Syn
    Footnotes
    Theme

    Syn

    En åpenbaring av en begivenhet, person eller ting hvor et menneske ser noe ved Den Hellige Ånds kraft.

    Noen eksempler på viktige syner: Esekiels syn om de siste dager (Esek 37–39), Stefanus så Jesus stå ved Guds høyre hånd (Apg 7:55–56), Johannes’ åpenbaring om de siste dager (Åp 4–21), Lehis og Nephis syn om livets tre (1 Ne 8, 10–14), Alma den yngre så en Herrens engel (Mosiah 27), Jareds bror så alle jordens innbyggere (Ether 3:25), synet om herlighetsgradene (L&p 76), flere syn gitt til Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland tempel (L&p 110), Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning (L&p 138), Moses’ syn om Gud og hans skaperverk (Moses 1), Enoks syn om Gud (Moses 6–7), Joseph Smiths første syn (JS—H 1).