Tutkimisen apuneuvoja
Profeettojen koulu


Profeettojen koulu

Herra käski Joseph Smithiä perustamaan Kirtlandiin Ohioon (Amerikan yhdysvaltoihin) talvella 1832–1833 koulun, jotta veljille voitaisiin opettaa kaikkea evankeliumiin ja Jumalan valtakuntaan kuuluvaa. Monet kirkon varhaisista johtajista kävivät tätä koulua. Toista profeettojen tai vanhinten koulua piti Parley P. Pratt Jacksonin piirikunnassa Missourissa (OL 97:1–6). Samanlaisia kouluja pidettiin myös lännessä pian pyhien saavuttua sinne, mutta ne lakkasivat pian. Nykyisin evankeliumia opetetaan kotona, pappeuskoorumeissa ja eri apujärjestöissä ja kaikissa kirkon kouluissa sekä seminaarissa ja instituutissa.