Studiehjelpemidler
Dåp, døpe
forrige neste


Dåp, døpe

Ordet slik det er brukt i den opprinnelige greske teksten, betyr å betyr “dykke” eller “nedsenke”. Dåp ved nedsenkning i vann av en som har myndighet, er evangeliets første ordinans og er nødvendig for å bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Forut for dåpen går tro på Jesus Kristus og omvendelse. For at dåpen skal være fullstendig, må dåpskandidaten også motta Den hellige ånds gave (2 Ne 31:13–14). Dåp med vann og ånd er nødvendig før en person kan komme inn i Det celestiale rike. Adam var den første som ble døpt (Moses 6:64–65). Jesus ble også døpt for å fullbyrde all rettferdighet og for å vise vei for hele menneskeheten (Mat 3:13–17; 2 Ne 31:5–12).

Men da alle mennesker på jorden ikke får anledning til å ta imot evangeliet før de dør, har Herren bemyndiget at dåp kan utføres for de døde ved hjelp av stedfortredere. Derfor kan de som aksepterer evangeliet i åndeverdenen, kvalifisere seg så de kan komme inn i Guds rike.

Helt avgjørende

Dåp ved nedsenkning

Dåp til syndenes forlatelse

Riktig myndighet

Kvalifikasjoner for å bli døpt

Pakt som inngås i dåpen

Dåp for de døde

Små barn skal ikke døpes