Peter
  Footnotes
  Theme

  Peter

  I det nye testamente var Peter først kjent under navnet Simeon eller Simon (2 Pet 1:1), en fisker fra Betsaida som bodde i Kapernaum sammen med sin hustru. Jesus helbredet Peters svigermor (Mark 1:29–31). Sammen med sin bror, Andreas, ble Peter kalt til å være en av Jesu Kristi disipler (Mat 4:18–22; Mark 1:16–18; Luk 5:1–11). Sitt arameiske navn, Kefas, som betyr “en seer” eller “en sten”, fikk han av Herren (Joh 1:40–42; JSO, Joh 1:42). Selv om noen av Peters menneskelige svakheter er nevnt i Det nye testamente, forteller det også om at han overvant dem og ble sterk på grunn av den tro han hadde på Jesus Kristus.

  Peter bekjente at Jesus var Kristus og Guds Sønn (Joh 6:68–69), og Herren valgte ham til å inneha rikets nøkler på jorden (Mat 16:13–18). På Forklarelsens berg så Peter den forklarede Frelser og likeledes Moses og Elias (Elijah) (Mat 17:1–9).

  Peter var sin tids ledende apostel. Etter Frelserens død, oppstandelse og himmelfart sammenkalte han Kirken og sørget for at den apostel som skulle erstatte Judas Iskariot, ble kalt (Apg 1:15–26). Peter og Johannes helbredet en mann som var født lam (Apg 3:1–16), og de ble befridd fra fengslet på en mirakuløs måte (Apg 5:11–29; 12:1–19). Det var under Peters virksomhet at evangeliet første gang ble forkynt for hedningefolkene (Apg 10–11). I de siste dager kom Peter — foruten Jakob og Johannes — ned fra himmelen og overdro Det melkisedekske prestedømme og dets nøkler til Joseph Smith og Oliver Cowdery (L&p 27:12–13; 128:20).

  Peters første brev

  Det første brevet ble skrevet i “Babylon” (sannsynligvis Rom) og ble sendt til de hellige i det som i dag kalles Lilleasia, like etter at Nero hadde begynt å forfølge de kristne.

  Kapittel 1 forteller om Kristus og den oppgave han på forhånd var beskikket til som Forløser. Kapittel 2–3 forklarer at Kristus er Kirkens hjørnesten, at de hellige har et kongelig prestedømme og at Kristus forkynte for åndene i varetekt. Kapittel 4–5 forklarer hvorfor evangeliet ble forkynt for de døde og hvorfor eldstene må gi føde til hjorden.

  Peters annet brev

  I kapittel 1 formanes de hellige til å gjøre sitt kall og sin utvelgelse fast. Kapittel 2 advarer mot falske lærere, og kapittel 3 handler om de siste dager og om Kristi annet komme.