Pagalbinės studijavimo priemonės
Evangelijos


Evangelijos

Keturi pasakojimai arba liudijimai apie mirtingąjį Jėzaus gyvenimą ir su jo tarnyste susijusius įvykius, esantys pirmose keturiose Naujojo Testamento knygose. Parašytos Mato, Morkaus, Luko ir Jono jos yra rašytiniai liudijimai apie Jėzaus gyvenimą. Mormono Knygos 3 Nefio knyga daugeliu atžvilgių panaši į šias keturias Naujojo Testamento evangelijas.

Naujojo Testamento knygos pradžioje buvo parašytos graikų kalba. Graikų kalba žodis evangelija reiškia „geroji naujiena“. Geroji naujiena yra ta, kad Jėzus Kristus įvykdė apmokėjimą, kuris išpirks visą žmoniją iš mirties ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus (Jn 3:16; Rom 5:10–11; 2 Nef 9:26; Al 34:9; DS 76:69).

Evangelijų darna

Gelbėtojo atitinkamus mokymus evangelijose pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną galima palyginti vieną su kitu ir su paskutinių dienų apreiškimu taip:

Evangelijų darna

Įvykis

Pagal Matą

Pagal Morkų

Pagal Luką

Pagal Joną

Paskutiniųjų dienų apreiškimas

Jėzaus genealogija

1:2–17

3:23–38

Jono Krikštytojo gimimas

1:5–25, 57–58

Jėzaus gimimas

2:1–15

2:6–7

1 Nef 11:18–20; 2 Nef 17:14; Mzj 3:5–8; Al 7:10; Hel 14:5–12; 3 Nef 1:4–22

Simeono ir Onos pranašystės

2:25–39

Apsilankymas šventykloje (Pascha)

2:41–50

Jono Krikštytojo tarnystės pradžia

3:1, 5–6

1:4

3:1–3

1:6–14

Jėzaus krikštas

3:13–17

1:9–11

3:21–22

1:32–34

1 Nef 10:7–10; 2 Nef 31:4–21

Jėzaus gundymai

4:1–11

4:1–13

Jono Krikštytojo liudijimas

1:15–36

DS 93:6–18, 26

Vestuvės Kanoje (Pirmasis Jėzaus stebuklas)

2:1–11

Pirmasis šventyklos išvalymas

2:14–17

Susitikimas su Nikodemu

3:1–10

Susitikimas su samariete prie šulinio

4:1–42

Nazaretas atmeta Jėzų

4:13–16

4:16–30

Žvejai pašaukiami būti žmonių žvejais

4:18–22

1:16–20

Stebuklingas tinklų pripildymas

5:1–11

Jairo dukters prikėlimas

9:18–19, 23–26

5:21–24, 35–43

8:41–42, 49–56

Kraujoplūdžiu sergančios moters išgydymas

9:20–22

5:25–34

8:43–48

Dvylikos pašaukimas

10:1–42

3:13–19; 6:7–13

6:12–16; 9:1–2; 12:2–12, 49–53

1 Nef 13:24–26, 39–41; DS 95:4

Našlės sūnaus prikėlimas

7:11–15

Kojų patepimas Kristui

7:36–50

12:2–8

Audros nuramdymas

4:36–41

8:22–25

Septyniasdešimties pašaukimas

10:1

DS 107:25, 34, 93–97

Velnių legiono išvarymas į kiaules

5:1–20

Kalno pamokslas

5–7

6:17–49

3 Nef 12–14

Jėzaus palyginimai yra trumpi pasakojimai, kuriuose įprasti dalykai ar įvykiai lyginami su tiesa. Jėzus dažnai juos naudojo mokydamas dvasinių tiesų.

 Sėjėjas

13:3–9, 18–23

4:3–9, 14–20

8:4–8, 11–15

 Raugės

13:24–30, 36–43

DS 86:1–7

 Garstyčios grūdelis

13:31–32

4:30–32

13:18–19

 Raugas

13:33

13:20–21

 Lobis lauke

13:44

 Brangusis perlas

13:45–46

 Žvejybinis tinklas

13:47–50

 Šeimininkas

13:51–52

 Nuklydusi avis

18:12–14

15:1–7

 Pamestas pinigas

15:8–10

 Sūnus palaidūnas

15:11–32

 Negailestingas tarnas

18:23–35

 Gerasis Samarietis

10:25–37

 Neteisus prievaizdas

16:1–8

 Lozorius ir turtuolis

16:14–15, 19–31

 Neteisus teisėjas

18:1–8

 Gerasis ganytojas

10:1–21

3 Nef 15:17–24

 Vynuogyno darbininkai

20:1–16

10:31

 Minos

19:11–27

 Du sūnūs

21:28–32

 Nedori vynininkai

21:33–46

12:1–12

20:9–20

 Karaliaus sūnaus vestuvės

22:1–14

14:7–24

 Dešimt mergelių

25:1–13

12:35–36

DS 45:56–59

 Talentai

25:14–30

 Avys ir ožiai

25:31–46

Penkių tūkstančių pamaitinimas

14:16–21

6:33–44

9:11–17

6:5–14

Jėzaus ėjimas vandeniu

14:22–33

6:45–52

6:16–21

Petro liudijimas apie Kristų

16:13–16

8:27–29

9:18–20

Petrui pažadėti karalystės raktai

16:19

Pamokslas apie gyvenimo duoną

6:22–71

Neregio išgydymas šabo dieną

9:1–41

Atmainymas; įteikti kunigystės raktai

17:1–13

9:2–13

9:28–36

DS 63:20–21; 110:11–13

Vaikų laiminimas

19:13–15

10:13–16

18:15–17

Viešpaties malda

6:5–15

11:1–4

Lozoriaus prikėlimas

11:1–45

Triumfinis įžengimas

21:6–11

11:7–11

19:35–38

12:12–18

Pinigų keitėjų išvarymas iš šventyklos

21:12–16

11:15–19

19:45–48

Našlės skatikas

12:41–44

21:1–4

Pamokslas apie antrąjį atėjimą

24:1–51

13:1–37

12:37–48; 17:20–37; 21:5–38

DS 45:16–60; DžS–M 1:1–55

Dešimties raupsuotųjų išgydymas

17:12–14

Paskutinė Jėzaus Pascha; įsteigtas sakramentas; nurodymai Dvylikai; kojų plovimas mokiniams

26:14–32

14:10–27

22:1–20

13–17

Jėzaus kentėjimas Getsemanėje

26:36–46

14:32–42

22:40–46

2 Nef 9:21–22; Mzj 3:5–12; DS 19:1–24

Jėzus yra vynmedis

15:1–8

Judo išdavystė

26:47–50

14:43–46

22:47–48

18:2–3

Tardymas priešais Kajafą

26:57

14:53

22:54, 66–71

18:24, 28

Tardymas priešais Pilotą

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–6

18:28–38

Tardymas priešais Herodą

23:7–10

Jėzus nuplakamas ir išjuokiamas

27:27–31

15:15–20

19:1–12

Nukryžiavimas

27:35–44

15:24–33

23:32–43

19:18–22

Hel 14:20–27; 3 Nef 8:5–22; 10:9

Prikėlimas

28:2–8

16:5–8

24:4–8

Jėzaus pasirodymas mokiniams

16:14

24:13–32, 36–51

20:19–23

Jėzaus pasirodymas Tomui

20:24–29

Pakilimas į dangų

16:19–20

24:50–53