Pagalbinės studijavimo priemonės
Korintiečiams, laiškas


Korintiečiams, laiškas

Dvi knygos Naujajame Testamente. Pradžioje jos buvo Pauliaus laiškai, parašyti šventiesiems Korinte, siekiant ištaisyti netvarką tarp jų. Korintiečiai gyveno amoralioje visuomenėje.

1 laiškas korintiečiams

Pirmame skyriuje yra Pauliaus sveikinimai ir padėka. 2–6 skyriuose Paulius taiso Korinto šventųjų klaidas. 7–12 skyriuose yra Pauliaus atsakymai į tam tikrus klausimus. 13–15 skyriuose aprašoma tikroji meilė, dvasinės dovanos ir prikėlimas. 16 skyriuje yra Pauliaus patarimas likti tvirtiems tikėjime.

2 laiškas korintiečiams

Pirmame skyriuje yra Pauliaus sveikinimai ir padėka. 2 skyriuje yra asmeniškas patarimas Titui. 3–7 skyriuose aprašoma evangelijos galia šventųjų ir jų vadovų gyvenimuose. 8–9 skyriuose šventiesiems patariama džiaugsmingai šelpti vargšus. 10–12 skyriuose yra Pauliaus pareiškimas apie savo, kaip apaštalo, padėtį. 13 skyriuje raginama būti tobulais.