Studiehjelpemidler
Tro
forrige neste


Tro

Slik det er brukt i Skriftene, har ordet tro to betydninger: (1) Å ha tiltro til noen eller akseptere at noe er sant. Alle mennesker må omvende seg og tro på Jesu Kristi navn, ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike (L&p 20:29). (2) Å ha tillit til noe eller noen.

Å ha tiltro til noen eller akseptere at noe er sant

Å ha tillit til noe eller noen

Tro er i Skriftene som oftest å ha en tillit til Jesus Kristus som fører til at en person er lydig mot ham. Hvis troen skal gi et menneske frelse, må den være sentrert i Jesus Kristus. Siste dagers hellige har dertil tro på Gud Faderen, Den hellige ånd, prestedømmets kraft og andre viktige sider ved det gjengitte evangelium.

Tro vil også si at man har håp om noe som ikke er sett, men som er sant (Heb 11:1; Alma 32:21; Ether 12:6). Troen tennes når man hører evangeliet forkynt av bemyndigede tjenere sendt av Gud (Rom 10:14–17). Undere frembringer ikke tro, men sterk tro utvikles gjennom lydighet mot Jesu Kristi evangelium. Troen kommer med andre ord gjennom rettferdighet (Alma 32:40–43; Ether 12:4, 6, 12; L&p 63:9–12).

Sann tro frembringer undere, syner, drømmer, helbredelse og alle gaver som Gud gir til sine hellige. Ved tro får man tilgivelse for sine synder og vil til slutt kunne bo i Guds nærhet. Manglende tro fører til fortvilelse som skyldes synd. (Moroni 10:22).