Tutkimisen apuneuvoja
Melkisedekin pappeus


Melkisedekin pappeus

Melkisedekin pappeus on korkeampi eli suurempi pappeus; Aaronin pappeus on vähäisempi pappeus. Melkisedekin pappeuteen kuuluvat kirkon hengellisten siunausten avaimet. Jumalisuuden voima ilmenee ihmisille korkeamman pappeuden toimituksissa (OL 84:18–25; 107:18–21).

Jumala ilmoitti tämän korkeamman pappeuden ensiksi Aadamille. Tämä pappeus on ollut kaikkien taloudenhoitokausien patriarkoilla ja profeetoilla (OL 84:6–17). Aluksi sitä kutsuttiin Pyhäksi pappeudeksi Jumalan Pojan järjestyksen mukaan. Myöhemmin sitä alettiin sanoa Melkisedekin pappeudeksi (OL 107:2–4).

Kun Israelin lapset eivät eläneet Melkisedekin pappeuden etuoikeuksien ja liittojen mukaan, Herra otti pois korkeamman lain ja antoi heille vähäisemmän pappeuden ja vähäisemmän lain (OL 84:23–26), Aaronin pappeuden ja Mooseksen lain. Kun Jeesus tuli maan päälle, hän palautti Melkisedekin pappeuden juutalaisille ja alkoi rakentaa kirkkoa heidän keskuuteensa. Pappeus ja kirkko katosivat kuitenkin jälleen luopumuksen vuoksi. Myöhemmin ne palautettiin Joseph Smith nuoremman kautta (OL 27:12–13; 128:20; JS–H 1:73).

Melkisedekin pappeudessa on vanhimman, ylipapin, patriarkan, seitsenkymmenen ja apostolin virat (OL 107). Melkisedekin pappeus tulee aina kuulumaan Jumalan valtakuntaan maan päällä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti on ylipappeuden eli Melkisedekin pappeuden presidentti, ja hänellä on hallussaan kaikki Jumalan valtakuntaan maan päällä kuuluvat avaimet. Presidentin kutsumus on vain yhdellä miehellä kerrallaan, ja hän on maan päällä ainoa ihminen, jolla on valtuus käyttää kaikkia pappeuden avaimia (OL 107:64–67; 132:7).