Moroni, sønn av Mormon
  Footnotes
  Theme

  Moroni, sønn av Mormon

  Den siste av nephittenes profeter i Mormons bok (ca. 421 e. Kr). Like før Mormons død overleverte han en historisk opptegnelse som ble kalt Mormons plater, til sin sønn Moroni (Morm ord 1:1). Moroni avsluttet innsamlingen av Mormons plater og skrev kapittel 8 og 9 i Mormons bok (Mormon 8:1). Han forkortet og la ved Ethers bok (Ether 1:1–2) og føyde til sin egen bok som ble kalt Moronis bok (Moroni 1:1–4). Moroni forseglet platene og skjulte dem i høyden Cumorah (Mormon 8:14; Moroni 10:2). I 1823 ble Moroni, etter sin oppstandelse, sendt for å åpenbare Mormons bok for Joseph Smith (JS—H 1:30–42, 45; L&p 27:5). Hvert år — fra 1823 til 1827 — underviste han den unge profeten (JS—H 1:54) og overleverte til slutt platene til ham i 1827 (JS—H 1:59). Da oversettelsen var ferdig, leverte Joseph Smith platene tilbake til Moroni.

  Moronis bok

  Den siste boken i Mormons bok. Den ble skrevet av den siste av nephittenes profeter, Moroni. Kapittel 1–3 forteller om den endelige utryddelse av nephittene, og vi finner også retningslinjer for hvordan man skal meddele Den Hellige Ånd og overdra prestedømmet. Kapittel 4 og 5 gir nøyaktige retningslinjer for hvordan nadverden skal forrettes. I kapittel 6 finnes en oppsummering av hvordan Kirken arbeider. Kapittel 7–8 er taler om evangeliets første prinsipper, og her finnes også hva Mormon underviste om tro, håp og kjærlighet samt hvordan man skal skjelne mellom godt og ondt (Moroni 7). Mormon forklarer også at små barn er levende i Kristus og ikke trenger dåp (Moroni 8). I kapittel 9 hører vi at nephittenes nasjon er fordervet. Kapittel 10 er Moronis siste budskap, og han forteller her hvordan man kan få vite at Mormons bok er sann (Moroni 10:3–5).