Tutkimisen apuneuvoja
Pietari


Pietari

Uudessa testamentissa betsaidalainen kalastaja, joka asui vaimonsa kanssa Kapernaumissa; alkuperäiseltä nimeltään Simon (2. Piet. 1:1). Jeesus paransi Pietarin anopin (Mark. 1:29–31). Pietari kutsuttiin yhdessä veljensä Andreaksen kanssa Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi (Matt. 4:18–22; Mark. 1:16–18; Luuk. 5:1–11). Herra antoi Pietarille arameankielisen nimen Keefas, joka merkitsee ’näkijä’ tai ’kivi’ (Joh. 1:40–42; JSR Joh. 1:42 [Liiteosa]). Uudessa testamentissa mainitaan joitakin kuolevaisuuteen kuuluvia Pietarin heikkouksia, mutta siitä ilmenee myös, että hän voitti ne ja tuli väkeväksi uskonsa kautta Jeesukseen Kristukseen.

Pietari tunnusti, että Jeesus on Kristus ja Jumalan Poika (Joh. 6:68–69), ja Herra valitsi hänet pitämään hallussaan valtakunnan avaimia maan päällä (Matt. 16:13–19). Kirkastusvuorella Pietari näki kirkastetun Vapahtajan sekä Mooseksen ja Eliaksen (Elian) (Matt. 17:1–9).

Pietari oli pääapostoli omana aikanaan. Vapahtajan kuoleman, ylösnousemuksen ja taivaaseennousemisen jälkeen hän kutsui kirkon koolle ja johti uuden apostolin kutsumista Juudas Iskariotin tilalle (Ap. t. 1:15–26). Pietari ja Johannes paransivat syntymästään saakka ramman miehen (Ap. t. 3:1–16) ja vapautuivat ihmeellisellä tavalla vankilasta (Ap. t. 5:11–29; 12:1–19). Pietari aloitti evankeliumin saarnaamisen pakanoille (Ap. t. 10–11). Pietari, Jaakob ja Johannes tulivat myöhempinä aikoina taivaasta ja antoivat Melkisedekin pappeuden ja sen avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle (OL 27:12–13; 128:20).

Ensimmäinen Pietarin kirje

Ensimmäinen kirje kirjoitettiin ”Babylonista” (luultavasti Roomasta) ja lähetettiin nykyisin Vähänä-Aasiana tunnetun alueen pyhille pian sen jälkeen kun Nero oli aloittanut kristittyjen vainot.

Luvussa 1 puhutaan Kristuksen ennalta asetetusta Lunastajan-roolista. Luvuissa 2 ja 3 selitetään, että Kristus on seurakunnan kulmakivi, että pyhillä on kuninkaallinen pappeus ja että Kristus saarnasi vankeudessa oleville hengille. Luvuissa 4 ja 5 selitetään, miksi evankeliumia saarnataan kuolleille ja miksi vanhinten täytyy kaitsea laumaa.

Toinen Pietarin kirje

Luvussa 1 pyhiä kehotetaan tekemään kutsumuksensa ja valintansa lujaksi. Luvussa 2 varoitetaan vääristä opettajista. Luvussa 3 puhutaan myöhemmistä ajoista ja Kristuksen toisesta tulemisesta.