Pagalbinės studijavimo priemonės
Abraomo sandora


Abraomo sandora

Abraomas priėmė evangeliją, buvo įšventintas į aukštesniąją kunigystę (DS 84:14; Abr 2:11) ir sudarė celestialinę santuoką, kuri yra išaukštinimo sandora (DS 131:1–4; 132:19, 29). Abraomui buvo pažadėta, kad visi šių sandorų palaiminimai bus pasiūlyti jo mirtingajai ainijai (DS 132:29–31; Abr 2:6–11). Šios sandoros ir pažadai kartu paėmus vadinami Abraomo sandora. Šios sandoros sugrąžinimas buvo evangelijos sugrąžinimas paskutinėmis dienomis, nes per ją palaiminamos visos žemės tautos (Gal 3:8–9, 29; DS 110:12; 124:58; Abr 2:10–11).