Amasu Okufunda
Umhlaba


Umhlaba

Njengoba lisetshenziswa emibhalweni engcwele, igama elithi umhlaba linezincazelo ezimbili: (1) Yiplanethi esihlala kuyo, eyadalwa nguNkulunkulu ngoJesu Kristu ukuze isetshenziswe ngumuntu ngesikhathi sakhe sokuvivinywa sasemhlabeni. Lokho emiselwe kona wukuba ikhazimuliswe futhi iphakanyiswe (Mf&V 77:1–2; 130:8–9). Umhlaba uzoba yifa laphakade lalabo abaphile ngokufanele ukuba bathole inkazimulo yesilestiyali (Mf&V 88:14–26). Bazothokozela ukuba lapho kukhona khona uBaba neNdodana (Mf&V 76:62). (2) Ngokulinganisa, yilabo bantu abangayithobeli imiyalelo kaNkulunkulu.

Udalelwe umuntu

Uyinto ephilayo

Ukuhlukana komhlaba

Ukuhlanzwa komhlaba

Isimo sokugcina somhlaba

Impilo yasemhlabeni

Abantu abangayithobeli imiyalelo

Ukuphela komhlaba