Alma, sønn av Alma
  Footnotes
  Theme

  Alma, sønn av Alma

  I Mormons bok, den første profet og øverste dommer i den nephittiske nasjon. I sine ungdomsår forsøkte han å ødelegge Kirken (Mosiah 27:8–10). Imidlertid viste en engel seg for ham, og han ble omvendt til evangeliet (Mosiah 27:8–24; Alma 36:6–27). Senere frasa han seg stillingen som øverste dommer for å kunne undervise folket (Alma 4:11–20).

  Almas bok

  En egen bok i Mormons bok som er en forkortelse av opptegnelser av profetene Alma, som var Almas sønn, og av hans sønn Helaman. De hendelser som er beskrevet i boken, finner sted i tidsrommet fra omtrent år 91 til år 52 f.Kr. Boken består av 63 kapitler. Kapittel 1–4 forteller om Nehors og Amlicis tilhengere som gjør opprør mot nephittene. De kriger som dette førte til, var blant de mest ødeleggende nephittene inntil da hadde opplevd. I kapittel 5–16 finnes beretningen om Almas første misjonsreiser, blant annet hans tale om den gode hyrde (Alma 5) og hans forkynnelse sammen med Amulek i byen Ammonihah. Kapittel 17–27 forteller om Mosiahs sønner og deres misjonærvirksomhet blant lamanittene. I kapittel 28–44 finnes noen av Almas aller viktigste taler. I kapittel 32 sammenligner Alma ordet med et frø, og i kapittel 36 forteller han sin sønn Helaman hvordan han ble omvendt. I kapittel 39–42 gir Alma råd til sin sønn Corianton, som hadde begått en moralsk overtredelse, og i denne viktige talen forklarer han begreper som rettferdighet, barmhjertighet, oppstandelse og forsoningen. Kapittel 45–63 forteller om kriger nephittene førte i denne tidsperioden, og om utvandring under Hagoth. Store ledere som kaptein Moroni, Teancum og Lehi bidro, ved hjelp av sine modige og betimelige handlinger, til at nephittene ble bevart.