Pagalbinės studijavimo priemonės
Jokūbas, Zebediejaus sūnus


Jokūbas, Zebediejaus sūnus

Vienas iš Dvylikos Apaštalų, kuriuos Jėzus išsirinko savo mirtingosios tarnystės metu. Jis buvo Jono brolis. Jis buvo vienas iš trijų apaštalų, išrinktų būti su Jėzumi tam tikrais ypatingais atvejais: Jairo dukters prikėlimo metu (Mk 5:37), atmainymo metu (Mt 17:1; Mk 9:2; Lk 9:28) ir Getsemanėje (Mt 26:37; Mk 14:33). Su Petru ir Jonu jis sugrąžino Melchizedeko kunigystę į žemę, įšventindamas Džozefą Smitą (DS 27:12; 128:20; DžS–I 1:72).