Studiehjelpemidler
Hellige ånd, Den
forrige neste


Hellige ånd, Den

Det tredje medlem av guddommen (1 Joh 5:7; L&p 20:28). Han er en ånd i persons skikkelse og har ikke et legeme av kjøtt og ben (L&p 130:22). Den hellige ånd kalles ofte for Ånden eller Guds Ånd.

Den hellige ånd har flere viktige oppgaver i frelsesplanen. (1) Han bærer vitnesbyrd om Faderen og Sønnen (1 Kor 12:3; 3 Ne 28:11; Ether 12:41). (2) Han åpenbarer sannheten om alle ting (Joh 14:26; 16:13; Moroni 10:5; L&p 39:6). (3) Han helliggjør dem som har omvendt seg og er blitt døpt (Joh 3:5; 3 Ne 27:20; Moses 6:64–68). (4) Han er Forjettelsens hellige ånd (L&p 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Før dåpen kan en person få del i Den hellige ånds kraft, som vitner for vedkommende at evangeliet er sant. Men retten til stadig å være ledsaget av Den hellige ånd når man er verdig, er en gave som bare kan mottas ved håndspåleggelse av en som bærer Det melkisedekske prestedømme – etter først å ha blitt døpt på den foreskrevne måte i den sanne Jesu Kristi Kirke.

Jesus lærte at alle synder kunne bli tilgitt unntatt bespottelse mot Den hellige ånd (Mat 12:31–32; Mark 3:28–29; Luk 12:10; Heb 6:4–8; L&p 76:34–35).