir Izraelis suskilo

Įvykiai Izraelyje:

Įvykiai Jude:

Mormono Knygos istorijos įvykiai:

975

Karaliavo Jeroboamas

949

Egipto karalius Šišakas apiplėšė Jeruzalę

875

Šiaurinį Izraelį iš Samarijos valdė Ahabas; pranašavo Elija

851

Eliziejus darė didelius stebuklus

792

Pranašavo Amosas

790

Pranašavo Jona ir Ozėjas

740

Pradėjo pranašauti Izaijas (įkurta Roma; 747 m. Babilonės karaliumi buvo Nabonasaras; nuo 747 m. iki 734 m. Asirijos karaliumi buvo Tiglat Pileseras III)

728

Judo karaliumi buvo Ezekijas (Asirijos karaliumi buvo Šalmaneseras IV)

721

Šiaurinė karalystė sunaikinta; dešimt genčių paimtos į nelaisvę; pranašavo Michėjas

642

Pranašavo Nahumas

628

Pranašavo Jeremijas ir Sofonijas

609

Pranašavo Abdijas; Danielius išvežtas nelaisvėn į Babilonę (606 m. žlugo Ninevė; Nuo 604 m. iki 561 m. Babilonės karaliumi buvo Nebukadnecaras)

600

Lehis paliko Jeruzalę

598

Pranašavo Ezechielis (Babilonėje); pranašavo Habakukas; Judo karaliumi buvo Zedekijas

588

Mulekas išvyko iš Jeruzalės į pažadėtąją žemę

588

Nefitai atsiskyrė nuo lamanitų (tarp 588 ir 570 m. pr. m. e.)

587

Nebukadnecaras užgrobė Jeruzalę

Žydų istorijos įvykiai:

Mormono Knygos istorijos įvykiai:

537

Kyras išleido potvarkį, kad žydai gali sugrįžti iš Babilonės

520

Pranašavo Agėjas ir Zacharijas

486

Gyveno Estera

458

Ezrai pavesta įvykdyti reformas

444

Nehemijas paskirtas Judėjos valdytoju

432

Pranašavo Malachijas

400

Plokšteles perėmė Jaromas

360

Plokšteles perėmė Omnis

332

Aleksandras Didysis (Makedonietis) nukariavo Siriją ir Egiptą

323

Aleksandras mirė

277

Pradėta Septuaginta – žydų Raštų vertimas į graikų kalbą

167

Matatijas Makabis sukilo prieš Siriją

166

Judas Makabėjus tapo žydų vadu

165

Šventykla buvo apvalyta ir vėl pašventinta; įsteigta Hanukos šventė

161

Judas Makabėjus mirė

148

Nužudytas Abinadis; Alma atkūrė bažnyčią tarp nefitų

124

Benjaminas pasakė savo paskutinę kalbą nefitams

100

Savo darbą pradėjo Alma jaunesnysis ir Mozijo sūnūs

91

Tarp nefitų prasidėjo teisėjų valdžia

63

Pompėjus užkariavo Jeruzalę ir Makabių valdymas Izraelyje baigėsi

51

Valdė Kleopatra

41

Herodas ir Fasaelis buvo paskirti Judo tetrarchais

37

Herodas tapo Jeruzalės valdytoju

31

Įvyko Aktijaus Mūšis; nuo 31 m. prieš Kristaus gim. iki 14 m. po Kristaus gim. Romos imperatoriumi buvo Augustas

30

Mirė Kleopatra

17

Herodas atstatė šventyklą

6

Samuelis Lamanitas pranašavo apie Kristaus gimimą

Kristčioniškos istorijos įvykiai:

Mormono Knygos istorijos įvykiai:

Po Kristaus gim. (arba mūsų eros metai)

Po Kristaus gim. (arba m. – mūsų eros metai)

Gimė Jėzus Kristus

30

Kristus pradėjo tarnauti

33

Kristus buvo nukryžiuotas

33 ar 34

Prikeltas Kristus pasirodė Amerikoje

35

Buvo atverstas Paulius

45

Paulius leidosi į savo pirmąją misionierišką kelionę

58

Paulius buvo nugabentas į Romą

61

Baigėsi Apaštalų darbų istorija

62

Roma buvo sudeginta; valdant Neronui krisčionys buvo persekiojami

70

Krisčionys pasitraukė į Pelą (Dekapolį); Jeruzalė buvo apgulta ir paimta

95

Krisčionis persekiojo Domitianas

385

Nefitų tauta buvo sunaikinta

421

Moronis paslėpė plokšteles